นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อิมจัง
Ico64
ปัญญานุช รักษาชัด
นักวิชาการอุดมศึกษา
สำนักงานประกันคุณภาพ
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

อ่าน: 3421
ความเห็น: 4

โครงการบรรยาย เรื่อง กรอบแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ขอเชิญท่านผู้สนใจ เข้ารับฟังการบรรยายในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 08.30 น. - 12.00 น. ณ ห้องประชุมทองจันทร์ หงศ์ลดารมภ์ อาคารเรียนรวมคณะแพทยศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

        ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พัฒนามาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และผลผลิต จำนวน 9 องค์ประกอบ 44 ตัวบ่งชี้ โดยกำหนดให้สถาบันอุดมศึกษารายงานผลการดำเนินงานตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในการศึกษาระดับอุดมศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป


        สำนักประกันคุณภาพจึงจัดการบรรยาย เรื่อง “ กรอบแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)” เพื่อให้บุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับทราบและเข้าใจ แนวคิด กระบวนการ ในการรายงานผลการดำเนินงานตามรูปแบบของ สกอ. โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย  วัฒนานิกร กรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา (ค.ป.ก.) สกอ. และกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (กพอ.) สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) เป็นวิทยากร

          ในการนี้จึงขอเรียนเชิญ รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการศูนย์/สถาบัน/สำนัก รองคณบดี ผู้อำนวยการกอง เลขานุการคณะ/หน่วยงาน ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าภาควิชา คณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพ คณะกรรมการรวบรวมข้อมูลประกอบการจัดทำรายงานประจำปีการประเมินคุณภาพ คณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปีการประเมินคุณภาพ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ผู้ประสานงานประกันคุณภาพคณะ/หน่วยงาน และผู้สนใจทั่วไป เข้ารับฟังการบรรยายดังกล่าวในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 08.30 น. - 12.00 น. ณ ห้องประชุมทองจันทร์ หงศ์ลดารมภ์ อาคารเรียนรวมคณะแพทยศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

         กรุณาแจ้งตอบรับการเข้าร่วมโครงการไปยังสำนักงานประกันคุณภาพตามใบตอบรับ หรือที่     

e-mail:cherdchun.p@psu.ac.th  ภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2551


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมโครงการด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://www.mua.go.th/users/bhes/bhes2/qa_meeting/qa_ED.htm

 ส่วนรายละเอียด ท่านสามารถดูได้จากที่นี่ค่ะ

 

สร้าง: 30 มกราคม 2551 11:05 แก้ไข: 30 มกราคม 2551 11:08 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

นู๋อิมจัง

ไม่กำหนดจำนวนใช่ไหมจ๊ะ  ใครใคร่ไปก็ให้ไปรึเปล่าเอ่ย

 

ค่ะพี่ปุย เปิดให้ผู้สนใจเข้าร่วมฟังกันเยอะๆค่ะ จะได้เข้าใจตรงกัน อิอิ อิมจะรอพี่ปุยนะคะ
Ico48
หญิง [IP: 113.53.202.199]
06 พฤศจิกายน 2552 21:13
#50492

หวัดดีคะ  ทำงานเกี่ยวกับอะรัยคะ

เอ่อเดิมเค้าทำประกันคุณภาพค่ะ ตอนนี้ลาออกแล้วค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.224.44.168
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ