นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
Network
Members · Following: 0 · Followed: 1

สารบัญหน้า 1 : 35 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2553 2822 0
SAR ปีการศึกษา 2553 ของ ม.อ. 2595 1
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบคุณภาพของ สกอ. ปีการศึกษา 2553 (Internal Quality Assurance = IQA) 6371 3
การเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอก รอบ 3 (ตอนที่ 1) มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ ค่าน้ำหนัก และการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัย 83774 56
การ ลปรร. จากการร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินนอกสถาบัน 1671 1
การจัดอันดับมหาวิทยาลัยในทวีปเอเชีย 2552 (Asian University Rankings 2009) 11319 8
ประเด็นที่นำไปสู่การพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา 2516 0
สภาพของการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองที่ผ่านมา 1762 0
การพัฒนาตัวบ่งชี้ให้ผ่านเกณฑ์และผ่านเป้าหมายในการจัดทำ SAR ปีการศึกษา 2551 1614 3
การชี้แจงการเตรียมความพรอมเพื่อรับประเมินภายใน ปีการศึกษา 2551 (ฉบับที่ 2) 1575 0
การชี้แจงการเตรียมความพร้อมเพื่อรับประเมินภายใน ปีการศึกษา 2551 (ฉบับที่ 1) 1440 0
การประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ/หน่วยงานปีการศึกษา 2550 1382 1
แนวทางการเสริมสร้างความรู้ด้านประกันคุณภาพแก่บุคลากรทุกระดับ 1272 2
การประเมินผลการดำเนินงานตัวบ่งชี้ 9.4 1438 0
การบูรณาการ ดัชนีชี้วัดหลัก ( KPIs) กับ QA 2262 11
วันละสอง-สาม ตัวบ่งชี้ (ตัวที่ 17) 1800 0
วันละสอง-สาม ตัวบ่งชี้ (ตัวที่ 16) 1437 0
วันละสอง-สาม ตัวบ่งชี้ (ตัวที่ 15) 1991 0
วันละสอง-สาม ตัวบ่งชี้ (ตัวที่ 14) 1292 0
วันละตัวบ่งชี้ (ตัวที่ 13) 1680 2
วันละสอง-สาม ตัวบ่งชี้ (ตัวที่ 12) 1932 2
วันละสอง-สามตัวบ่งชี้ (ตัวที่ 11) 1366 0
วันละสอง-สามตัวบ่งชี้ (ตัวที่ 10) 1647 0
วันละสอง-สาม ตัวบ่งชี้ (ตัวที่ 9) 1690 1
วันละสอง-สาม ตัวบ่งชี้ (ตัวที่ 8) 1635 1
วันละสอง-สาม ตัวบ่งชี้ (ตัวที่ 7) 1705 4
วันละสอง-สาม ตัวบ่งชี้ (ตัวที่ 6) 1570 3
วันละสอง-สาม ตัวบ่งชี้ (ตัวที่ 5) 1410 1
วันละตัวบ่งชี้ (ตัวที่ 4) 1751 1
วันละตัวบ่งชี้ (ตัวที่ 3) 1714 1
วันละตัวบ่งชี้ (ตัวที่ 2) 1384 1
วันละตัวบ่งชี้ (ตัวที่ 1) 1663 5
การวางแผนสำหรับการประกันคุณภาพในปีการศึกษา 2550 2556 3
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2549 1849 1
วันละตัวบ่งชี้ 1329 0