นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 1341
ความเห็น: 2

แนวทางการเสริมสร้างความรู้ด้านประกันคุณภาพแก่บุคลากรทุกระดับ

ผู้บริหารทุกระดับ คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ควรผ่านหลักสูตรอบรมด้านประกันคุณภาพ
ข้อเสนอแนะของที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการประกันคุณภาพ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  ธำรงธัญวงศ์  และมติที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประกันคุณภาพ เห็นว่า  การประกันคุณภาพเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนภารกิจทุกด้านของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ  สิ่งหนึ่งที่แสดงว่ามหาวิทยาลัยมีคุณภาพคือ การได้รับการรับรองจากหน่วยงานภายนอกทั้งระดับชาติและนานาชาติอันจะเป็นแนวทางสร้างความเชื่อมั่นต่อสาธารณชนได้เป็นอย่างดี ทั้งนักเรียนที่กำลังจะเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย  นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า  ผู้ปกครอง  ผู้ใช้บัณฑิต ฯ   การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพทั่วทั้งองค์กรจะเกิดสัมฤทธิผลได้ก็ต่อเมื่อบุคลากรและนักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจต่อระบบประกันคุณภาพ  ซึ่งจะส่งผลต่อการให้ความร่วมมือในการปรับปรุง พัฒนาภารกิจที่ตนเองเป็นผู้รับผิดชอบและเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง  ดังนั้น บุคลากรทุกฝ่ายที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งได้แก่ ผู้บริหารทุกระดับ  คณาจารย์  และบุคลากรสายสนับสนุน ควรผ่านหลักสูตรอบรมด้านประกันคุณภาพ                   
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

คุณหยก นำเรื่องนี้มาแจ้งแล้วค่ะ.....คงต้องหาแนวทางร่วมกันอีกครั้ง ค่ะ
  • เห็นด้วยอย่างยิ่งคะอาจารย์ ปัญหาที่พบงานประกันคุณภาพไม่ใช่รับรู้เฉพาะในส่วนผู้ที่ทำหน้าที่ประกันฯ ทำให้ไม่สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามที่ต้องการ เนื่องจากยังมีบุคคลากรอีกจำนวนมากที่ยังไม่รับรู้ และยังกล่าวว่าหน้าที่ไม่ใช่ อีกทั้งในตัวหัวหน้างานเองก็ยังปฏิเสธการรับรู้ในเรื่องนี้ ด้วยแล้วไปสู่การเป็นที่หนึ่งได้อย่างไร  การทำงานประกันในปัจจุบ้นประหนึ่ง ทำเพื่อให้ได้ส่งเท่านั้น ยังขาดการนำไปสู่การปฏิบัติอย่างจริง
  • ฝากให้อาจารย์จัดอบรมให้กับหัวหน้างาน/หัวหน้าหน่วยและถ้าเป็นไปด้วย ก็จัดให้ได้อบรมได้ในวงกว้างในทุกระดับ  อีกทั้งควรมีมาตรการกึ่งบังคับด้วยจึงจะเกิดผล

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.234.97.53
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ