นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 1641
ความเห็น: 3

วันละสอง-สาม ตัวบ่งชี้ (ตัวที่ 6)

            แนะนำองค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 : มีการจัดบริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ


คำอธิบายตัวบ่งชี้ : ตัวบ่งชี้นี้ต้องการวัดความครบถ้วนของการบริการที่สถาบันจัดให้กับนักศึกษาและศิษย์เก่า สถาบันต้องให้บริการแก่นักศึกษาในกิจกรรมต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย ได้แก่ (1) การบริการสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียน เช่น การจัดสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาการบริการด้านงานทะเบียน การบริการนักศึกษานานาชาติ (2) การบริการด้านกายภาพที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา เช่น หอพักนักศึกษา สภาพแวดล้อม ห้องเรียน สถานที่ออกกำลังกาย
บริการอนามัย การจัดจำหน่ายอาหาร (3) การบริการด้านการแนะแนวและการให้คำปรึกษา (4)การบริการด้านข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษาแหล่งทุนการศึกษาต่อ การบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ข้อมูล
ข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จำเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า และ (5) การจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่าในรูปแบบต่าง ๆ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ
     1.มีการสำรวจความต้องการจำเป็นของนักศึกษาปีที่ 1
     2.มีการจัดบริการด้านสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
     3.มีการจัดบริการด้านกายภาพที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา
     4.มีการจัดบริการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา
     5.มีบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า
     6.มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า
     7.มีการประเมินคุณภาพของการให้บริการทั้ง 5 เรื่องข้างต้นเป็นประจำทุกปี
     8.นำผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาพัฒนาการจัดบริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

มีการดำเนินการไม่ครบ 7 ข้อแรก

มีการดำเนินการ 7 ข้อแรก

มีการดำเนินการครบทุกข้อ

     จะเห็นว่าตัวบ่งชี้ครอบคลุมทั้งนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่า สิ่งที่ผู้รับผิดชอบตัองรีบดำเนินการ คือ การสำรวจความต้องการ (needs assessment) ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทั้งหมด

ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

  • ขออนุญาต Print เก็บไว้ใช้งานต่อไปนะคะ
Ico48
nuanjira [IP: 192.168.66.183]
30 ตุลาคม 2550 17:03
#825

ได้เลยค่ะ

ถ้าต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ดูได้จากคู่มือของ

 สกอ.ค่ะ

อ่านแล้วนึกถึงสมัยเรียนปี1เลยค่ะ (เดี๋ยวนึกก่อนว่าถ้าเราอยู่ปี1 เอ...อยากได้อะไรเนี่ย) อิอิ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.239.156
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ