นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 1493
ความเห็น: 1

วันละสอง-สาม ตัวบ่งชี้ (ตัวที่ 5)

ตัวบ่งชี้ที่ 2.13 : ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์(เฉพาะสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตและวิจัย)
 

ชนิดของตัวบ่งชี้   : ปัจจัยนำเข้า
 

คำอธิบายตัวบ่งชี้ : หน้าที่สำคัญประการหนึ่งของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่เน้นการวิจัย คือ การฝึกนักวิจัยภายใต้การจัดการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ทั้งนี้ โดยทำหน้าที่ควบคุม
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาที่รับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีมวิจัยของคณาจารย์ ตัวบ่งชี้นี้นอกจากแสดงถึงการมีส่วนร่วมในงานวิจัยของอาจารย์ประจำแล้ว ยังแสดงถึงการบูรณาการการเรียนการ
สอนกับงานวิจัยซึ่งเป็นวิธีการฝึกฝนนักวิจัยรุ่นใหม่อย่างมีประสิทธิภาพวิธีหนึ่ง


ข้อมูลอ้างอิงสำหรับผู้ประเมิน : ข้อมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง สำหรับการนับจำนวนให้ใช้หลักเกณฑ์ดังนี้
              1. จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทั้งหมดที่มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ รวมทุกหลักสูตร โดยนับเฉพาะอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง
                2. จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ที่ทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในหลักสูตรของสถาบัน

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

ร้อยละ 50 – ร้อยละ 69

ร้อยละ 70 – ร้อยละ 89

มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 90

 

ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

สนับสนุนการทำวิจัยเป็นอย่างยิ่งค่ะ เพราะมหาวิทยาลัยเราจะได้เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยอย่างเต็มตัว

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.239.156
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ