นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 2750
ความเห็น: 0

ประเด็นที่นำไปสู่การพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา

การพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม

         ศ.ดร.ปรัชญา   เวสารัชช์ ได้เสนอประเด็นที่นำไปสู่การชี้ทิศทางของการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระดับอุดมศึกษา ได้แก่ 1) กำหนดการผ่านมาตรฐานขั้นต่ำเป็นเงื่อนไขของการประเมิน คงต้องมีการให้ความชัดเจนมากขึ้นในประเด็นที่มีผลประเมิน"รอพินิจ" 2) การตัดสินผลประเมินว่าผ่านและไม่ผ่าน  3) การรับรองผลงานคุณภาพที่สูงกว่าเกณฑ์ 4) เน้นคุณภาพผลผลิต  โดยให้ความสำคัญเรื่องการสนับสนุนงานวิจัยของบัณฑิต และ 5) การพิจารณาประเมินผลลัพธ์และผลกระทบ อย่างไรก็ตาม ศ.ดร.ปรัชญา  เวสารัชช์ ได้ชี้ทิศทางของการทบทวนและประเด็นพิจารณาที่นำไปสู่การพัฒนาระบบประเมินภายนอกรอบสาม แยกดังนี้

       1) ประเด็นพิจารณามาตรฐานขั้นต่ำ
            มาตรฐานขั้นต่ำที่ควรกำหนดเป็นเงื่อนไขของการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย ปริมาณและคุณภาพคณาจารย์ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จะเป็นผู้ควบคุมคุณภาพระบบสนับสนุนการเรียนการสอน เช่น ระบบอินเทอร์เน็ต โดยอาจจะต้องวัดกันที่
ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งความรู้ เป็นต้น ระบบสนับสนุนการวิจัยกำหนดให้บัณฑิตจบการศึกษาปริญญาโทและเอกจะต้องมีการตีพิมพ์บทความวิจัย รวมไปถึงเรื่องของอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก มาตรฐานหลักสูตร แผนยุทธศาสตร์และทรัพยากรสนับสนุนระบบประกันคุณภาพและการประเมินภายใน ประสบการณ์และผลงานในอดีต
สิ่งเหล่านี้คงจะต้องมีการหารือเพื่อกำหนดเป็นเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำต่อไป
          นอกจากนี้ เรื่องการรับรองตามเงื่อนไขมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อพิจารณากันจริง ๆ จะพบปัญหามาก เช่น เรื่องของรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรที่กำหนดไว้ว่าต้องมี 5 ท่าน เมื่อสำรวจจริงไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เป็นต้น หรือเรื่องการปฏิบัติตามกฏหมายระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง เช่น เรื่องการดูแลระเบียบภายในไม่ให้มีการสูบบรุหรี่หรือดื่มสุราในบริเวณสถานศึกษา แต่พบว่า ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีประเด็นของการมีคุณสมบัติครบถ้วนของสถาบันอุดมศึกษาตามมาตรฐานกระทรวงศึกษาธิการ และการมีโครงสร้างและระบบสนับสนุนขั้นต่ำ

        2) กระบวนการประเมินรอบสาม

             กระบวนการของการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามอาจมีการปรับเปลี่ยนมากขึ้น เช่น อาจจะต้องมีการกลั่นกรองจากข้อมูลพื้นฐานที่สถาบันอุดมศึกษาจัดส่งให้ในระบบอิเลิกทรอนิกส์ ต่อไป สกอ. และ สมศ. ควรมีการร่วมมือกันในการพัฒนาระบบการรับข้อมูลพื้นฐานร่วมกัน เมื่อพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วจะมีเงื่อนไขของเวลา ให้สถาบันกรอกข้อมูลและทวงถามเมื่อมีการให้ข้อมูลต่อไป เป็นต้น นอกจากนี้อาจจะมีการกลั่นกรองข้อมูลจากการประเมินตนเองการขอข้อมูลเพิ่มเติม และการส่งทีมตรวจสอบเพื่อสอบถามหาข้อมูลที่ไม่ปรากฏ

      3) แนวการประเมิน
          
สำหรับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแนวการประเมิน ประกอบด้วย การแยกสถาบันอุดมศึกษาออกเป็น 4 กลุ่ม ตามมาตรฐานกระทรวง      ศึกษาธิการ ได้แก่ 1) วิทยาลัยชุมชน 2) กลุ่มวิจัย  3) กลุ่มผลิตบัณฑิตผู้นำ และ 4) กลุ่มเฉพาะทาง นอกจากนี้ประเด็นที่ควรจะต้องพิจารณาเพิ่มเติม ได้แก่ 1) ประเมินสถาบันคณะ/สำนัก และหลักสูตร 2) ประเมิน
เทียบเกณฑ์มาตรฐาน  3) ไม่จัดลำดับ  4) ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงพัฒนาและ 5) การให้ความสำคัญกับผลผลิต


       4) ตัวบ่งชี้สำหรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
            การกำหนดตัวบ่งชี้ที่ควรมีในการประเมินคุณภาพภายนอกสามรอบสาม มีสิ่งที่ต้องนำมาพิจารณา ได้แก่ 1) ระบบบริหารวิชาการต้องทราบถึงปัญหาภายในของสถานศึกษาว่ามีมากน้อยเพียงใด เช่น มีภาวะของการว่างของสภามหาวิทยาลัยหรือไม่ เป็นต้น 2) ระบบสนับสนุนวิชาการที่กำลังทำผิดกัน คือ สหกิจศึกษา 3) คุณภาพของนักศึกษาและบัณฑิต เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วมีคุณภาพอย่างไร มีงานทำหรือไม่ หรือมีความประพฤติอย่างไร 4) คุณภาพของผลงานวิจัยและการบริการวิชาการ ต้องพิจารณากันเพิ่มเติมว่างานวิจัยที่ไม่ได้ลงตีพิมพ์จะนับได้หรือไม่ รวมไปถึงการนับผลงานบริการวิชาการที่บางแห่งเป็นเพียงที่ปรึกษาจะนับอย่างไร 5) คุณภาพของผลงานวิชาการ ต้องพิจารณาเรื่องตำรา/เอกสารประกอบการสอนด้วยหรือไม่ อย่างไร 6) การวัดในแง่ของพัฒนาการและการปรับปรุงแก้ไขปัญหาและ 7) การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบ
          ส่วนผู้ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามจะต้องพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ประเมินจากสภาวิชาชีพ เช่น การใช้ผู้ประเมินที่มาจากสมาคมหรือสภาวิชาชีพโดยเฉพาะวิชาชีพที่ต้องใช้ความรู้เฉพาะทาง เช่น แพทย์ พยาบาล เป็นต้น การใช้ผู้ประเมินจากที่ประชุมคณบดี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงาน ก.พ.ร. สกอ. หรือ สมศ. เป็นต้น

        5) กระบวนการเข้าสู่การประะเมินรอบสาม
           มีการกำหนดกระบวนการของการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามอย่างเป็นลำดับขั้นตอน ประกอบด้วย 1) ระดมความคิด วิเคราะห์ปัญหา ความต้องการและมาตรฐานคุณภาพ
อุดมศึกษา 2) กำหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์ชี้วัด 3) รับฟังความคิดเห็น 4) ทดลองประเมิน 5) จัดทำคู่มือ 6) เผยแพร่ ทำความเข้าใจตัวชี้วัดและเกณฑ์ และ 7) เริ่มประเมินในปี พ.ศ. 2554


       6) เป้าหมายของการประเมินคุณภาพ
           เป้าหมายของการประเมินคุณภาพอาจนำมาเป็นประเด็นในการพิจารณาประกอบการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอกาอบสาม ระดับอุดมศึกษา ได้แก่ 1) คุณภาพที่พึงปรารถนาของบัณฑิตไทย 2) ความเข้มแข็งและคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา  3) ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 4) ประโยชน์ที่สังคมไทยได้รับและ 5) การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  

       7) ตัวอย่างคำถามเพื่อความชัดเจนต่อ สมศ.
           ในช่วงสุดท้าย ศ.ดร.ปรัชญา  เวสารัชช์ ได้ยกตัวอย่างประเด็นที่สามารถนำมาตั้งเป็นคำถามได้ในช่วงของการอภิปรายกลุ่มย่อย เช่น 1) ความหมายของงานวิจัย งานบริการวิชาการ  2) การเผยแพร่ ตีพิมพ์ อ้างอิง ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย 3) รูปแบบและระบบการบริหารที่ต่างกัน 4) งานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 5) คุณภาพของบัณฑิต 6) ระบบ E-Learning 7) สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ฯลฯ

จาก : จุลสาร ประชาคม ประกันคุณภาพการศึกษา สมศ. ปีที่ 7 ฉบับที่ 6 (มีนาคม 2552) www.onesqa.or.th

ประเด็นเหล่านี้ คือ ข้อมูล ประกอบการเตรียมพร้อมรับการประเมินภายนอกรอบ 3 ซึ่งจะเริ่มในปี 2554   ซึ่งมีเวลาเตรียมตัวนับจากนี้ไปคร่าว ๆ 2 ปี  ไม่นานเลยค่ะ

ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 35.172.236.135
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ