นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 1940
ความเห็น: 0

สภาพของการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองที่ผ่านมา

การประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา มาตรฐานคุณภาพ สมศ. เน้นการวัดคุณภาพของประสิทธิผล การบริหาร การจัดการ เรียนรู้ และการประกันคุณภาพ
       เมื่อวันศุกร์ที่  6 มีนาคม  2552  สมศ. ได้จัดประชุมเครือข่ายเพื่อพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา ณ โรงแรมสยาม    ซิตี้ กรุงเทพฯ ซึ่งได้มีการสรุปลงในจุลสารประชาคมประกันคุณภาพ โดยจะนำการบรรยายของ ศ.ดร.ปรัชญา   เวสารัชช์  เรื่อง สภาพของการประเมินคุณภาพภายนอกที่ผ่านมา มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ศ.ดร.ปรัชญาเวสารัชช์ ได้กล่าวถึงสภาพของการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสองไว้ว่า ที่ผ่านมาเป็นการประเมินแบบ
กัลยาณมิตร มีการอิงเกณฑ์มาตรฐานเกณฑ์พัฒนาการ และเกณฑ์การบรรลุเป้าหมาย สำหรับการตัดสินผลประเมินมีทั้งประเมินเพื่อตัดสินผลระดับสถาบันและระดับกลุ่มสาขาวิชา สำหรับมาตรฐานของการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษาจำนวน 7 มาตรฐาน 48 ตัวบ่งชี้ และการประเมินรอบนี้เป็นการประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา โดยมาตรฐานคุณภาพ สมศ. เน้นการวัดคุณภาพของประสิทธิผล  การบริหาร การจัดการการเรียนรู้ และการประกันคุณภาพของสภาบันอุดมศึกษา
        ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองที่ผ่านมาเน้นการประเมินตามคู่มือ ซึ่งกำหนดไว้ 7 มาตรฐาน ได้แก่ (1) มาตรฐานคุณภาพบัณฑิต (2) มาตรฐานด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (3) มาตรฐานด้านการบริการวิชการ (4) มาตรฐานด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  (5) มาตรฐานด้านการพัฒนาสถาบันและบุคลากร
(6) มาตรฐานด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน และ (7) มาตรฐานด้านการประกันคุณภาพ
   สำหรับกรอบการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง ประกอบด้วย การประเมินเพื่อให้ทราบคุณภาพของสถาบันและกลุ่มสาขาวิชาโดยรวมการคัดเลือกสรรหาผู้ประเมินภายนอกเป็นคนในวงการอุดมศึกษา เพื่อมุ่งให้เกิดการพัฒนาและยกระดับคุณภาพของสถาบันให้มีการผลักดันปรับเปลี่ยนสถาบันอุดมศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล และใช้วิธีการประเมินด้วยความเป็นกลาง โดยมีการแบ่งกลุ่มสาขาวิชาสำหรับการประเมินกลุ่มสาขาวิชาไว้ 10 กลุ่มสาขาวิชา ได้แก่ (1) วิทยาศาสตร์สุขภาพ (2) วิทยาศาตร์กายภาพและชีวภาพ  (3) วิศวกรรมศาสตร์ (4) สถาปัตยกรรมศาสตร์ (5) เกษตรศาสตร์ (6) บริหารพาณิชยศาสตร์  การบัญชี และเศรษฐศาสตร์   (7) ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (8) ศิลปกรรม วิจิตรศิลป์ และประยุกต์ศิลป์ (9) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ (10) สหวิทยาการ
       การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองที่ผ่านมา สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยที่ประเมินแล้ว มีจำนวน 199 แห่ง (จาก 258 แห่ง) ประกอบด้วย สถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง 57 แห่ง สถาบันอุดมศึกาาเอกชน 54 แห่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏ 40 แห่ง วิทยาลัยชุมชน 18 แห่ง สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ 13 แห่ง  สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นส่วนราชการ 12 แห่ง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 5 แห่ง  สำหรับผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองของสถาบันอุดมศึกษา 199 แห่ง พบว่า มีผลการประเมินระดับดีมาก 40 แห่งระดับดี 152 แห่ง ระดับพอใช้ 6 แห่ง ส่วนผลการรับรองคุณภาพ พบว่า รับรอง 185 แห่ง รอพินิจ 9 แห่ง และไม่รับรอง 5 แห่ง
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.237.61.235
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ