นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Activities
  • Not Available
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

Page Visits: 1728
comment: 0

การชี้แจงการเตรียมความพรอมเพื่อรับประเมินภายใน ปีการศึกษา 2551 (ฉบับที่ 2)

การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินภายในปีการศึกษา 2551

            ต่อจากฉบับที่ 1  โดยจะดึงประเด็นที่สำคัญที่มีการปรับเปลี่ยนมาสรุปให้ทราบ ดังต่อไปนี้
            ซึ่งจะช่วยทำให้เข้าใจความหมายได้ดีกว่าเดิม รวมทั้งประเมินผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ได้อย่างถูกต้อง

จากเอกสารคำชี้แจงทั่วไป
 1. ถ้าผลการปฏิบัติงานไม่เป้นจำนวนเต็มสามารถปัดเศษได้ตามเกณฑ์สากล  (เดิมห้ามปัดเศษ)

           จากเอกสารคำอธิบายเพิ่มเติมตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน
ตัวบ่งชี้ 1.1 มีการกำหนดปรัชญาหรือปณิธานตลอดจนมีกระบวนการพัฒกลยุทธ์แผนการดำเนินงานและมีการกำหนดตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนให้ครบทุกภารกิจ

คำอธิบายเพิ่มเติม
             เกณฑ์มาตรฐาน ระดับ 6 อย่างสม่ำเสมอ หมายถึง มีการดำเนินการในช่วงเวลาที่ควรดำเนินการทุกครั้ง คือการวิเคราะห์แผนการดำเนินงานกับแผนกลยุทธ์ทุกปี
              เกณฑ์มาตรฐานระดับ 7 อย่างต่อเนื่องมีการนำผลการประเมินและผลการวิเคราะห์
              ในเกณฑ์มาตรฐานระดับ 5 และระดับ 6 มาปรับปรุงแผนการดำเนินงานทุกปี เริ่มตั้งแต่ปี 2550

หมายเหตุ  : สำหรับ ม.อ. ตัวบ่งชี้ความสำเร็จคือ KPIs ของทุกคณะ/  หน่วยงานซึ่งนำไปนับในตัวบ่งชี้ 1.2

ตัวบ่งชี้ 2.1 มีระบบและกลไกในการพัฒนาบริหารหลักสูตร

คำอธิบายเพิ่มเติม
               เกณฑ์มาตรฐานระดับ 7 การนับหลักสูตรทั้งหมดให้นับหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนทุกระดับปริญญา โดยนับรวมหลักสูตรที่งดรับนักศึกษาแต่ไม่นับรวมหลักสูตรที่สภาสถาบันอนุมัติให้ปิดดำเนินการแล้ว การนับหลักสูตรปริญญาโท แผน ก. ให้นับหลักสูตรที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรอบปีการศึกษาที่ทำการประเมิน

ตัวบ่งชี้ 2.1.2 ร้อยละของนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้านวิชาการ วิชาชีพ คูณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรมและด้านสิ่งแวดล้อมในระดับชาติหรือนานาชาติ

คำอธิบายเพิ่มเติม
                รางวัลหรือประกาศเกียติคุณยกย่องในด้านวิชาการวิชาชีพ หมายถึง ผลงานทางวิชาการหรือ วิชาชีพ ที่ผ่านการแข่งขัน หรือได้รับ การคัดเลือกในระดับชาติ หรือ นานานาชาติ

ตัวบ่งชี้ 3.2 มีการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถ้วนและสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์

คำอธิบายเพิ่มเติม
               เกณฑ์มาตรฐานระดับ 4 ต่อเนื่อง หมายถึง นำผลการประเมินไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงการจัดกิจกรรมทุกครั้งหลังการประเมิน

ตัวบ่งชี้ 4.1 มีการพัมนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

คำอธิบายเพิ่มเติม
                 เกณฑ์มาตรฐานระดับ 6 เพิ่มเติมคำอธิบายดังนี้
                  มีระบบและกลไกส่งเสริมความร่วมมือระหว่างนักวิจัยกับองค์กรภายนอกไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน  หรือ อุตสาหกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้

                   สำหรับกรอบเวลาของตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบ 4 ทุกตัวของ ม.อ. ใช้ปีการศึกษา ยกเว้น ตัวบ่งชี้ 4.12 ร้อยละบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใช้ปีปฏิทิน

ตัวบ่งชี้ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจำนวนอาจารย์ประจำ

คำอธิบายเพิ่มเติม
                 การนับจำนวนเงินให้นับจำนวนเงินที่มีการเซ็นสัญญารับทุนในปีการศึกษา นั้น ไม่ใช้จำนวนที่เบิกจ่ายจริง

ตัวบ่งชี้ 5.4 ร้อยละของระดับความพึงถอใจของผู้รับบริการ

คำอธิบายเพิ่มเติม
                   กรณีหน่วยงานนำผลการสำรวจความพึงพอใจเป็นรายโครงการ/กิจกรรมกรณีที่ไม่ได้ประเมินทุกกิจกรรมในตัวบ่งชี้ 5.3 ต้องประเมินอย่างน้อย 80% ของกิจกรรม/โครงการ  (หากดำเนินการไม่ถึง 80% ของกิจกรรม/โครงการที่ให้บริการทั้งหมด จะได้เพียง 1 คะแนนแม้ผลการประเมินระดับพึงพอใจจะได้ 3.51 ขึ้นไปก็ตาม)

ตัวบ่งชี้ 9.3 ระดับความสำเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน


คำอธิบายเพิ่มเติม
                   เกณฑ์มาตรฐานระดับ 3 พิจารณาจากการส่ง SAR ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน 120 วัน นับจากวันสิ้นปีการศึกษา (ดูจากปีการศึกษาที่ผ่านมา)

                  ก็หวังว่าคณะจะนำไปถ่ายทอดข้อมูลต่อให้ภาควิชาและหน่วยงานย่อยอื่น ๆ ในคณะของท่าน เพื่อจะได้เข้าใจถูกต้องตรงกันทั้งระบบ ถ้ายังมีข้อสงสัยก็  E-mail ถามมาได้ที่ psu-qao@group.psu.ac.th ยินดีตอบทุกคำถามค่ะ

สร้าง: 25 มีนาคม 2552 16:21 แก้ไข: 25 มีนาคม 2552 16:21 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.238.184.78
Message:  
Load Editor
   
Cancel or