นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
Network
Members · Following: 0 · Followed: 1

(0) คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2553

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2553เนื่องจากในปีการศึกษา 2553 ภาควิชา/คณะ และหน่วยงานจัดการเรียนการสอบ และมหาวิทยาลัยต้องใช้ตัวบ่งชี้ตามคู่มือ สกอ. ปี 2553 ซึ่งมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างมาก ที่อยากฝากให้ผู้ร... more »
By NP   created: 29 November 2010 13:59 Modified: 02 December 2010 10:23 [ Report Abuse ]

(1) SAR ปีการศึกษา 2553 ของ ม.อ.

SAR ปีการศึกษา 2553 ของ ม.อ. ปีการศึกษา 2553 มีการปรับเปลี่ยนค่อนข้างมากตามระบบประกันคุณภาพภายในของ สกอ. (Internal Quality Assurance = IQA) และตามการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. (External Quality Assurance = EQA) 1. ตัวบ่งชี้ปรับเปลี่ยน2. ลดจำนวนตั... more »
By NP   created: 29 November 2010 13:50 Modified: 02 December 2010 10:24 [ Report Abuse ]

(3) ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบคุณภาพของ สกอ. ปีการศึกษา 2553 (Internal Quality Assurance = IQA)

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2553 มีการประชุม QA Forum ทำให้ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับ IQA มาเล่าสู่กันฟังดังนี้ค่ะ สกอ.กำหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินใหม่ ซึ่งจะประกาศใช้ในปีการศึกษา 2553 (มิ.ย. 2553 - พ.ค. 2554) ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 1. ยังคงมี 9 องค์ประก... more »
By NP   created: 06 May 2010 10:12 Modified: 06 May 2010 10:46 [ Report Abuse ]

(56) การเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอก รอบ 3 (ตอนที่ 1) มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ ค่าน้ำหนัก และการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัย

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 2 เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2549 โดยประเมิน SAR ปีการศึกษา 2548 ซึ่งล่วงเลยมา 4 ปีแล้ว ตาม พ.ร.บ การศึกษา สถาบันอุดมศึกษาต้องประเมินภายนอกอย่างน้อยทุก 5 ปี โดยคณะกรรมการภายนอก ซึ่งก็คือ คณะกรรมการที่แต่งตั้งโดย สมศ. การประเ... more »
By NP   created: 26 October 2009 08:52 Modified: 26 October 2009 08:52 [ Report Abuse ]

(1) การ ลปรร. จากการร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินนอกสถาบัน

ทุก ๆ ปี ช่วงการประเมินสถาบันอุดมศึกษา (ก.ค-ก.ย.) จะมีโอกาสได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ร่วมประเมินทั้งระดับคณะและสถาบัน ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ลปรร.) ปีนี้ได้แนวปฏิบัติดี ๆ มา 2 เรื่อง คือ ตัวบ่งชี้ 9.2 มีระบบและกลไกกา... more »
By NP   created: 02 September 2009 14:47 Modified: 02 September 2009 14:47 [ Report Abuse ]

(8) การจัดอันดับมหาวิทยาลัยในทวีปเอเชีย 2552 (Asian University Rankings 2009)

เมื่อกลางเดือนพฤษภาคม 2552 QS Quacquarelli Symonds ได้ประกาศ Asian University Rankings 2009 รวม 200 มหาวิทยาลัย เป็นครั้งแรก ใช้เกณฑ์ในการจัดอันดับ 4 ด้าน โดยมีตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการจัดอันดับ 9 ตัวบ่งชี้เกณฑ์ในการจัดอันดับ 4 ด้าน และค่าน้ำหนักคือคุณ... more »
By NP   created: 21 August 2009 16:13 Modified: 21 August 2009 16:13 [ Report Abuse ]

(0) ประเด็นที่นำไปสู่การพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา

ศ.ดร.ปรัชญา เวสารัชช์ ได้เสนอประเด็นที่นำไปสู่การชี้ทิศทางของการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระดับอุดมศึกษา ได้แก่ 1) กำหนดการผ่านมาตรฐานขั้นต่ำเป็นเงื่อนไขของการประเมิน คงต้องมีการให้ความชัดเจนมากขึ้นในประเด็นที่มีผลประเมิน"รอพินิจ&... more »
By NP   created: 19 May 2009 10:13 Modified: 19 May 2009 11:04 [ Report Abuse ]

(0) สภาพของการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองที่ผ่านมา

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2552 สมศ. ได้จัดประชุมเครือข่ายเพื่อพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา ณ โรงแรมสยาม ซิตี้ กรุงเทพฯ ซึ่งได้มีการสรุปลงในจุลสารประชาคมประกันคุณภาพ โดยจะนำการบรรยายของ ศ.ดร.ปรัชญา เวสารัชช์ เรื่อง สภาพของการประเมินคุ... more »
By NP   created: 18 May 2009 09:56 Modified: 18 May 2009 09:56 [ Report Abuse ]

(3) การพัฒนาตัวบ่งชี้ให้ผ่านเกณฑ์และผ่านเป้าหมายในการจัดทำ SAR ปีการศึกษา 2551

เหลือเวลาอีก 2 เดือน เม.ย.-พ.ค. 2552 จะสิ้นสุดปีการศึกษา 2551 ถามว่า ขณะนี้ในหน่วยงานของท่านมีตัวบ่งชี้ใดบ้างที่ดำเนินการยังไม่บรรลุเป้าหมาย และหรือยังประเมินเทียบเกณฑ์แล้วไม่ถึง 3 ท่านสามารถขับเคลื่อนอย่างไรบ้าง? ตอบ ตัวบ่งชี้ที่เป็นเรื่องเกี่... more »
By NP   created: 26 March 2009 16:21 Modified: 26 March 2009 16:25 [ Report Abuse ]

(0) การชี้แจงการเตรียมความพรอมเพื่อรับประเมินภายใน ปีการศึกษา 2551 (ฉบับที่ 2)

ต่อจากฉบับที่ 1 โดยจะดึงประเด็นที่สำคัญที่มีการปรับเปลี่ยนมาสรุปให้ทราบ ดังต่อไปนี้ ซึ่งจะช่วยทำให้เข้าใจความหมายได้ดีกว่าเดิม รวมทั้งประเมินผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ได้อย่างถูกต้องจากเอกสารคำชี้แจงทั่วไป1. ถ้าผลการปฏิบัติงานไม่เป้นจำนวนเต็มสามารถปั... more »
By NP   created: 25 March 2009 16:21 Modified: 25 March 2009 16:21 [ Report Abuse ]