นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1812
ความเห็น: 0

ไขปัญหา...นักศึกษา

วันนี้ขอนำบางคำถามที่ได้รับการสอบถามบ่อยๆ มาไขปัญหาค่ะ

ช่วงนี้อยู่ในช่วงเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2555 ทำให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ จะได้รับการติดต่อจากนักศึกษา โดยนำคำร้องขอหน่วยกิตเกินบ้าง น้อยกว่ากำหนดบ้าง ก็ดี มาขอความเห็นชอบเพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาของตนอนุญาต จึงขอยกประเด็นนี้ มาไขปัญหาค่ะ 

การลงน้อย/ลงเกิน

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2552 (สำหรับนักศึกษารหัส52..เป็นต้นไป)                     กำหนดว่า ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 นักศึกษาปกติ (GPAX=2.00) จะลงทะเบียนเรียนได้ คือไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ส่วนนักศึกษาภาวะตักเตือนหรือภาวะรอพินิจ ลงทะเบียนต้องไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 16 หน่วยกิต ส่วนภาค   ฤดูร้อน นักศึกษาปกติจะลงทะเบียนเรียนได้ คือ 1-9 หน่วยกิต ส่วนนักศึกษาภาวะตักเตือนและภาวะรอพินิจ ลงเรียนได้ 1-6 หน่วยกิต

ดังนั้น นักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ หากนักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติหรือภาคฤดูร้อนเกินหรือน้อยกว่ากว่าระเบียบกำหนด นักศึกษาจะต้องเขียนคำร้องขอลงน้อย/ลงเกิน โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน จึงนำมาส่งที่หน่วยทะเบียนฯ ของคณะฯ เพื่อเสนอรองคณบดีฝ่ายวิชาการพิจารณา ซึ่งกระบวนการของคณะฯ จะใช้เวลา 1 วันทำการนับจากได้รับคำร้องซึ่งหากได้รับการอนุมัติคณะฯ จึงส่งคำร้องให้กองทะเบียนฯ ดำเนินการต่อไป

อีกทั้งยังพบปัญหาว่ามีนักศึกษาหลายคนมักจะเข้าใจผิดว่ายื่นคำร้องแล้วมหาวิทยาลัยจะลงทะเบียนเรียนให้ด้วย  ไม่ใช่นะคะ อันนี้เป็นหน้าที่ที่นักศึกษาจะต้องรับผิดชอบลงทะเบียนเรียนให้ทันตามกำหนดการลงทะเบียนเพิ่มถอนที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้แล้ว

 

การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกเสรี

คำถามต่อไป เรื่องการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกเสรี คือ นักศึกษาลงทะเบียนเรียนแล้วได้ผลการเรียน E จะเป็นอะไรหรือเปล่า         ลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นแทนได้หรือไม่

ขอไขปัญหานะคะว่าหากนักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียนใหม่อีกครั้งเพื่อแก้ไขผลการเรียน E ก็ได้ค่ะ โดยเรียนตัวอื่นแทน (ซึ่งไม่ขอแนะนำนะคะ) แต่อยากให้ทราบและเข้าใจว่าผลการศึกษาจะยังปรากฏใน Transcript และรายวิชาดังกล่าวจะนำหน่วยกิตมาคำนวณผลสะสมด้วยนะคะ ดังนั้นหากนักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาใด ควรจะมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ เข้าชั้นเรียน อ่านหนังสือ และส่งงานทุกครั้ง เชื่อได้ว่า A คงไม่ใกล้เกินเอื้อมแน่นอนค่ะ

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 06 พฤศจิกายน 2555 16:18 แก้ไข: 06 พฤศจิกายน 2555 16:18 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Beaujung, และ 17 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 100.26.179.251
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ