นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 48 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
สรุปประชุม QMR-QAC วันที่ 12 ม.ค. 55 2589 0
คำชี้แจงจากสมศ.ล่าสุด 2591 3
สนับสนุนกีฬามหาวิทยาลัย 2324 0
ดูงานที่มหาวิทยาลัยนเรศวร 2263 0
ดูงานที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2306 0
สรุปดูงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2825 2
โอกาสศึกษาดูงาน 1984 2
Top Goal การบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ 2555 2108 0
ฝันที่เป็นจริง...อีกเช่นกัน 2124 3
รายงานประเมินตนเอง PMQA ปีงบประมาณ 2554 2230 1
สมศ.รับสมัครเลขานุการประเมินคุณภาพภายนอก 2321 0
สรุปข้อมูลจากผลประเมินคุณภาพภายใน 1661 1
ตอน 6 : ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมิน1 1836 0
ตอน 5 : อีก 2 เดือน ม.อ.ต้องรับประเมินรอบสาม 1595 0
ตอน 3 : ประเมินภายนอกรอบสาม ม.อ.จะเลือกทางไหนดี 1382 0
3: หน่วยงานสนับสนุนเทียบเท่าคณะ 1772 1
2: หน่วยงานสนับสนุน...ใช้คนเท่าไร 1538 0
1: ใช้คนไปเท่าไรในการประเมินคุณภาพภายใน 1941 4
ตอน 2: นโยบายการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (อีกครั้ง) 2210 0
ตัวบ่งชี้ไม่ผ่านเกณฑ์ 5 คะแนน 1521 0
ตัวบ่งชี้ที่ไม่ผ่านเป้าหมาย จากผลประเมิน 53 1565 0
หนังสือรับรองของ ก.พ.ร. 1865 0
รายงาน PMQA ปี 2554 1847 0
ตอน 1: ประเมินภายนอกรอบสามเมื่อไร 2015 2
ภารกิจ 1 ช่วย 9 1740 0
การรับฟังความคิดเห็นผู้ปกครองของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2005 2
การประเมินตนเองตามแนวทาง PMQA-TQA 2665 2
TQA หรือ PMQA???? 1833 1
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประกันคุณภาพ ครั้งที่ 2/2552 1721 0
บทบาทหน้าที่ของเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 2237 0
ประสบการณ์การเป็นผู้ประเมินคุณภาพภายนอก ฉบับ 3 2240 3
ประสบการณ์การเป็นผู้ประเมินคุณภาพภายนอก ฉบับ 2 2912 7
ประสบการณ์การเป็นผู้ประเมินคุณภาพภายนอก ฉบับ 1 2706 4
ส่งเสริมการใช้บลอก 1680 4
รายงานการประชุม QMR หน่วยงานสนับสนุน 1896 0
เอกสารประกอบการประชุมQMR หน่วยงานสนับสนุน 2331 1
บันทึกช่วยจำว่าด้วย "เสนอวาระเข้าที่ประชุมคณบดี" 1889 4
รายงานการประชุมQAO 1646 1
เอกสารประกอบการประชุม QMR และ QAC 1911 5
การพัฒนาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของหน่วยงานสนับสนุน 2089 7
ขอบพระคุณท่านเลขานุการ 1992 5
ฝากข่าวถึงเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 19372 9
การทำแผนแม่บทด้านวัฒนธรรม 2477 10
การพัฒนาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้สำหรับปีการศึกษา 2550 2033 2
คู่มือการประเมินคุณภาพภายใน 3504 3
เสียงสะท้อนจากการประเมิน 2115 6
เกร็ดเล่าจากการประเมิน 2746 2
เรื่องเล็ก ๆ ว่าด้วยการประเมินคุณภาพภายใน 2692 6