นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 48 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
สรุปประชุม QMR-QAC วันที่ 12 ม.ค. 55 2403 0
คำชี้แจงจากสมศ.ล่าสุด 2397 3
สนับสนุนกีฬามหาวิทยาลัย 2128 0
ดูงานที่มหาวิทยาลัยนเรศวร 2056 0
ดูงานที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2140 0
สรุปดูงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2616 2
โอกาสศึกษาดูงาน 1804 2
Top Goal การบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ 2555 1925 0
ฝันที่เป็นจริง...อีกเช่นกัน 1951 3
รายงานประเมินตนเอง PMQA ปีงบประมาณ 2554 2045 1
สมศ.รับสมัครเลขานุการประเมินคุณภาพภายนอก 2174 0
สรุปข้อมูลจากผลประเมินคุณภาพภายใน 1512 1
ตอน 6 : ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมิน1 1687 0
ตอน 5 : อีก 2 เดือน ม.อ.ต้องรับประเมินรอบสาม 1430 0
ตอน 3 : ประเมินภายนอกรอบสาม ม.อ.จะเลือกทางไหนดี 1258 0
3: หน่วยงานสนับสนุนเทียบเท่าคณะ 1621 1
2: หน่วยงานสนับสนุน...ใช้คนเท่าไร 1389 0
1: ใช้คนไปเท่าไรในการประเมินคุณภาพภายใน 1787 4
ตอน 2: นโยบายการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (อีกครั้ง) 2017 0
ตัวบ่งชี้ไม่ผ่านเกณฑ์ 5 คะแนน 1374 0
ตัวบ่งชี้ที่ไม่ผ่านเป้าหมาย จากผลประเมิน 53 1416 0
หนังสือรับรองของ ก.พ.ร. 1705 0
รายงาน PMQA ปี 2554 1691 0
ตอน 1: ประเมินภายนอกรอบสามเมื่อไร 1868 2
ภารกิจ 1 ช่วย 9 1594 0
การรับฟังความคิดเห็นผู้ปกครองของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1862 2
การประเมินตนเองตามแนวทาง PMQA-TQA 2504 2
TQA หรือ PMQA???? 1693 1
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประกันคุณภาพ ครั้งที่ 2/2552 1575 0
บทบาทหน้าที่ของเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 2051 0
ประสบการณ์การเป็นผู้ประเมินคุณภาพภายนอก ฉบับ 3 2077 3
ประสบการณ์การเป็นผู้ประเมินคุณภาพภายนอก ฉบับ 2 2729 7
ประสบการณ์การเป็นผู้ประเมินคุณภาพภายนอก ฉบับ 1 2528 4
ส่งเสริมการใช้บลอก 1524 4
รายงานการประชุม QMR หน่วยงานสนับสนุน 1740 0
เอกสารประกอบการประชุมQMR หน่วยงานสนับสนุน 2184 1
บันทึกช่วยจำว่าด้วย "เสนอวาระเข้าที่ประชุมคณบดี" 1759 4
รายงานการประชุมQAO 1490 1
เอกสารประกอบการประชุม QMR และ QAC 1752 5
การพัฒนาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของหน่วยงานสนับสนุน 1920 7
ขอบพระคุณท่านเลขานุการ 1810 5
ฝากข่าวถึงเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 18981 9
การทำแผนแม่บทด้านวัฒนธรรม 2307 10
การพัฒนาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้สำหรับปีการศึกษา 2550 1876 2
คู่มือการประเมินคุณภาพภายใน 3332 3
เสียงสะท้อนจากการประเมิน 1942 6
เกร็ดเล่าจากการประเมิน 2555 2
เรื่องเล็ก ๆ ว่าด้วยการประเมินคุณภาพภายใน 2519 6