นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 48 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
สรุปประชุม QMR-QAC วันที่ 12 ม.ค. 55 2485 0
คำชี้แจงจากสมศ.ล่าสุด 2486 3
สนับสนุนกีฬามหาวิทยาลัย 2220 0
ดูงานที่มหาวิทยาลัยนเรศวร 2142 0
ดูงานที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2208 0
สรุปดูงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2708 2
โอกาสศึกษาดูงาน 1880 2
Top Goal การบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ 2555 2009 0
ฝันที่เป็นจริง...อีกเช่นกัน 2026 3
รายงานประเมินตนเอง PMQA ปีงบประมาณ 2554 2111 1
สมศ.รับสมัครเลขานุการประเมินคุณภาพภายนอก 2246 0
สรุปข้อมูลจากผลประเมินคุณภาพภายใน 1576 1
ตอน 6 : ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมิน1 1753 0
ตอน 5 : อีก 2 เดือน ม.อ.ต้องรับประเมินรอบสาม 1503 0
ตอน 3 : ประเมินภายนอกรอบสาม ม.อ.จะเลือกทางไหนดี 1313 0
3: หน่วยงานสนับสนุนเทียบเท่าคณะ 1690 1
2: หน่วยงานสนับสนุน...ใช้คนเท่าไร 1457 0
1: ใช้คนไปเท่าไรในการประเมินคุณภาพภายใน 1853 4
ตอน 2: นโยบายการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (อีกครั้ง) 2099 0
ตัวบ่งชี้ไม่ผ่านเกณฑ์ 5 คะแนน 1437 0
ตัวบ่งชี้ที่ไม่ผ่านเป้าหมาย จากผลประเมิน 53 1471 0
หนังสือรับรองของ ก.พ.ร. 1765 0
รายงาน PMQA ปี 2554 1752 0
ตอน 1: ประเมินภายนอกรอบสามเมื่อไร 1927 2
ภารกิจ 1 ช่วย 9 1661 0
การรับฟังความคิดเห็นผู้ปกครองของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1932 2
การประเมินตนเองตามแนวทาง PMQA-TQA 2580 2
TQA หรือ PMQA???? 1755 1
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประกันคุณภาพ ครั้งที่ 2/2552 1643 0
บทบาทหน้าที่ของเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 2127 0
ประสบการณ์การเป็นผู้ประเมินคุณภาพภายนอก ฉบับ 3 2151 3
ประสบการณ์การเป็นผู้ประเมินคุณภาพภายนอก ฉบับ 2 2808 7
ประสบการณ์การเป็นผู้ประเมินคุณภาพภายนอก ฉบับ 1 2600 4
ส่งเสริมการใช้บลอก 1585 4
รายงานการประชุม QMR หน่วยงานสนับสนุน 1808 0
เอกสารประกอบการประชุมQMR หน่วยงานสนับสนุน 2254 1
บันทึกช่วยจำว่าด้วย "เสนอวาระเข้าที่ประชุมคณบดี" 1816 4
รายงานการประชุมQAO 1563 1
เอกสารประกอบการประชุม QMR และ QAC 1818 5
การพัฒนาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของหน่วยงานสนับสนุน 1994 7
ขอบพระคุณท่านเลขานุการ 1880 5
ฝากข่าวถึงเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 19157 9
การทำแผนแม่บทด้านวัฒนธรรม 2380 10
การพัฒนาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้สำหรับปีการศึกษา 2550 1944 2
คู่มือการประเมินคุณภาพภายใน 3400 3
เสียงสะท้อนจากการประเมิน 2020 6
เกร็ดเล่าจากการประเมิน 2628 2
เรื่องเล็ก ๆ ว่าด้วยการประเมินคุณภาพภายใน 2597 6