นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 48 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
สรุปประชุม QMR-QAC วันที่ 12 ม.ค. 55 2306 0
คำชี้แจงจากสมศ.ล่าสุด 2333 3
สนับสนุนกีฬามหาวิทยาลัย 2049 0
ดูงานที่มหาวิทยาลัยนเรศวร 1976 0
ดูงานที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2067 0
สรุปดูงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2521 2
โอกาสศึกษาดูงาน 1729 2
Top Goal การบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ 2555 1856 0
ฝันที่เป็นจริง...อีกเช่นกัน 1881 3
รายงานประเมินตนเอง PMQA ปีงบประมาณ 2554 1968 1
สมศ.รับสมัครเลขานุการประเมินคุณภาพภายนอก 2106 0
สรุปข้อมูลจากผลประเมินคุณภาพภายใน 1443 1
ตอน 6 : ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมิน1 1630 0
ตอน 5 : อีก 2 เดือน ม.อ.ต้องรับประเมินรอบสาม 1355 0
ตอน 3 : ประเมินภายนอกรอบสาม ม.อ.จะเลือกทางไหนดี 1210 0
3: หน่วยงานสนับสนุนเทียบเท่าคณะ 1564 1
2: หน่วยงานสนับสนุน...ใช้คนเท่าไร 1323 0
1: ใช้คนไปเท่าไรในการประเมินคุณภาพภายใน 1712 4
ตอน 2: นโยบายการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (อีกครั้ง) 1939 0
ตัวบ่งชี้ไม่ผ่านเกณฑ์ 5 คะแนน 1302 0
ตัวบ่งชี้ที่ไม่ผ่านเป้าหมาย จากผลประเมิน 53 1348 0
หนังสือรับรองของ ก.พ.ร. 1637 0
รายงาน PMQA ปี 2554 1629 0
ตอน 1: ประเมินภายนอกรอบสามเมื่อไร 1812 2
ภารกิจ 1 ช่วย 9 1534 0
การรับฟังความคิดเห็นผู้ปกครองของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1798 2
การประเมินตนเองตามแนวทาง PMQA-TQA 2421 2
TQA หรือ PMQA???? 1629 1
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประกันคุณภาพ ครั้งที่ 2/2552 1517 0
บทบาทหน้าที่ของเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 1986 0
ประสบการณ์การเป็นผู้ประเมินคุณภาพภายนอก ฉบับ 3 2011 3
ประสบการณ์การเป็นผู้ประเมินคุณภาพภายนอก ฉบับ 2 2662 7
ประสบการณ์การเป็นผู้ประเมินคุณภาพภายนอก ฉบับ 1 2465 4
ส่งเสริมการใช้บลอก 1463 4
รายงานการประชุม QMR หน่วยงานสนับสนุน 1688 0
เอกสารประกอบการประชุมQMR หน่วยงานสนับสนุน 2133 1
บันทึกช่วยจำว่าด้วย "เสนอวาระเข้าที่ประชุมคณบดี" 1710 4
รายงานการประชุมQAO 1424 1
เอกสารประกอบการประชุม QMR และ QAC 1680 5
การพัฒนาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของหน่วยงานสนับสนุน 1853 7
ขอบพระคุณท่านเลขานุการ 1746 5
ฝากข่าวถึงเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 18796 9
การทำแผนแม่บทด้านวัฒนธรรม 2244 10
การพัฒนาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้สำหรับปีการศึกษา 2550 1800 2
คู่มือการประเมินคุณภาพภายใน 3257 3
เสียงสะท้อนจากการประเมิน 1871 6
เกร็ดเล่าจากการประเมิน 2475 2
เรื่องเล็ก ๆ ว่าด้วยการประเมินคุณภาพภายใน 2445 6