นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1572
ความเห็น: 1

สรุปข้อมูลจากผลประเมินคุณภาพภายใน

ในกิจกรรมการประกันคุณภาพภายในทุก ๆ ปี มีการประเมินผลทั้งที่เป็นตัวเลข และเชิงคุณภาพ ซึ่งข้อมูลที่เป็นตัวเลขนั้น มีการสรุปไว้หลาย ๆ ส่วน และรวมเล่มทุกปี  ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์นั้น ไม่ค่อยได้นำมาใช้ เพราะข้อเสนอแนะหลากหลาย นำมาใช้ก็ต้องวิเคราะห์กันเยอะ...

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์นี้ ถือเป็นการรับฟังเสียงของผู้รับบริการหรือลูกค้า มหาวิทยาลัยสามารถนำไปใช้พัฒนาระบบการให้บริการ หรือพัฒนาระบบงานได้ (รวมถึงตอบเกณฑ์ PMQA ได้ด้วย)

หลังการประเมินปีการศึกษา 2553 ดิฉันจึงนึกขยัน ให้น้องขจรพรรณ ชัยเดช รวบรวมข้อเสนอแนะให้ โดยจำแนกความคิดเห็นตามกลุ่มซึ่งได้มากถึง 9 กลุ่ม อาทิ อาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า บุคลากรสายสนับสนุน ผู้ปกครอง ผู้รับบริการภายในและภายนอกฯแล้วนำมาวิเคราะห์เนื้อหา จัดลำดับความถี่ ปรากฏว่าได้ข้อมูลเยอะพอสมควร

ดิฉันก็ได้ประมวลความคิดเห็นที่ได้จากการประเมินหน่วยงานสนับสนุน...จำนวน 20 หน่วยงาน ทำเป็นบทความลงพิมพ์ในวารสารข่าวประกันคุณภาพ โดยนำเสนอเฉพาะจุดเด่น 3 ด้านหลัก และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 3 ด้านหลัก

แต่บรรณาธิการไม่ให้นำเสนอ เพราะเห็นว่าข้อเสนอแนะนั้น มีผลกระทบต่อบางหน่วยงาน

เป็นอันว่าโครงการนี้พับไว้ก่อน แค่ด่านแรกก็ไม่ผ่าน...ซะแล้ว

 

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
คำสำคัญ (keywords): ประกันคุณภาพ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 21 พฤศจิกายน 2554 16:00 แก้ไข: 21 พฤศจิกายน 2554 16:00 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา และ Ico24 ใยมะพร้าวน้องใยไหม.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

น่าเสียดาย ที่ข้อมูลป้อนกลับดีๆ ไม่ได้ถูกเผยแพร่ให้ได้รับรู้ทั่วกัน

เราต้องกล้ารับความจริง ว่าคนภายนอกเขามองเราอย่างไร และเอาข้อที่เราคิดว่าควรปรับปรุงมาสานต่อ

ความเจริญก้าวหน้าจึงจะเกิดครับ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.232.133.141
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ