นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1938
ความเห็น: 6

เสียงสะท้อนจากการประเมิน

หน่วยงานสนับสนุนยัไม่มีตัวบ่งชี้เฉพาะ สำนักงานประกันคุณภาพต้องรับผิดชอบงานนี้ให้มีความเป็นรูปธรรมมากขึ้นภายในปี 2550

นับถึงวันนี้มีหน่วยงานที่รับการประเมินแล้วจำนวน 10 หน่วยงาน (สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ประเมินเมื่อ 16 ตค. )ซึ่งในจำนวนนี้มีหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนเพียงหน่วยงานเดียว ดังนั้น จึงมีเสียงสะท้อนจากทั้งผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน พอจะประมวลได้ดังนี้

1. หน่วยงานสนับสนุนยัไม่มีตัวบ่งชี้เฉพาะ (น่าน้อยใจ...) ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย  สำหรับในปีนี้สำนักงานประกันคุณภาพประกาศใช้มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ดังปรากฏในคู่มือการจัดทำรายงานประจำปีฯ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 โดยในบทที่ 4 ของคู่มือก็จำแนกว่าหน่วยงานระดับใดเกี่ยวข้องกับตัวบ่งชี้ไหนบ้าง   ซึ่งต้องยอมรับว่าส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับหน่วยงานจัดการเรียนการสอน  อย่างไรก็ตาม ในการประชุมชี้แจงการจัดทำรายงานประจำปีเมื่อ 25 มิถุนายน 2550 สำนักงานประกันคุณภาพก็เปิดโอกาสให้ทุกหน่วยงานสามารถพัฒนาตัวบ่งชี้ที่สะท้อนภารกิจของตนเองเพิ่มเติม อาทิเช่น ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ อีกทั้งเมื่อการ
ประชุมประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในเมื่อ 8 สิงหาคม 2550 ท่านรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
ได้ฝากประเด็นเน้นย้ำถึงการประเมินหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติม ได้แก่
1) เน้นการประเมินตามภารกิจในฐานะเป็นหน่วยงานสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย และสนับสนุนการดำเนินงานของคณะ/หน่วยงาน  โดยพิจารณาว่ามีการนำหลักการจัดการความรู้ (KM) มาใช้ในการพัฒนาเครือข่าย (CoP) บุคลากรในสายงานเดียวกันหรือไม่ และมีกิจกรรมร่วมกันมากน้อยเพียงใด
2) การพัฒนาวิธีการรวบรวมข้อมูลในฐานะหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัย โดยหน่วยงานเหล่านี้ต้องมีการกำหนดวิธีการ/กลไกเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัย เชื่อถือได้  อีกทั้งมีการพัฒนาหรือริเริ่มการพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่สนับสนุนภารกิจการรวบรวมข้อมูลหรือไม่ อย่างไร
3) การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงานนั้น เนื่องจากในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว หน่วยงานจึงควรส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรอย่างเต็มศักยภาพ


2. แล้วจะประเมินอย่างไร  มีผู้ประเมินทั้งท่านประธาน กรรมการ และเลขานุการโทร.มาย้ำเพื่อความแน่ใจว่า "ต้องการอะไรจากหน่วยงานสนับสนุน" เพราะผู้ประเมินส่วนใหญ่ต่างคาดหวังว่าการประเมินจะเป็นเช่นเดียวกับหน่วยงานจัดการเรียนการสอน
ต้องมีเกณฑ์ที่ชัดเจน ประเมินได้  จึงชี้แจงว่า มหาวิทยาลัยมีภาคบังคับเกี่ยวกับการประเมินเพียงส่วนเดียวคือ ให้ประเมินผลการดำเนินงานโดยเปรียบเทียบกับแผนที่ตั้งไว้  ก็มีคำถามต่อว่าแผนที่ตั้งไว้นั้นผ่านความเห็นชอบจากใคร  ซึ่งมหาวิทยาลัยก็คิดกลไกให้หน่วยงานเพื่อให้แผนมีความท้าทาย โดยกำหนดให้หน่วยงานต้องตั้งแผนไม่ต่ำกว่าผลการดำเนินงาน
ของปีที่ผ่านมา

แต่สำหรับบางหน่วยงานผู้ประเมินก็ยังย้ำถึงขนาดว่า "อ่านรายงานประจำปีฯ ทั้งเล่มแล้วยังไม่เห็นอะไร สำนักงานประกัน
คุณภาพควรใช้สิทธิวีโต้บ้าง " ...อันนี้ไม่เคยทำเลย...คิดว่าถ้าทำแล้ว หน่วยงานเหล่านั้นคงเข็ดขยาดกับงานประกันคุณภาพกันมาก วัฒนธรรมคุณภาพก็เกิดยาก  เอาเป็นว่าสำนักงานประกันคุณภาพต้องรับผิดชอบงานนี้ให้มีความเป็นรูปธรรมมากขึ้นภายในปี 2550 ก็แล้วกันนะคะ

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 18 ตุลาคม 2550 13:07 แก้ไข: 18 ตุลาคม 2550 13:10 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

  • เย้ๆ ... หน่วยงานสนับสนุนจะได้ไม่ต้องงกับการประเมินแล้ว
  • แต่...เหนื่อยอีกจิเรา?
  • แหะ ๆ ....เหนื่อยังไงก็สู้คร่า...T_Tv

เดี๋ยวจะช่วยเชียร์รางวัล..."สาวเชียร์บลอก" ให้หนู เพราะขยันเหลือเกินค่ะ

เรื่องนี้เป็นอะไรที่ หน่วยงานสนับสนุน เขาคับข้องใจมากเนื่องจากไม่ว่าจะเป็นตัวบ่งชี้ก็ดี หรือเกณฑ์การประเมินก็ดี  จะใช้เกณฑ์เดียวกับหน่วยงานที่มีภาระกิจทางด้านการเรียนการสอน

คิดว่าน่าจะมีการกำหนดตัวบ่งชี้ที่ตรงกับภาระกิจของการสนับสนุน และมีการปรับเกณฑ์ให้เทียบเคียงกับความเป็นจริงได้มากที่สุด  แยกออกมาอีก 1 ชุด ไม่อย่างนั้นประเมินไปก็บอกอะไร หรือสะท้อนอะไรไม่ได้  หรือเรียกว่าทำเพื่อให้ได้ชื่อว่าทำเท่านั้น

ออกกำลังอีกหน่อยนะ น้องๆ  3 สาวแห่งสำนักประกันฯ  ไม่น่าจะเกินกำลังค่ะ

สวัสดีค่ะ

      ถ้าทางสำนักประกันฯ ได้มีการเชิญผู้เกี่ยวข้อง มาพูดคุยแล้วทำความตกลงกันในเรื่องนี้ ก็น่าจะได้อะไรที่ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะ  อย่างน้อย บรรยากาศการทำ SAR คงจะดีขึ้น เพราะทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาตัวบ่งชี้ของเขาเอง

ขออนุญาตนะคะ

        พี่ได้เขียนแนะนำบันทึก เกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้แล้ว ที่

บันทึกนี้ค่ะ

  • ท่านอาจารย์วันดีก็เห็นความสำคัญและเห็นปัญหาเหมือนกัน
  • พี่แป้ด ขอบพระคุณค่ะ ปี 51 จะเริ่มลุย ว่าแต่ของหน่วยงานจัดการเรียนการสอน ณ วันนี้ปาไป 102 ตัวบ่งชี้แล้ว ทำงัยดี

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.234.97.53
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ