นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1573
ความเห็น: 0

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประกันคุณภาพ ครั้งที่ 2/2552

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการประกันคุณภาพ

ครั้งที่ 2/2552 วันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2552

วาระการประชุมและเอกสารประกอบวาระการประชุมมีดังนี้ 

วาระที่ 1     เรื่องเพื่อพิจารณา

1.1  การปรับภารกิจของคณะกรรมการอำนวยการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เอกสารประกอบวาระเพิ่มเติม : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

1.2 รายงานประจำปีการประเมินคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2551

เอกสารประกอบวาระเพิ่มเติม : (ร่าง) ผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2551 

1.3 การประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2551

1.4 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบรวบรวมข้อมูล Online

1.5 การพิจารณาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของปีการศึกษา 2551 เพื่อนำเสนอในโครงการเวทีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2552 

1.6  แผนดำเนินการขับเคลื่อน PMQA

1.7 วาระ 1.7 (ร่าง)  การขับเคลื่อนให้ PSU ติดอันดับ THE-QS World Ranking ในอันดับ 300+ ภายในระยะเวลา 3 ปี

วาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการประกันคุณภาพ  วันที่ 24 มิถุนายน 2552

(คณะกรรมการได้รับรองผ่านระบบ E-mail เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่  17 กรกฎาคม 2552) 

วาระที่ 3  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

3.1  เปรียบเทียบผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2551

3.2  ความคืบหน้าการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2551

3.3    โครงการเวทีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2552  

3.4   รายงานผลการจัดโครงการอบรมคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2551

3.5   ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง และความคืบหน้าการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม           

วาระที่ 4   เรื่องอื่นๆ  (ถ้ามี)

Power point สำหรับนำเสนอ

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
คำสำคัญ (keywords): ประกันคุณภาพ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 26 สิงหาคม 2552 13:55 แก้ไข: 04 กันยายน 2552 16:09 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 35.172.236.135
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ