นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2070
ความเห็น: 3

ประสบการณ์การเป็นผู้ประเมินคุณภาพภายนอก ฉบับ 3

ได้ลงภาคสนามจริงในฐานะผู้ประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. โดยได้รับการทาบทามเพื่อประเมินมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2552

เมื่อดิฉันเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "กรรมการและเลขานุการ" ของสมศ. ดังที่นำเสนอ ในบันทึก ประสบการณ์การเป็นผู้ประเมินคุณภาพภายนอก ฉบับ 1  และ ฉบับ 2 ก็ได้ลงภาคสนามจริงในฐานะผู้ประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. โดยได้รับการทาบทามเพื่อประเมินมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2552  คณะกรรมการประเมินคุณภาพประกอบด้วย (ตามประกาศ สมศ. ลงวันที่ 27 พ.ค. 2552)

1. รศ.ดร.วัน  เดชพิชัย          ประธานผู้ประเมินภายนอก

2. รศ.ดร.ธวัช  ชิตตระการ     ผู้ประเมินภายนอก

3. ดร.เบ็ญจา  เตากล่ำ          ผู้ประเมินภายนอก

4. นางกันยปริณ ทองสามสี  ผู้ประเมินภายนอก

%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3

 

ภาพบรรยากาศการประเมินมีดังนี้

%e0%b8%99%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99

ช่วงเช้าของวันที่ 18 พ.ค. 2552 คณะผู้ประเมินคุณภาพภายนอกพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประเมิน จากนั้นผู้บริหารนำเสนอผลการดำเนินงานในรอบปีการศึกษา 2551

 

%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%93%e0%b9%8c4 

%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%93%e0%b9%8c3

คณะกรรมการสัมภาษณ์ผู้ว่าราชการจังหวัด กรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  กรรมการสภาวิชาการ  ผู้บริหาร ผู้แทนชุมชน ผู้นำศาสนา ผู้ใช้บัณฑิต อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน ศิษย์เก่า และนักศึกษา

 

%e0%b9%80%e0%b8%a2%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%a12

 

%e0%b9%80%e0%b8%a2%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%a11

 

%e0%b9%80%e0%b8%a2%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%a13

คณะกรรมการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ สังเกตการณ์การเรียนการสอน และซักถามรายละเอียดที่เกี่ยวข้องจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย

 

Oral-feedback

เมื่อคณะกรรมสรุปผลการประเมินระดับสถาบันและกลุ่มสาขาวิชาได้แล้ว ก็นำเสนอผลการตรวจเยี่ยมด้วยวาจาในวันที่ 20 พ.ค. 2552 ช่วงบ่าย

 

ส่วนผลการประเมินนั้นเปิดเผยไม่ได้นะคะ เป็นจรรยาบรรณของผู้ประเมิน ต้องติดตามจากสมศ.ค่ะ 

อย่างไรก็ตาม มีสถานการณ์จริงในชีวิตที่เกี่ยวเนื่อง ดิฉันก็ชั่งใจอยู่นานทีเดียวว่าจะเขียนหรือไม่เขียนดี (ไม่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยที่ไปประเมินและสมศ.แต่อย่างใดค่ะ) พิจารณาแล้วได้คำตอบว่าเขียนดีกว่าถือเป็นประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งของชีวิต เมื่อพลิกกลับมาอ่านจะได้ระลึกได้ว่าทำอะไรไว้บ้าง การตัดสินใจใด ๆ นั้นต้องมีเหตุและผลประกอบเสมอ (ทั้ง  ๆ ที่เข้าข้างตัวเองมากทีเดียว)   ประเด็นที่ว่าคือ ครั้งแรกที่ได้รับการทาบทามจาก สมศ.ก็ตื่นเต้น  แต่เมื่อทราบว่าต้องเดินทางไปนราธิวาสก็ต้องยอมรับว่า ถึงแม้สงขลาจะอยู่ไม่ไกลจากจังหวัดนราธิวาส แต่ยังมีความกังวลใจถึงสถานการณ์...จากนั้นก็ใช้วิธีการชั่งน้ำหนักระหว่างข้อดีของการตอบรับ กับข้อเสียของการตอบปฏิเสธ  ดิฉันคิดคำตอบให้ตัวเองได้ดังนี้

ข้อดี

1. เป็นโอกาสอันดีที่จะได้ติดตามความเคลื่อนไหวของสมศ.อย่างใกล้ชิด เพราะขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 การเป็นผู้ประเมินให้สมศ.เท่ากับว่าจะได้รับทราบข่าวคราวผ่านการติดต่อสื่อสารทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ประหนึ่งว่าเข้าได้เข้าใกล้สมศ.มากขึ้น

2. ได้ทดลองใช้ความรู้ความสามารถที่สะสมจากการรับผิดชอบงานประกันคุณภาพมาเกือบหนึ่งทศวรรษ  ถือเป็นการพลิกบทบาทจากในฐานะผู้รับการประเมินและผู้จัดการประเมิน มาเป็นผู้ประเมิน เป็นการท้าทายความสามารถของตัวเองอย่างยิ่งว่าลงสนามจริงแล้วทำได้หรือเปล่า ดีแค่ไหน เพราะสมศ.จัดระบบ "ประเมินผู้ปประเมิน และผลงานของผู้ประเมิน" หรือเรียกเป็นทางการว่า "การประเมินอภิมาน"

3. สมศ. และม.อ.(ต้นสังกัดของตัวเอง) ก็ให้การสนับสนุนเต็มที่ให้เข้ารับการอบรม ถือเป็นการลงทุนด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อให้ได้ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่  หากไม่ได้ใช้ความสามารถเมื่อมีโอกาส (ที่ไม่ได้มีบ่อย ๆ) จะเป็นการลงทุนที่สูญเปล่า  ต้องเข้าใจองค์กรที่ส่งเสริมสนับสนุนเราด้วย....

4. เมื่อพิจารณารายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตร "กรรมการและเลขานุการ" ของสมศ.แล้ว พบว่าผู้ที่อยู่ภาคใต้เท่าที่ดิฉันรู้จักตอนเข้าอบรมมีประมาณ 4 คน ภาคใต้ตอนบน 2 คน เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตชุมพร และมรภ.นครศรีธรรมราช ส่วนภาคใต้ตอนล่าง 2 คน คือดิฉัน กับอาจารย์ที่มทร.ศรีวิชัย (ถ้ามีมากกว่านี้แต่ดิฉันไม่รู้จักก็เป็นไปได้)  ยิ่งเมื่อสมศ.แจ้งว่างบประมาณของการประเมินคุณภาพภายนอกมีค่อนข้างจำกัด  ความรู้สึกที่ว่า "ต้องรับผิดชอบ" ก็พุ่งมาในสมองและหัวใจอีกครั้ง

5. พิจารณาจากรายชื่อผู้ประเมินคุณภาพภายนอกม.นราธิวาสแล้ว ล้วนเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการศึกษา ท่านเหล่านี้ก็ตอบรับเป็นผู้ประเมินแล้ว  โดยเฉพาะมีบุคลากรของม.อ. คือท่านรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ร่วมเป็นผู้ประเมินด้วย ถือเป็นโอกาสอันดีที่จะได้เรียนรู้มุมมองการบริหาร การให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการบริหารมหาวิทยาลัย ประสบการณ์ส่วนใหญ่ของท่านเหล่านี้แฝงเร้นอยู่ในตัว  การได้ร่วมงานจะได้ร่วมรับฟังรับรู้ และ(แอบ)เรียนรู้อย่างใกล้ชิด

แล้วประเด็นที่ทำให้การตัดสินใจไม่ราบรื่นก็มีพอสมควรค่ะ การรับรู้สถานการณ์ความไม่สงบอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดความรู้สึกไม่ปลอดภัย รวมกับความเป็นห่วงเป็นใยของคนทางบ้าน ก็มีผลกับการตัดสินครั้งนี้ 

อย่างไรก็ตาม ได้คำตอบที่เป็นข้อดีเป็นแรงใจให้กับตัวเอง รวมถึงเห็นว่าผลประโยชน์ของส่วนรวมมีค่ามากกว่าความไม่ปลอดภัยในชีวิตส่วนตัว.......

จึงตัดสินใจทำหน้าที่ผู้ประเมินคุณภาพภายนอกในครั้งนี้ และแล้วการประเมินก็แล้วเสร็จอย่างราบรื่นค่ะ

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 17 มิถุนายน 2552 06:13 แก้ไข: 01 กรกฎาคม 2552 09:21 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
Ph.D.Student in Management, PSU [IP: 118.175.29.226]
04 กรกฎาคม 2552 02:44
#46070

"ผลประโยชน์ของส่วนรวมมีค่ามากกว่าความไม่ปลอดภัยในชีวิตส่วนตัว"

คนทางบ้านเป็นห่วงน่ะครับ แต่ก็อดภูมิใจไม่ได้เหมือนกัน

ปีหน้ามาเรียน Ph.D.ด้วยกันน่ะ เดี๋ยวออกค่าเทอมให้

  • หยกมณี...งานนี้มีพยาน
  • มีคนออกค่าเรียนให้แล้ว...รีบเลยน้อง
  • ตามมาอ่านบันทึกนี้ เพราะติดตามงานของเธออยู่
  • รู้สึกภูมิใจ...และดีใจแทน ม.อ.ที่ในห้วงคิดคำนึงของคน ม.อ. สะท้อนคิดถึงประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง....ค่านิยมร่วมของคน ม.อ.ของเรา....
  • ..........................................
  • มาเห็น ment ด้านบน...รู้สึกตาร้อนยังไงไม่รู้
  • งานนี้สัญญา On Air พยานเพียบ..
  • สวัสดีค่ะ คุณ...Ph.D.Student in Management, PSU

   
กริกกริ้วววววว...โหย...ออกค่าเทอมให้หนูๆ บ้างซิ...อิอิ A_A...(หลักฐานเต็มๆ)

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.237.61.235
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ