นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2523
ความเห็น: 3

ประสบการณ์การเป็นผู้ประเมินคุณภาพภายนอก ฉบับ 1

ทำงานประกันคุณภาพมา..นมนาน...ได้รับการอบรมเป็นผู้ประเมินคุณภาพภายนอกก็ต้องเต็มที่ พร้อม ๆ กับความตื่นเต้น

บันทึกนี้ ตั้งใจเขียนด้วยเหตุว่าอยากจดจำการได้ทำงานที่ภาคภูมิใจมากครั้งหนึ่งในชีวิต และเป็นครั้งแรกที่ได้ทำงานในนามขององค์การมหาชน  แม้จะทำงานประกันคุณภาพตั้งแต่ปี 2544 (เกือบ ๆ 10 ปีแล้วนะเนี่ย)  บทบาทส่วนใหญ่ก็อยู่ภายในมหาวิทยาลัย รับผิดชอบตั้งแต่

    • การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ (ระบบที่ใช้กันอยู่มีอะไรบ้าง แล้วอะไรที่จะเหมาะกับม.อ.)  
    • กลไกการประกันคุณภาพ (จะขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพอย่างไร ใครต้องเข้ามามีส่วนร่วมบ้าง)
    • จัดทำรายงานประจำปีการประเมินคุณภาพ (SAR) เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก
    • จัดการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ/หน่วยงาน
    • ฯลฯ

สำหรับการประเมินคุณภาพภายนอกนั้น ม.อ.รับการประเมินจาก สมศ.ไปแล้ว 2 ครั้ง ในปี 2545 และ 2549 (โดยใช้ข้อมูลปีการศึกษา 2544 และ 2548) ซึ่งในความคิดของตัวเองนั้น รู้แต่ว่าการรับรองของสมศ.นั้นสำคัญมาก มีผลต่อการดำเนินภารกิจและชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยอย่างยิ่ง  จึงต้องทำให้ดีที่สุดเพื่อมหาวิทยาลัยของเรา

การรับรู้ถึงบทบาทของ สมศ.มีมากขึ้นเป็นระยะ ๆ  ทั้งการดูแลการประเมินตามระบบ ก.พ.ร. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายนอก การจัดประชุมเพื่อแจ้งข่าวคราวให้สถานศึกษาทั้งขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษาทราบว่าเคลื่อนไหว  รวมทั้งในภารกิจของตัวเองก็ต้องเต็มที่กับการติดตามความเคลื่อนไหวของการประเมินคุณภาพภายนอก เพื่อแจ้งข่าวคราวให้คณะ/หน่วยงานทราบอย่างต่อเนื่อง และเตรียมความพร้อมให้มหาวิทยาลัยที่จะต้องรับการประเมินฯในรอบ 3

กระทั่งวันหนึ่ง สมศ.ได้ส่งหนังสือเชิญชวนเข้ารับการคัดเลือกอบรมหลักสูตร "นักประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา (ผู้แทนสมศ.)" ก็เกิดความสนใจ  สมศ.ได้คัดเลือกและเข้าอบรมในรุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2551 ซึ่งได้สรุปรายละเอียดไว้ในวารสารข่าวประกันคุณภาพ ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2552 จากนั้นได้รับแจ้งจากสมศ.ว่าจากผู้เข้าอบรม 3 รุ่นนั้น สมศ.คัดเลือกจำนวน 33 คน เข้าอบรม

"หลักสูตร Intensive course" ระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน 2552 ดังคำนำที่ ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร. สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ผอ.สมส.เขียนไว้ใน "คู่มือกรรมการและเลขานุการคณะผู้ประเมินภายนอก" ส่วนหนึ่งว่า

"ก่อนอื่นขอแสดงความยินดีกับทั้ง 33 ท่านที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการอบรมในหลักสูตร Intensive course ครั้งนี้ ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดีอย่างน้อยสองประการ ประการแรกก็คือ ท่านที่ได้รับคัดเลือกครั้งนี้เป็นผู้ที่มีคะแนนผลการฝึกอบรมอยู่ใน 10 อันดับแรกของหลักสูตรฝึกอบรมปกติสามรุ่นที่ผ่านมา ต้องขอเรียนว่าที่ผ่านมามีนักวิชาการจำนวนมากขอเข้าอบรมในหลักสูตรนี้ แต่ สมศ. ไม่สามารถให้เข้าร่วมได้ จึงถือได้ว่าท่านได้รับโอกาสที่พิเศษสุดในครั้งนี้ ประการที่สองคือ การที่ท่านได้รับคัดเลือกครั้งนี้ ถือเป็นการเปิดประตูสู่การเป็นนักประเมินของ สมศ. ซึ่ง สมศ.หวังว่าท่านจะเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนคุณภาพอุดมศึกษาไทยต่อไปในอนาคต มีข้อแม้อยู่ว่าท่านจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินจาก สมศ. ด้วยเช่นเดียวกัน เพื่อเป็นการประกันคุณภาพว่า สมศ. จะมีแต่นักประเมินที่มีคุณภาพเท่านั้น......"

ถือว่าได้รับโอกาสอันดีที่จะได้เข้าร่วมกับกิจกรรมของสมศ. ซึ่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ และรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาก็ให้การสนับสนุนเข้าร่วมการอบรมเต็มที่

เนื้อหาการอบรมระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน 2552 ประกอบด้วย

             กิจกรรม
         ภาคเช้า
 ภาคบ่าย-ค่ำ          
  จันทร์ 27เมย.  -กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทำความรู้จักซึ่งกันและกัน

-ผู้เข้าอบรมทั้ง 39 คน แยกเข้ากลุ่ม 6 กลุ่ม โดยแบ่งเป็นประเมิน

มรภ.สวนสุนันทา 3 กลุ่ม มรภ.สวนดุสิต 3 กลุ่ม

-ผู้ประเมินทั้ง 6 กลุ่ม ระดมความคิดเห็นคุณสมบัติของผู้เป็นประธานและเลขานุการ (โดยมีวิทยากรพี่เลี้ยงคอยให้คำปรึกษาแนะนำ)

-แต่ละกลุ่มคัดเลือกประธาน กรรมการ และเลขานุการ พร้อมจัดทำแผนการประเมิน

  -คณะผู้ประเมินพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงาน (มรภ.สวนสุนันทา นำเสนอโดยอธิการบดี และผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง)

-คณะผู้ประเมินเดินทางสู่คณะที่ได้รับมอบหมายให้ประเมิน

-ผู้บริหารคณะนำเสนอผลการดำเนินงานในรอบปีการศึกษา 2550

-ดำเนินการตามแผนการประเมิน

-สรุปและอภิปรายผลการตรวจเยี่ยมประจำวัน พร้อมวางแผนการประเมินในวันถัดไป

หมายเหตุ : ทุกกระบวนการในการลงภาคสนามจะมีวิทยากรพี่เลี้ยง 1 ท่าน และเจ้าหน้าที่ สมศ. 1 ท่าน คอยให้คำปรึกษาแนะนำและสังเกตการณ์ และจะเป็นผู้ประเมินผลผู้เข้าอบรมแต่ละคนว่า ผ่านหรือไม่ผ่าน

 อังคาร 28เมย.

 - ประชุมวางแผนการประเมิน

- ตรวจเยี่ยมตามแผนการประเมิน

-สรุปผลการประเมิน และเตรียมข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้บริหาร

 - ประชุมสรุปข้อมูลก่อนให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้บริหาร

- เชิญผู้บริหารเพื่อให้นำเสนอผลการตรวจเยี่ยมด้วยวาจา

- วิทยากรพี่เลี้ยง และเจ้าหน้าที่ สมศ.comment การทำหน้าที่ของคณะกรรมการ

 พุธ 29เมย.

 - วิทยากรพี่เลี้ยงให้ข้อเสนอแนะในภาพรวมของการประเมิน

- แต่ละกลุ่มนำเสนอรูปแบบการเขียนรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก

- วิทยากรพี่เลี้ยงให้ข้อเสนอแนะการเขียนรายงานฯที่ดี

 

 - วิทยากรพี่เลี้ยงแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเป็นผู้ประเมินคุณภาพภายนอก โดยเฉพาะบทบาทของเลขานุการ

-จัดทำรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกฉบับสมบูรณ์

-ประเมินผลการทำหน้าที่ผู้ประเมินคุณภาพภายนอกแบบ 3 เส้า คือ เพื่อนร่วมทีม วิทยากรพี่เลี้ยง และเจ้าหน้าที่ สมศ.

-ปิดการประชุมปฏิบัติการ

ส่วนรายละเอียดของการทำหน้าที่ผู้ประเมินคุณภาพภายนอกครั้งแรกจะเป็นอย่างไร ซึ่งตัวเองเป็นสมาชิกกลุ่ม C ลงภาคสนามประเมินคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สวนสุนันทา จะนำเสนอในฉบับที่ 2 ต่อไปค่ะ

ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ว้าว...เข้ามาเขียนแล้ว จากที่ห่างหายไปเกือบปี (กว่า) 555

น่าจะเก่งไม่เบาทีเดียว

สำหรับผู้ที่มีผลการประเมินสิบอันดับแรก

ได้ไปดูระบบของเขาแล้ว ก็กลับมาเล่าสู่กันฟังนะ

จะได้เตรียมรับมือได้ถูก

P จ้ะ แม่อุโยะ ถ้าพี่ขยันได้สักครึ่งของอุโยะก็ดีเนอะ เดี๋ยวจะพยายามเขียนอย่างน้อยเดือนละฉบับค่ะ

P เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังค่ะ...ไม่ใช่สองต่อสองนะ...ทั้งมหาวิทยาลัยเลย อิอิ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 35.172.236.135
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ