นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 2201
comment: 1

เอกสารประกอบการประชุมQMR หน่วยงานสนับสนุน

         ด้วยสำนักงานประกันคุณภาพกำหนดจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพของหน่วยงานสนับสนุนผ่านระบบประชุมทางไกล (Telemeeting) พร้อมกันทั้ง 5 วิทยาเขต ในวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2552 เวลา 13.30 – 16.30 น. โดยวิทยาเขตหาดใหญ่ประชุม ณ ห้องประชุม 215 สำนักงานอธิการบดี สำหรับวิทยาเขตอื่น ๆ ขอเชิญประชุม ณ ห้องถ่ายทอดสัญญาณประจำวิทยาเขตนั้น
มีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องเพื่อพิจารณา
        วาระที่ 1.1 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย และการ ขับเคลื่อนผลการดำเนินงานที่ไม่บรรลุเป้าหมาย/มีผลประเมินต่ำกว่า 3 คะแนน และการนำข้อเสนอแนะมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง/ควบคุมภายใน และจัดทำแผนพัฒนา

       เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 1.1

      1. วาระนำ

       2.    เอกสารประกอบ 1 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2550

       3. เอกสารประกอบ 2 เอกสารประกอบการนำเสนอ (ppt) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2550

        4.   เอกสารประกอบ 3 ตารางแสดงตัวบ่งชี้ที่มีผลการดำเนินงานเทียบเกณฑ์ไม่ถึง 3 คะแนน และไม่ผ่านแผน

         5.  เอกสารประกอบ 4 การกำหนดแนวทางพัฒนาในตัวบ่งชี้ที่มีผลการดำเนินงานเทียบเกณฑ์ไม่ถึง 3 คะแนน และไม่ผ่านแผน

         6.  เอกสารประกอบ 5 การกำหนด Top 3 Goals ของคณะ/หน่วยงาน

         7.       ความเห็นของทีมที่ปรึกษาเกี่ยวกับรายงานควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย  

               7.1 ด้านที่ 1-5 ของมหาวิทยาลัย

               7.2 ด้านหลักสูตรและความปลอดภัย 

 

       วาระที่ 1.2 ทบทวนตัวบ่งชี้สำหรับการจัดทำ SAR ของหน่วยงานสนับสนุน

        เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 1.2

        1. วาระนำ

        2.    เอสารประกอบ 1 ข้อสังเกตตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินระดับตัวบ่งชี้ร่วมของหน่วยงานสนับสนุน

         วาระที่ 1.3 การรายงานผลการดำเนินงานของตัวบ่งชี้ที่ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยร่วมกันหลายหน่วยงาน

         เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 1.3

         1. วาระนำ

         2. เอกสารประกอบ 1 ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพที่ขับเคลื่อนร่วมกันหลายหน่วยงาน


        วาระที่ 1.4 แนวทางการพิจารณาแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ของหน่วยงานสนับสนุน 

         เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 1.4

วาระที่ 2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ


         วาระที่ 2.1 รายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานสนับสนุน (ประมวลจาก SAR)

          1. วาระนำ

           2. เอกสารประกอบ 1 กราฟแสดงผลการดำเนินงานของหน่วยงานสนับสนุน


         วาระที่ 2.2 การรวบรวมผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2551

         เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 2.2


วาระที่ 3 เรื่องอื่น ๆ


            วาระที่ 3.1 ข้อเสนอแนะสำหรับการจัดทำ SAR ของหน่วยงานสนับสนุน ปีการศึกษา   2551

           เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 3.1

 

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
คำสำคัญ (keywords): ประกันคุณภาพ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 09 มีนาคม 2552 16:23 แก้ไข: 16 มีนาคม 2552 09:54 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

เค้าลิงค์จาหน้าเว็บ http://www.qa.psu.ac.th/qmr-semi.html ให้แล้วนะ คิคิ ^^v

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.238.107.166
Message:  
Load Editor
   
Cancel or