นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Hunter (Alone in the dark)
Ico64
Network
Members · Following: 0 · Followed: 1

อ่าน: 31092
ความเห็น: 14

ระวัง ! HCA

สารสกัดจากส้มแขกช่วยให้คุณลดน้ำหนักได้ 3-5 กิโลกรัม ใน 2 อาทิตย์

สารสกัดจากส้มแขกมี α - hydroxycitric acid เป็นสารสำคัญ ซึ่งออกฤทธิ์ยับยั้ง เอนไซม์ ATP citrate lyase

.....

ใ ครอ่านถึงตรงนี้อย่ารีบไปซื้อมาทานเพื่อลดความอ้วนนะครับ เดี๋ยวจะร้อง....

ส้มแขกกับการลดน้ำหนัก
รองศาสตรจารย์ จงจิตร อังคทะวานิช
ภาควิชาอาหารเคมี คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

ความนำ

การลดความอ้วน หรือการขจัดไขมันส่วนเกินจากร่างกาย เป็นสิ่งที่กระทำให้สำเร็จได้ยาก ในโลกแห่งเทคโนโลยี และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เราพบว่า อัตราการป่วย และอัตราการตายด้วยโรคหัวใจขาดเลือด มีแนวโน้มลดลง แต่ปัญหาโรคอ้วนกำลังเพิ่มขึ้น ทั้งในประเทศพัฒนาแล้ว และประเทศกำลังพัฒนา ยาที่ใช้ลดน้ำหนักที่มีความปลอดภัย มีน้อยมาก มีผลข้างเคียงสูง และได้ผลในระยะเวลาจำกัด ทั้งยังทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นเมื่อหยุดยา สิ่งเหล่านี้ทำให้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และผลิตภัณฑ์อื่น ที่มีการกล่าวอ้างสรรพคุณในการลดน้ำหนัก ยังเป็นความหวังของผู้ประสงค์จะลดน้ำหนัก และเป็นผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับความนิยมอย่างยิ่ง สำหรับสารสกัดจากส้มแขก นับเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่ง ที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน ทั้งในการใช้อย่างเดียว หรือใช้ผสมกับสารอื่น เช่น chitosan และโครเมียม จากการที่มีผู้พบฤทธิ์ของ α - hydroxycitric acid ซึ่งเป็นสารสำคัญในส้มแขก ในการยับยั้งเอนไซม์ ATP citrate lyase ตั้งแต่ปี ค.ศ.1969 เอนไซม์ตัวนี้ ทำหน้าที่เปลี่ยน citrate ไปเป็น acetyl CoA ซึ่งนำไปใช้สร้างกรดไขมัน จึงเชื่อกันว่าสารสกัดส้มแขก สามารถยับยั้งกระบวนการสร้างกรดไขมันของร่างกาย และนำไปสู่การลดเนื้อเยื่อไขมัน และการลดน้ำหนักได้ บทความนี้ ประสงค์จะพิจารณาถึงประสิทธิภาพ (efficacy) ของสารสกัดจากส้มแขกในการลดน้ำหนัก และเนื้อเยื่อไขมันในร่างกาย

คำจำกัดความ

ส้มแขก มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Garcinia cambogia และชื่อสามัญคือ Malabar Tamarind เป็นพืชที่ขึ้นอยู่ทางฝั่งตะวันตกของอินเดียตอนใต้ ชาวอินเดียใช้ประกอบอาหารกันมาแต่โบราณ สารสำคัญจากผลและเปลือกของส้มแขก คือ α - hydroxycitric acid หรือเรียกย่อ ๆ ว่า HCA ส้มแขกในประเทศไทย มีชื่อว่า Garcinia atroviridis มีปริมาณ α - hydroxycitric acid อยู่มากเช่นกัน

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การค้นคว้าฐานข้อมูลโดยใช้ Keyword "Garcinia cambogia" ใน Medline จะได้งานวิจัยเพียง 1 เรื่องเท่านั้น ดังนั้น ผู้ที่สนใจค้นคว้าเกี่ยวกับส้มแขกควรเพิ่ม search term อื่น ๆ ได้แก่ hydroxycitric acid และ hydroxycitrate

ผลการวิจัยในสัตว์ทดลอง

ในปี 1969 Watson และคณะค้นพบฤทธิ์ของ α - hydroxycitric acid ในการยับยั้งเอนไซม์ ATP citrate lyase ที่ทำหน้าที่เปลี่ยน citrate ไปเป็น acetyl CoA ซึ่งเป็นสารที่จะนำไปใช้ในการสร้างกรดไขมันต่อไป α - hydroxycitric acid เป็น powerful competitive inhibitor กับ citrate ในเวลาต่อมามีรายงานจากการศึกษาในสัตว์ทดลองว่า α - hydroxycitric acid สามารถยับยั้งการสังเคราะห์กรดไขมัน เพิ่มอัตราการสังเคราะห์ glycogen ตับ ลดปริมาณอาหารที่สัตว์ทดลองกิน รวมทั้งลดน้ำหนักตัวได้ด้วย

การศึกษาทางคลินิก

เป็นที่น่าสังเกตว่า งานวิจัยทางคลินิกเพื่อพิสูจน์ประสิทธิภาพของสารสกัดส้มแขกมีน้อยมาก ทั้งที่ผลทางชีวเคมีของ α - hydroxycitric acid นั้น เป็นที่ทราบกันมา 30 ปีแล้ว จากการทบทวนเอกสารงานวิจัยทางคลินิกเกี่ยวกับส้มแขก พบเพียง 8 เรื่อง ในจำนวนนี้ มีงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารที่เป็น peer-reviewed และเป็นงานวิจัยที่มี study design ที่มีน้ำหนักพอที่จะเชื่อถือได้ เพียงเรื่องเดียว ซึ่งตรงกับที่ค้นได้จาก Medline งานวิจัยเรื่องนี้เป็นผลการศึกษาของ Dr.Steven Heymsfield ซึ่งเป็นศาสตราจารย์ประจำที่ Obesity Research Conter, Columbia university Dr.Heymsfield เป็นนักวิชาการ ที่มีงานวิจัยมาก และค้นคว้าเกี่ยวกับการวัดปริมาณองค์ประกอบของร่างกาย โดยใช้อุปกรณ์ที่มีความไวสูง ปัจจุบันท่านเป็นที่ปรึกษาของ Board of Directors of American Society of Parenteral and Enteral Nutrition (ASPEN)

ประสิทธิภาพในการลดน้ำหนัก

จากการวิจัยของ Heymsfield และคณะในปี 1998 ซึ่งเป็น randomized double blind placebo-controlled trial ที่มีจำนวนกลุ่มตัวอย่าง (ที่ completing trial) 84 คน เป็นกลุ่มทดลอง 42 คน และกลุ่มยาหลอก 42 คน ทั้ง 2 กลุ่ม รับประทานอาหารที่มีกากใยสูงและมีพลังงานต่ำ พบว่ากลุ่มที่ได้รับสารสกัดส้มแขก 1500 มิลลิกรัมของ α - hydroxycitric acid ต่อวัน เป็นเวลา 12 สัปดาห์ มีน้ำหนักตัวไม่แตกต่างจากกลุ่มที่ได้รับยาหลอก คือ น้ำหนักลดลง 3.2 + 3.3 และ 4.1 + 3.9 กิโลกรัม ตามลำดับ (p = 0.14) ปริมาณไขมันในร่างกายที่ลดลงทั้ง 2 กลุ่มก็ไม่แตกต่างทางสถิติ คือ 1.44 +2.15% และ 2.16 + 2.06% ตามลำดับ (p = 0.08) สำหรับงานวิจัยทางคลินิกอื่น ๆ ที่มีอยู่ เป็นงานวิจัยจากผู้ผลิตหรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์ส้มแขกบ้าง บางงานวิจัยไม่มีกลุ่มควบคุม หลายงานวิจัยเป็นเพียงบทคัดย่อ ซึ่งยังไม่ผ่าน peer-reviewed บางงานวิจัยใช้สาร ที่ทำการทดลองอย่างอื่นร่วมด้วย เช่น คาเฟอีน จึงทำให้แปลผลยาก บางรายงานไม่มีค่า standard deviation และไม่มีผลการคำนวณทางสถิติ งานวิจัยเหล่านี้ จึงไม่มีความน่าเชื่อถือเพียงพอ จากรายงานของ Heymsfield และคณะ (1998) ซึ่งแสดงว่าสารสกัดส้มแขก ไม่มีผลลดน้ำหนัก หรือเนื้อเยื่อไขมันในร่างกาย ที่แตกต่างจากกลุ่มที่ได้รับยาหลอก จึงขัดแย้งกับผลที่พบในสัตว์ทดลอง เหตุผลประการหนึ่งที่ใช้อธิบายความแตกต่างนี้ ถ้าพิจารณาจากเมตาบอลิสมของสัตว์ทดลอง เช่น หนูขาวหรือไก่ ซึ่งร่างกายมีการสังเคราะห์กรดไขมันจาก citrate และ pathway นี้มีความสำคัญต่อสัตว์เหล่านี้ แต่ในคนความสำคัญของ pathway นี้น้อยลง ไขมันในอาหาร สามารถยับยั้งกระบวนการสังเคราะห์กรดไขมันในร่างกายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าบริโภคไขมันมากกว่า 10% ของพลังงานทั้งหมดที่ได้รับ ร่างกายมนุษย์จะเปลี่ยนคาร์โบไฮเดรตไปเป็นกรดไขมันน้อยมาก คนทั่วไป บริโภคไขมันประมาณ 20-35% ของพลังงานทั้งหมด จึงทำให้ความจำเป็นที่จะต้องสังเคราะห์กรดไขมันขึ้นเองมีน้อย

ผลข้างเคียง

จากการศึกษาของ Heymsfield และคณะ (1998) พบว่าผลข้างเคียงของกลุ่มที่ได้รับสารสกัดส้มแขก ไม่แตกต่างจากกลุ่มที่ได้รับยาหลอก โดยการวัดจำนวนครั้ง ของอาการผิดปกติ นอกจากนั้นระดับกลูโคส อินซูลิน ไตรกลีเซอไรด์ ในเลือดของทั้ง 2 กลุ่มไม่แตกต่างกัน (personal communication) อย่างไรก็ตาม การตรวจสอบผลข้างเคียงดังกล่าวทำในช่วงเวลา 12 สัปดาห์ การใช้สารสกัดส้มแขกในระยะเวลาที่ยาวนานกว่านี้ ยังไม่มีรายงานว่าจะมีผลข้างเคียงหรือไม่ จึงยังสรุปไม่ได้ในขณะนี้

สรุป

สารสกัดจากส้มแขกมี α - hydroxycitric acid เป็นสารสำคัญ ซึ่งออกฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ ATP citrate lyase การวิจัยในสัตว์ทดลองพบว่า สารสกัดจากส้มแขก สามารถลดการสังเคราะห์กรดไขมัน เพิ่มการสังเคราะห์ glycogen ลดปริมาณอาหารที่บริโภค และลดน้ำหนักได้ ผลการศึกษาทางคลินิกในคน มีเพียงรายงานเดียวที่มีความน่าเชื่อถือ โดยพบว่าการให้สารสกัดส้มแขก ไม่ทำให้น้ำหนักตัวหรือไขมันในร่างกายลดลงในคน อาจเนื่องจาก pathway การสังเคราะห์กรดไขมัน ไม่ค่อยมีความสำคัญในคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริโภคไขมันมากกว่า 10% ของพลังงานทั้งหมด จะพบว่าการเปลี่ยนคาร์โบไฮเดรตไปเป็นกรดไขมัน เกิดขึ้นน้อยมาก

 ที่มา: www.fda.moph.go.th/prac/watch/product/garcinia.shtml

 
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
คำสำคัญ (keywords): hca  สารสกัดจากส้มแขก
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 30 กันยายน 2551 10:34 แก้ไข: 30 กันยายน 2551 10:45 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
อ้วน [IP: 125.24.9.192]
09 กันยายน 2552 13:55
#48181

ดิฉันจะเชื่อใครดีคะ

 

Ico48
คนเคยอ้วน [IP: 111.84.16.178]
11 พฤศจิกายน 2552 23:15
#50676

อ่านให้จบ ก่อน ข้อมูลดี มีอีกเยอะนะครับ ส่งข้อมูลข้อสงสัยได้ที่ email: friend_don_rac@hotmail.com

มีรายงานการวิจัยทางคลินิกของ HCA ในคนอยู่หลายรายงาน แต่พบว่าไม่สนับสนุนฤทธิ์ลดไขมัน หรือประสิทธิผลในการลดน้ำหนักหรือเพิ่ม fat oxidation ของ HCA ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยในสัตว์ทดลอง อย่างไรก็ตาม มีข้อเสนอว่าผลิตภัณฑ์จากส้มแขกอาจมีประโยชน์ในการช่วยควบคุมไม่ให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นอีกหลังจากลดน้ำหนักได้แล้ว โดยใช้ร่วมกับการควบคุมอาหาร ลดการบริโภคไขมัน และออกกำลังกาย ซึ่งยังต้องพิสูจน์ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ต่อไป
การศึกษาทางพิษวิทยา
      
ไม่มีรายงานการศึกษาทางพิษวิทยาในสัตว์ทดลอง ผลของส้มแขกใช้เป็นอาหารด้วยจึงถือว่ามีความปลอดภัย ทางภาคใต้ใช้ผลส้มแขกมาปรุงอาหารเช่น ต้มเนื้อ ต้มปลา แกงส้ม
ข้อห้ามใช้
      
ไม่มีข้อมูล
ข้อควรระวัง
      
เนื่องจากสาร HCA มีผลรบกวนการสร้าง acetyl CaA, fatty acid รวมทั้ง cholesterol จึงอาจมีผลรบกวนต่อการสร้าง steroid hormone ได้ จึงไม่แนะนำให้ใช้ HCA หรือผลิตภัณฑ์ส้มแขกที่มี HCA ในปริมาณสูงในสตรีมีครรภ์ หรือสตรีที่ให้นมบุตร
อาการข้างเคียง
      
ในขนาดสูงอาจทำให้เกิดอาการข้างเคียงต่อระบบทางเดินอาหารเล็กน้อย
ขนาดที่ใช้และวิธีใช้
      -
ไม่มีข้อบ่งใช้ที่ได้รับรองจากวงการแพทย์ ที่มีงานวิจัยที่ยืนยันประสิทธิผลในคนสนับสนุน แต่ปัจจุบันมีการใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการช่วยลดน้ำหนัก ลดความอยากอาหาร
      -
สำหรับผลิตภัณฑ์ส้มแขกที่มีการควบคุมปริมาณ HCA ไม่ต่ำกว่า 50 % ให้รับประทานในขนาด 750-1,500 มิลลิกรัม โดยแบ่งให้วันละ 2-3 ครั้ง 30-60 นาทีก่อนอาหาร 
เอกสารอ้างอิง
1. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย (เต็ม สมิตินันทน์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2544) พิมพ์ครั้งที่ 2. บริษัทประชาชน จำกัด . กรุงเทพฯ. 2544.
2.
คู่มือพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ ชุดที่ 5 พืชสมุนไพรเสริมสุขภาพ. กลุ่มพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ
, 2543.
3. J Agric Food Chem 2002 ; 50(1) : 10-22.
4. Am J Physiol 1981; 240(1) : E72-8.
5. Physiol Behav 2001 ; 74(1-2): 191-6.
6. J Nutr 2002; 132 (7): 1977-82.
7. http://www.znaturforsch.com/57c/s57c0291.pdf
8. J Ethnopharmacol 2000; 72(3): 395-402.
9. JAMA 1998. 280(18) : 596-600.
10. Int J Obes Relat Metab Disord 25(7): 1087-94.
11. Am J Clin Nutr 72(6): 1445-50.
12. J Nutr Sci Vitaminol (Tokyo) 48(2): 128-33.
13. J Nutr Sci Vitaminol (Tokyo) 49(3): 163-7.
14. Int J Obes Relat Metab Disord 23(8): 867-73.

ที่มา :  http://www.be2hand.com/scripts/shop.php?do=article_detail&news_id=5032&user=suriyong

Ico48
คนเคยอ้วน [IP: 111.84.16.178]
11 พฤศจิกายน 2552 23:21
#50677

ศึกษาข้อมูลดี ๆ มีอะไรผิดก้อขออภัยด้วย

เพราะมีการนำมาสกัดใช้ นานเป็น 10 ปี

 

 

แล้วจะเชื่อใครเหรอครับ ?

ผมแค่บอกว่าไม่มีผลในการลดน้ำหนักในคนครับ เพราะว่าเห็นโฆษณาชวนเชื่อตามใบปลิว และสื่อวิทยุ โทรทัศน์มากมายเหลือเกินว่ามีสารสกัดจากส้มแขกช่วยลดน้ำหนักได้ 5-10 กิโลกรัมเยอะเหลือเกิน ซึ่งเป็นโฆษณาที่เกินความเป็นจริงและผิดกฏหมาย แต่ก็ไม่เคยมีผู้เกี่ยวข้องใดมาดำเนินการเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคแค่นั้นเอง

อยากให้ระวังตัวแค่นั้นครับ เพราะโฆษณาเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่เกินความจริงทั้งนั้น เพียงเพื่อผลประโยชน์ของผู้ขายเอง

ขออนุญาตอ้างอิงนะครับ

มีรายงานการวิจัยทางคลินิกของ HCA ในคนอยู่หลายรายงาน แต่พบว่าไม่สนับสนุนฤทธิ์ลดไขมัน หรือประสิทธิผลในการลดน้ำหนักหรือเพิ่ม fat oxidation ของ HCA ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยในสัตว์ทดลอง อย่างไรก็ตาม มีข้อเสนอว่าผลิตภัณฑ์จากส้มแขกอาจมีประโยชน์ในการช่วยควบคุมไม่ให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นอีกหลังจากลดน้ำหนักได้แล้ว โดยใช้ร่วมกับการควบคุมอาหาร ลดการบริโภคไขมัน และออกกำลังกาย ซึ่งยังต้องพิสูจน์ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ต่อไป

ปกติแล้วการควบคุมน้ำหนักก็อาศัยแค่ การควบคุมอาหาร+การออกกำลังกาย ก็พอครับ ถ้าอยากลดน้ำหนักก็มีสูตรง่ายๆ ครับ แฟนผมก็ทำอยู่แถมยังได้สุขภาพที่แข็งแรงด้วย ไม่จำเป็นต้องพึ่งอาหารเสริมครับ เพราะน้ำหนักตัวขึ้นกับพฤติกรรมการกินและกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวันครับ คนอ้วนกับคนผอมจะมีการดำเนินชีวิตแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด

Ico48
คนเคยลองกิน [IP: 117.47.183.45]
16 พฤศจิกายน 2552 23:14
#50890
ผม..คนนึงเคยลองกิน สารสกัดจากส้มแขก ของบริษัทๆนึง เป็นงานวิจัยของอ. ระดับ ศาสตราจารย์ สารสกัดจากส้มแขกที่ผมได้กินนั้นได้สกัดส่วนที่ระคายเคืองออกไปแล้วด้วย ผลที่ได้ก็คือ น้ำหนักผมลดลงมากกกกก ผมไม่ได้โฆษณาชวนเชื่อหรอกน่ะ แต่ผมจะมาคัดค้านการที่คุณบอกว่ามันไม่ได้ลดน้ำหนัก   เพราะว่าเอวผมลดลง 3 นิ้ว น้ำหนักผมลดลง 8 กิโลกรัม ในเวลา 45 วัน หลังจากนั้นผมก็หยุดเพราะว่ามันแพง 5555+ ตอนนี้ก็ควบคุมการกินอาหารอย่างเดียว...นำ้หนักคงที่มา2เดือน เอวเพิ่มขึ้นนิดหน่อยเพราะไม่ออกกำลังกาย

ตอบ rep 6 ครับ

 ผมไม่ได้บอกครับว่ามันไม่ได้ช่วยลดน้ำหนัก

ข้อมูลผมอ้างอิงมาจาก fda ครับ

ส้มแขกกับการลดน้ำหนัก
รองศาสตรจารย์ จงจิตร อังคทะวานิช
ภาควิชาอาหารเคมี คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

http://www.fda.moph.go.th/prac/watch/product/garcinia.shtml

อาจจะว่าผมแรงแต่ผมจะบอกว่า ถ้าอยากจะขายของให้ได้ ก็ไม่แปลกครับที่คุณจะเข้ามาเขียนว่า คุณเคยทานแล้วลดน้ำหนักได้จริง ผมลดลง 8 กิโลกรัม ในเวลา 45 วัน

จะลดให้ได้ 8 กก. ใน 45 วัน คนอ้วนที่มากแค่ควบคุมอาหาร + การออกกำลังกายวันละ 45 นาทีขึ้นไป + พวกสารพวก Caffeine  ก็ทำได้สบายมากครับ

แหละแหล่งอ้างอิงข้อมูลคุณก็ไม่มี เหมือนผู้ค้าที่เสียผลประโยชน์มาตอบมากกว่าครับ

สำหรับผลิตภัณฑ์ตัวอื่นๆ ที่น่าสงสัยสามารถดูได้ที่
http://www.fda.moph.go.th/prac/watch/product/index.shtml
ครับ

Ico48
คนเคยลองกิน [IP: 117.47.182.180]
17 พฤศจิกายน 2552 20:14
#50944
ยังจะมาว่าผมเป็นผู้ค้าอีก... ผมมีหน้าที่การงานในระบบราชการเงินเดือนพอมีพอกินไม่ต้องไปหารายได้เสริมจากการขายของหรอกครับ... ถ้าผมขายของจริงผมบอกชื่อสินค้าที่ผมขายไปแล้ว... แค่เอาความจริงมาบอก ใครจะเชื่อไม่เชื่อก็ชั่งเหอะ...เซ็ง
Ico48
b [IP: 58.9.146.249]
12 เมษายน 2553 12:21
#56173

 ผมอยากจะบอกว่า งานเขียนลักษณะนี้ก็คล้ายๆกับงาน review literature ทางวิทยาศาสตร์ พูดง่ายๆคือ ผู้เขียนได้อ่านศึกษาและค้นคว้างานวิจัยอื่นๆในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับส้มแขก แล้วสรุปจากการศึกษางานต่างๆเหล่านั้น  ไม่ได้หมายความว่าผู้เขียนได้ทำการวิจัยในชั้นนี้ (ซึ่งอาจจะทำหลังจากนี้แล้วก็ได้) ข้อสรุปที่ได้จึงเป็นข้อมูลที่อ้างอิงมาจากงานวิชาการของ Heymfield และคณะ

งานวิจัยชิ้นนี้ ของ Heymfield และคณะ วิจัยขึ้นเมื่อปี 1998 เกือบสิบปีมาแล้ว ในช่วงเวลาสิบปีที่ผ่านมา ก็มีงานวิจัยเกี่ยวกับ HCA ออกมาพอสมควร

Reduction of adipose tissue and body weight: effect of water soluble calcium hydroxycitrate in Garcinia atroviridis on the short term treatment of obese women in Thailand http://www.clinicallix.com/research/compound-3-study.pdf

Effects of Garcinia atroviridis on serum profiles and atherosclerotic lesions in the aorta of guinea pigs fed a high cholesterol diet http://smj.sma.org.sg/5003/5003a9.pdf (เป็นการวิจัยในสัตว์)

งานวิจัย ของ Opela et al.,2006(25) เกี่ยวกับ HCA ผลที่ได้มีทั้ง pos และ neg ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีนัยสำคัญทางสถิติในการลดไขมันร่างกายบริเวณชั้นผิวหนัง มีการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักเช่นกัน แต่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นนัยสำคัญ

ในรายงานการประชุม 8th World Congress on Clinical Nutrition, December, 2000 และ 17th International Congress of Nutrition, Vienna, August, 2001 พบว่า HCA มีผลต่อการลด "น้ำหนักไขมัน" ในร่างกายและไขมันตามชั้นผิวหนัง

ที่ผมกล่าวมาทั้งหมด มุ่งหมายที่จะบอกว่า งานวิจัยส้มแขกนั้น จริงๆแล้ว ในช่วงให้หลัง มีงานวิจัยออกมาพอสมควร ทั้งนี้เพราะกระแสสุขภาพเป็นแรงผลักดันให้มีงานวิจัยเรื่องดังกล่าวออกมาอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งก็ได้ข้อสรุปที่แตกต่างหลากหลายออกไป อย่างน้อยก็แสดงให้เห็นว่า HCA ก็มีผลต่อการลดไขมันอย่างแน่นอน และมีผู้ที่เคยใช้ HCA ในการลดน้ำหนักควบคู่กับการควบคุมอาหารและออกกำลังกายซึ่งได้ผลค่อนข้างดี แต่ทั้งนี้ในเรื่องการลดความอ้วนที่ได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพนั้นยังต้องการปัจจัยอื่นๆเกี่ยวข้องด้วย  

ผมไม่ได้มุ่งหมายจะดิสเครดิตใครทั้งสิ้น ทั้งท่านอาจารย์ผู้เขียนบทความ ผู้โพสบทความนี้ หรือผู้อ่านและตอบกระทู้ทุกท่าน ข้อดีในที่นี้ คือ อย่างน้อยเราก็ควรตระหนักถึงเรื่องอาหารการกินและมีสติในการพิจารณา จะเชื่อหรือไม่เชื่อกันอย่างไรก็ต้องพิสูจน์หาข้อเท็จจริงเสียก่อน ไม่ใช่เจอข้อมูลแค่ผิวเผินก็ปักใจเชื่อโดยไม่ได้ดูข้อมูลรอบด้าน

Ico48
bunma [IP: 110.49.232.146]
02 กุมภาพันธ์ 2555 20:26
#74625

อยากทราบคุณค่าทางโภชนาการของส้มแขก ว่า ในปริมาณ 100 กรัม มีคุณค่าทางโภชนาการอะไรบ้าง ในปริมาณเท่าใด จะสืบค้นข้อมูลจากที่ไหนได้บ้าง ช่วยแนะนำด้วย

Ico48
kulmata [IP: 203.130.139.131]
08 พฤษภาคม 2555 08:09
#77063

ขอบคุณบทความที่ดี มีประโยชน์มากค่ะ (เพิ่งอ่านเจอ) คุณ Hunter (Alone in the dark) ตอบได้เหมาะสมแล้ว หากไม่มีการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ์ (Critical Reading) ก็อาจทำให้เข้าใจผิดได้ และแสดงออกให้เห็นถึงวุฒิภาวะที่ไม่ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม "Truth is Subjective"

Ico48
ภัคภิญญา [IP: 58.11.119.173]
15 มิถุนายน 2555 07:42
#77872

อยากทราบคุณค่าทางโภชนาการของส้มแขก ว่า ในปริมาณ 100 กรัม มีคุณค่าทางโภชนาการอะไรบ้าง ในปริมาณเท่าใด จะสืบค้นข้อมูลจากที่ไหนได้บ้าง ช่วยแนะนำด้วย

Ico48
mai [IP: 27.55.170.15]
23 ตุลาคม 2557 12:53
#100407

สรุปดีไม่ดีกันแน่นhcl. งงง มีคนลงความคิดเห็นเพิ่มอีกมั้ย

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 23.20.165.182
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ