นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 909
ความเห็น: 1

สรุปเนื้อหาการระดมความคิด แนวปฏิบัติงานที่ประสบความสำเร็จ และการนำเสนอนวัตกรรม จากการสัมมนาที่ประชุมประสานงานการเจ้าหน้าที่ ม.อ. ประจำปี 2562

Sharing The Best Pratice and Innovation: HR PSU

 

            เมื่อวันที่ 12-13 กันยายน 2562 งานบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดโครงการสัมมนาที่ประชุมประสานงานการเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นการประชุมประสานงานการเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 4/2562 และเป็นการสัมมนานอกสถานที่ประจำปี ณ โรงแรมรอยังฮิลล์ ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยได้มีกิจรรมกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรด้านการเจ้าหน้าที่ ของคณะ/ส่วนงานต่างๆ และทำความรู้จักกันระหว่างบุคลากรรุ่นพี่และบุคลากรน้องใหม่ และมีการแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมด้านวิชาการเพื่อระดมความคิดและนำเสนอเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ใน 4 หัวข้อหลักคือ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ การขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน และ สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. กลุ่มการประเมินผลการปฏิบัติงาน
สรุปเนื้อหา: จากความเห็นของที่ประชุมกลุ่ม สรุปประเด็นปัญหาที่พบคือ
1.1 Competency
- ประเด็น Competency หลายฝ่ายไม่เข้าใจเรื่องการนับอายุงานตาม Track รวมถึงนิยามและคำอธิบายของ Competency เข้าใจไม่ตรงกัน เช่น คำขยายความของภาษาไทยกับอังกฤษไม่ตรงกัน
- การเปิดรอบการประเมินไม่สามารถเปิดแล้วทำได้ทันที เช่น สายอาจารย์ไม่สามารถทำ TOR Online ได้ จนกว่า Admin จะกำหนดกิจกรรมเสียก่อน
- ควรแบ่งระบบการเข้าถึงระบบ ช่วงของการปิดระบบ Competency ไม่สามารถดูได้ว่าติดลบหรือไม่อย่างไร ทำให้ไม่เอื้อต่อการทำงานของแต่ละหน่วยงาน
- กรรมการเป็นกรรมการประเมินหลายกลุ่ม ย่อมทำให้ไม่สะดวกในการทำงาน
1.2 TOR
- เนื่องจาก TOR ในปีงบประมาณ 2563 TOR ของทั้งสองสายกำลังจะเปลี่ยน และจะมีภาระงานที่ส่วนงานกำหนด ซึ่งหน่วยงานสามารถกำหนดเป็นข้อย่อยได้ หากหน่วยงานไม่ต้องการกำหนดหัวข้อย่อยก็ให้ใช้หัวข้อใหญ่ได้เลย เพื่อความสะดวกของหน่วยงาน
>> ดาวน์โหลดสไลด์ประกอบ <<

 

2. กลุ่มการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
สรุปเนื้อหา: กลุ่มการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการได้นำเสนอตัวอย่างกระบวนการพัฒนาความก้าวหน้าตำแหน่งทางวิชาการ (Academic Talent Development) จากกรณีศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ "HUSO ATD PDCA" โดยนำกระบวนการ PDCA มาปรับใช้ในการพัฒนาความก้าวหน้าด้านตำแหน่งทางวิชาการให้แก่คณาจารย์ในคณะ ดังนี้
2.1 Plan วางแผน กำหนดกลุ่มเป้าหมาย โดนจัดเตรียมรายชื่อจำแนกตามระยะเวลา (จัดทำตารางเวลา) และให้มีการจัดเตรียมเอกสาร (คู่มือ/ผลงาน)
2.2 Do ปฏิบัติตามแผนโดยแจ้งกำหนดจัดกิจกรรมไปยังภาควิชา และดำเนินกิจกรรมตามตารางกิจกรรมที่กำหนดไว้ (โดยวิธีการพูดคุย อธิบาย และแลกเปลี่ยนความคิด รวมทั้งเปิดโอกาสให้ซักถามตลอดกิจกรรม)
2.3 Check ดำเนินการตรวจสอบความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ตรวจสอบความคืบหน้าการเสนอขอกำหนดตำแหน่งและนำข้อเสนอแนะจากการประเมินมาวิเคราะห์หาแนวทางปรับปรุงในครั้งต่อไป
2.4 Action ปรับปรุงเนื้อหาของคู่มือให้มีความถูกต้องและทันสมัย/ปรับปรุงรูปแบบการให้บริการให้มีความสะดวกยิ่งขึ้น และเพิ่มช่องทางการเผยแพร่คู่มือ แบบฟอร์ม รูปแบบ ตัวอย่างผลงาน
>> ดาวน์โหลดสไลด์ประกอบ <<

 

3. กลุ่มการขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นของสายสนับสนุน
สรุปเนื้อหา: จากความเห็นของที่ประชุมกลุ่ม สรุปว่า
การกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การประเมินค่างาน และการแต่งตั้งบุคคลเข้าสู่ตำแหน่ง ประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะคือ
3.1 การประเมินค่างาน
- หน่วยงานเข้าใจหลักเกณฑ์ไม่ตรงกัน
- อยากให้ประเมินตัวบุคคลไปเลย ว่ามีคุณสมบัติที่จะขอหรือไม่อย่างไร ซึ่งคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่กำหนดไว้เหมือนเดิม
- องค์ประกอบการประเมิน เสนอให้ดูปริมาณงานและคุณภาพ โดยเก็บรวบรวมข้อมูล 3 ปีที่ผ่านมาว่ามีปริมาณและคุณภาพอย่างไรโดยดูจากองค์ประกอบ ดูตามมาตรฐานงาน ความซับซ้อนใช้ความรู้และประสบการณ์อย่างไร ความยากของงาน (หลากหลาย มีความคิดริเริ่มในการทำงาน) ใช้ความรู้ ประสบการณ์ วิธีแก้ไขปัญหา สมรรถนะของตำแหน่ง โดยประกอบไปด้วยสมรรถนะหลักเช่น ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ กิจกรรมอื่น ๆ เพื่อสังคม สุดท้ายต้องเป็นผลงานที่มีประโยชน์กับหน่วยงาน
- หากมีการประเมินค่างานไม่ผ่าน ให้มีการแจ้งผลการประเมินไปยังผู้รับการประเมินเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อจะได้เข้าใจและแก้ไขได้ถูกต้อง
- การนำเสนอผลงาน ให้ผู้ที่จะเข้าสู่ตำแหน่งนำเสนอผลงานต่อหน้ากรรมการ เพื่อจะได้ฟังปัญหาและข้อเสนอแนะได้ชัดเจน
>> ดาวน์โหลดสไลด์ประกอบ <<

 

4. กลุ่มสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
สรุปเนื้อหา: เนื่องจากขณะนี้ มหาวิทยาลัยกำลังทบทวนสวัสดิการเงินกู้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย ซึ่งกำลังจะนำเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณา และอาจจะมีการปรับวงเงินกู้ให้สูงขึ้นเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่บุคลากรมากยิ่งขึ้น รวมทั้งมหาวิทยาลัยกำลังจะทำ MOU ร่วมกับสถาบันการเงินอื่นเพื่อเพิ่มช่องทางให้บุคลากรสามารถใช้บริการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการนำเสนอแผน และหากดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว มหาวิทยาลัยจะประกาศให้บุคลากรทราบโดยทั่วกัน จึงขอให้ติดตามทางเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ต่อไป
>> ดาวน์โหลดสไลด์ประกอบ <<

 

          นอกจากนี้ ยังได้มีการนำเสนอนวัตกรรม เทคนิคการปฏิบัติงานที่ประสบความสำเร็จ จาก 3 คณะ/ส่วนงาน คือ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาเขตตรัง โดยมีเนื้อหาการนำเสนอดังนี้

 

นวัตกรรม เทคนิคการปฏิบัติงานที่ประสบความสำเร็จ
1. โปรแกรมการขอฝึกอบรมออนไลน์ (OJT)
            ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ โดย คุณอรพรรณ แก้วบุญทอง ผู้แทนศูนย์ฯ ได้นำเสนอนวัตกรรมเรื่อง "โปรแกรมการขอฝึกอบรมออนไลน์ (OJT)" โดยโปรแกรมนี้สามารถลดรายจ่าย และลดเวลาในการขออนุมัติฝึกอบรม หัวหน้าฝ่าย/ผู้อำนวยการศูนย์ฯ สามารถกำหนดวิธีการติดตามผล สามารถอนุมัติการฝึกอบรมผ่านระบบ ตลอดจนสามารถประเมินผล ตรวจสอบและรับทราบผลการฝึกอบรม และเอกสารสรุปผลการฝึกอบรมจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมยังสามารถนำไปจัดเก็บเป็นคลังความรู้ของหน่วยงานได้ด้วย (โปรแกรมนี้พัฒนาโดย คุณปภาณ ตั้งศรีเจริญ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์)
>> ดาวน์โหลดสไลด์ประกอบ <<

 

2. การนำ Google Sheet มาใช้ในการพัฒนางานบุคคล
            คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย คุณณัฐนันท์ ประจักษ์เลิศวิทยา ผู้แทนคณะ ได้นำเสนอนวัตกรรม เรื่อง "การนำ Google Sheet มาใช้ในการพัฒนางานบุคคล" โดยได้ทำการสาธิตการใช้งาน Google Sheet ในการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆในงานด้านทรัพยากรบุคคลของคณะ จากระบบข้อมูลที่ใช้งานจริงของคณะ ทั้งนี้ ในรายละเอียดเชิงเทคนิควิธีการใช้งาน สามารถศึกษาดูงานได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์)

 

3. ระบบการจัดการการฝึกอบรมออนไลน์
             วิทยาเขตตรัง โดย คุณปิติกานต์ สังขพันธ์ ผู้แทนการเจ้าหน้าที่ วิทยาเขตตรัง ได้นำเสนอนวัตกรรม เรื่อง "ระบบการจัดการการฝึกอบรมออนไลน์" ซึ่งวิทยาเขตตรังได้มีการจัดทำเว็บด้วย Google Site ที่ช่วยบริหารจัดการข้อมูลต่าง ๆ ตลอดกระบวนการฝึกอบรมโครงการต่าง ๆ ตั้งแต่การสำรวจความต้องการการฝึกอบรมประจำปี การประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการฝึกอบรมต่าง ๆ ทั้งสำหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน พร้อมด้วยแบบตอบรับออนไลน์เพื่อการสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยในแต่ละโครงการฝึกอบรม เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมแล้วจะมีข้อมูลเอกสารประกอบการฝึกอบรม และ/หรือวิดีโอบันทึกการฝึกอบรมจัดเก็บไว้ในเว็บไซต์ และผู้ผ่านการฝึกอบรมยังสามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรหรือวุฒิบัตรการผ่านการฝึกอบรมได้จากเว็บไซต์นี้อีกด้วย ซึ่ง 
ผู้สนใจสามารถดูตัวอย่างและ Templete ต่าง ๆ ของระบบจัดการการฝึกอบรมออนไลน์ของวิทยาเขตตรังได้ที่เว็บไซต์ https://sites.google.com/psu.ac.th/trainingpsutrang/home?authuser=0
>> ดาวน์โหลดสไลด์ประกอบการนำเสนอ <<

 

สรุปข้อมูลโดย งานบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 29 ตุลาคม 2562 16:02 แก้ไข: 30 ตุลาคม 2562 09:48 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

ความเห็น

Ico48
จิราภรณ์ นอนน้อย [IP: 58.11.29.181]
30 ตุลาคม 2562 14:45
#110144

เกมออนไลน์ ที่ได้รับความนิยมมาแรงที่สุดในตอนนี้

สล็อตxo

 

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.41.241
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ