นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

AppleJung
Ico64
อรอนงค์ วีระชาญณรงค์
นักวิชาการอุดมศึกษา
งานประชาสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

อ่าน: 1584
ความเห็น: 1

เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาจีน(นานาชาติ) หมดเขต28ก.พ.53

เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาจีน(นานาชาติ) หมดเขต28ก.พ.53

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2553

ชื่อปริญญา

ชื่อปริญญาภาษาไทย : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน(นานาชาติ)
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts in Chinese (International Program)

หลักสูตร

เป็น หลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาจีนควบคู่ไป กับการเรียนรู้สภาพสังคมและวัฒนธรรมจีน ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องผ่านการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระภาษาจีน 5 ภาคการศึกษาเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป หรือผ่านการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ (HSK) ระดับ 3 ขึ้นไป โดยนักศึกษาจะเรียนที่คณะศิลปศาสตร์ 2 ปีการศึกษา คือ ชั้นปีที่ 1 และ 2 กับคณาจารย์ชาวไทย และชาวต่างประเทศซึ่งเป็นเจ้าของภาษา และในชั้นปีที่ 3 และ 4 นักศึกษาสามารถเลือกเรียนที่ Shanghai Jiaotong University หรือ Beijing Language University ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีความร่วมมือทาง วิชาการกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยเรียนกับคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาการสอนภาษาจีนสำหรับชาวต่างประเทศ ทั้งนี้นักศึกษาจะมีโอกาสใช้ภาษาจีนในสถานการณ์จริง และเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการใช้ภาษาควบคู่ไปกับการเรียนรู้เศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมจีน

 

ระยะเวลาการศึกษา

  • 2 ปีแรก (ชั้นปี 1 และ 2 ) ศึกษาที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
  • 2 ปีหลัง (ชั้นปี 3 และ 4 ) ศึกษาที่ Shanghai Jiaotong University หรือ
    Beijing Language and Culture University ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของสาธารณรัฐประชาชนจีน
 

จุดเด่นของหลักสูตร

ได้รับปริญญาบัตร 2 ใบ ทั้งของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ Shanghai Jiaotong University หรือ Beijing Language and Culture University

ค่าธรรมเีนียมการศึกษา

เหมาจ่าย 69,000 บาทต่อภาคการศึกษาต่อคน (รวมค่าลงทะเบียนในสาธารณรัฐประชาชนจีนแล้ว) ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าทดสอบ HSK 2 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 13,000 บาท จ่ายในปีการศึกษาแรก สำหรับนักศึกษาต่างชาติจะเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจำนวน 30,000 บาท ในปีการศึกษาแรก
***อาจมีการเปลี่ยนแปลง

สนใจติดต่อ
งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาิวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์ 0-7428-6673, 0-7428-6711 โทรสาร 0-7428-6676
 

เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ www.libarts.psu.ac.th

หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 18 มกราคม 2553 19:18 แก้ไข: 18 มกราคม 2553 19:18 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
กมลทิพย์ [IP: 110.164.187.101]
24 มีนาคม 2556 15:48
#85779

ฝากประชาสัมพันธ์หลักสูตรด้วยคะ

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจีนและอาเซียนในระบบเศรษฐกิจโลก M.A. (China and ASEAN in World Economic System) หลักสูตรปรับปรุงใหม่ (พ.ศ.2556) เสริมทุกมิติองค์ความรู้ความสัมพันธ์ จีน-ประเทศอาเซียน “เข้าใจจีน เข้าถึงอาเซียน พัฒนาเศรษฐกิจไทย”

หลักสูตรระดับปริญญาโท 2 ปี

• ระบบทวิภาค

• ปริญญาโท จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต

• แผนการศึกษา ( 1 ) แผ...น ก 1 (ทำวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต) (ผู้สมัครนำเสนอหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์

ประกอบการสมัคร)

( 2 ) แผน ก 2 (ศึกษารายวิชา 24 หน่วยกิต และทำวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต)

( 3 ) แผน ข (ศึกษารายวิชา 30 หน่วยกิต และทำการศึกษาค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 148,600 บาท โดยรวมค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงห้องสมุด ค่าเอกสารการเรียน และค่าอาหารว่าง

 ทุนสนับสนุนดูงานต่างประเทศ “Asean Plus Ten”

(ประเทศจีนหรืออาเซียน) มูลค่า20,000 บาทฟรี

เวลาและสถานที่เรียน

เรียนในวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 09.00 น. – 16.00 น.

ณ ศูนย์ศึกษาสาทรธานี ชั้น 6-8 อาคารสาธรธานี 1

ถ.สาทรเหนือ เขตบางรัก กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ 0-2636-8383 โทรสาร 0-2636-8390

คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร รศ.วิทยากร เชียงกูล

สอบถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อ

ผู้อำนวยการหลักสูตร รศ.นฤมิตร สอดศุข โทร 08-1005-5991 e-mail: naruemitao2@hotmail.com

เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร&(TA) น.ส.กมลทิพย์ สุขแก้ว e-mail: eang15@hotmail.com

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.80.198.173
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ