นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(0) โครงสร้างของหนังสือติดต่อราชการภายนอก (ตอนที่ 4) "ท้ายเรื่อง"

ตามที่ได้กล่าวถึงโครงสร้างของหนังสือติดต่อราชการภายนอกมาแล้ว 3 ตอน คือ หัวเรื่อง เนื้อเรื่อง และจุดประสงค์ของเรื่อง ตอนนี้เป็นตอนสุดท้าย คือ ท้ายเรื่อง ท้ายเรื่อง จะมี “คำลงท้าย” “ลายมือชื่อเจ้าของหนังสือ” พร้อมทั... more »
By ปราณี   created: 01 November 2012 15:11 Modified: 01 November 2012 15:25 [ Report Abuse ]

(0) โครงสร้างของหนังสือติดต่อราชการภายนอก (ตอนที่ 3) "จุดประสงค์ของเรื่อง"

จุดประสงค์ของเรื่องจะเขียนลงเป็นวรรคท้ายของหนังสือ ซึ่งจะย่อหน้า และโดยทั่วไปจะเริ่มต้นด้วยความว่า “จึงเรียนมาเพื่อ ..................................” จุดประสงค์ของเรื่องมีลักษณะและความมุ่งหมาย ดังนี้ ลักษณะ ความมุ่... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ปราณี   created: 05 October 2012 15:47 Modified: 05 October 2012 15:57 [ Report Abuse ]

(0) โครงสร้างของหนังสือติดต่อราชการภายนอก (ตอนที่ 2) "เนื้อเรื่อง"

เนื้อเรื่อง “เนื้อเรื่อง” หรือข้อความที่แจ้งไปนั้น จะประกอบด้วย “เหตุที่มีหนังสือไป” อย่างเดียว หรืออาจ “บอกเหตุที่มีหนังสือไป” และ “เรื่องต่อเนื่อง” ซึ่งได้แก่การดำเนินการต่อเนื่องจากเหตุนั้น (... more »
By ปราณี   created: 02 October 2012 16:04 Modified: 02 October 2012 16:23 [ Report Abuse ]

(0) โครงสร้างของหนังสือติดต่อราชการภายนอก (ตอนที่ 1)

หนังสือราชการภายนอก มีโครงสร้างซึ่งจะประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 หัวเรื่อง ส่วนที่ 2 เนื้อเรื่อง ส่วนที่ 3 จุดประสงค์ของเรื่อง ส่วนที่ 4 ท้ายเรื่อง ทั้งนี้ หนังสือภายนอกทุกฉบับจะต้องมีส่วนสำคัญ 4 ส่วน ดังกล่าวเสมอ ซึ่งเม... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ปราณี   created: 28 September 2012 15:24 Modified: 28 September 2012 16:17 [ Report Abuse ]

(2) ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล'55

ด้วยในวันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2555 เป็น"วันมหิดล" มหาวิทยาลัยถือเป็น “วันถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” ซึ่งเป็นวันคล้ายวันทิวงคต สมเด็จพระมหิตลาธิเบศ อดุยลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก โดยในปีนี้มีพิธีการที่แตกต่างจากปีที่... more »
Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ปราณี   created: 24 September 2012 11:15 Modified: 27 September 2012 10:24 [ Report Abuse ]

(0) การเขียนย่อหน้า

หนังสือของทางราชการแต่ละเรื่องย่อมประกอบด้วยย่อหน้าหลายย่อหน้า ผู้เขียนจึงควรรู้แนวทางในการเขียนย่อหน้าที่ดีไว้บ้าง ตามหลักภาษา ย่อหน้าคือกลุ่มประโยคที่มีสาระหรือความคิดสำคัญเพียงประการเดียว และมีประโยคหรือข้อความสนับสนุนสาระสำคัญให้กระจ่างชัดเจน... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ปราณี   created: 12 September 2012 15:10 Modified: 12 September 2012 15:50 [ Report Abuse ]

(0) หลักในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ (ตอนที่ 5 ตอนจบ)

และแล้วก็ถึงตอนจบของหลักการเขียนหนังสือราชการ แล้ว ตอนนี้จะนำเสนอในเรื่อง การเขียนโน้มน้าวสู่จุดประสงค์ 5. โน้มน้าวสู่จุดประสงค์ โดยที่จดหมายเป็นสื่อความต้องการ จึงต้องเขียนให้บรรลุจุดประสงค์ตามที่ต้องการ คือเขียนให้ผู้รับจดหมายเข้าใจชัดเจนว่... more »
By ปราณี   created: 11 July 2012 09:38 Modified: 11 July 2012 11:14 [ Report Abuse ]

(0) หลักในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ (ตอนที่ 4)

ตามที่ได้นำเสนอหลักในการเขียนหนังสือราชการตอนที่ 1-3 ไปแล้วนั้น ต่อไปนี้เป็นตอนที่ 4 เรื่อง การเขียนให้ชัดเจน รัดกุม และกะทัดรัด ดังนี้ 2. ชัดเจน คำว่า “ชัดเจน” ในที่นี้หมายถึง การเขียนให้เข้าใจง่าย พิจารณาง่าย และอ่านง่าย จึงต้องเข... more »
By ปราณี   created: 11 July 2012 09:14 Modified: 11 July 2012 11:13 [ Report Abuse ]

(0) หลักในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ (ตอนที่ 3)

ตามที่ได้นำหลักในการเขียนหนังสือราชการ ตอนที่ 1 และตอนที่ 2 หลักการเขียนให้ถูกแบบ และถูกเนื้อหา ให้อ่านไปแล้วนั้น จึงขอต่อด้วยตอนที่ 3 การเขียนให้ถูกหลักภาษาราชการ และถูกความนิยม ดังนี้ 1.3 ถูกหลักภาษาราชการ หลักภาษาไทยที่ควรระวังมี 2 เรื... more »
By ปราณี   created: 11 July 2012 08:45 Modified: 11 July 2012 11:12 [ Report Abuse ]

(1) หลักในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ (ตอนที่ 2)

การย่อเรื่อง ความหมาย การย่อเรื่องคือการสรุปสาระสำคัญของเรื่องโดยสังเขปเพียงสั้น ๆ แต่สมบูรณ์และชัดเจน จุดมุ่งหมายการย่อเรื่องก็เพื่อประโยชน์ในการเขียนเนื้อความที่อ้างถึงเรื่องเดิม เทคนิคในการย่อเรื่อง ควรดำเนินการดังนี้ (1)ศึกษาเรื่อง... more »
By ปราณี   created: 21 June 2012 15:44 Modified: 11 July 2012 11:11 [ Report Abuse ]