นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(1) ทำลายหนังสือราชการโดยวิธีการย่อย

การทำลายหนังสือราชการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ข้อ 66. กำหนด ไว้ว่าภายใน 60 วันหลังจากวันสิ้นปีปฏิทิน ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บหนังสือสำรวจหนังสือที่ครบกำหนดอายุการ เก็บในปีนั้น แล้วจัดทำบัญชีหนังสือขอทำลา... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ปราณี   สร้าง: 17 กรกฎาคม 2557 14:49 แก้ไข: 09 ตุลาคม 2557 11:01 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(6) ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ สังกัดภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ กับ รางวัล “อาจารย์ดีเด่น สาขาการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2556” ประเภทอาจารย์ดีเด่น (ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาที่สังกัดอยู่... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประวัติศาสตร์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ปราณี   สร้าง: 26 มิถุนายน 2557 14:18 แก้ไข: 30 มิถุนายน 2557 10:43 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ผลการสนับสนุนกิจกรรม

ตามที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย คณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอก เป็นประจำนั้น ในเดือนมีนาคม – มิถุนายน 2557 คณะฯ ได้สนับสนุนกิจกรรมจำนวน 2 ราย ดังนี้ 1. สนับสนุนกีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 33 ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ปราณี   สร้าง: 18 มิถุนายน 2557 13:48 แก้ไข: 18 มิถุนายน 2557 13:49 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(6) สรุปเหรียญรางวัล “อ่างแก้วเกมส์ ของนักกีฬาชาวทรัพย์

ตามที่บุคลากรคณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมแข่งขันกีฬา “อ่างแก้วเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 1-8 พฤษภาคม 2557 นั้น นักกีฬาได้นำความภาคภูมิใจมาสู่ชาวทรัพย์ โดยได้รับเหรียญรางวัลมาทั้งหมด 4 ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ปราณี   สร้าง: 12 พฤษภาคม 2557 16:13 แก้ไข: 09 ตุลาคม 2557 11:06 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) การจัดเก็บเอกสารให้มีสภาพดี

เอกสารที่ดีมีลักษณะดังนี้ ตัวอักษร ตัวเลข ภาพ ลายเส้น ยังคมชัดไม่เลอะเลือน กระดาษยังขาวใหม่ ไม่กรอบแห้ง ไม่เปียกหรือชื้น ไม่ฉีกขาด ไม่ยังย่นโค้งงอ ไม่สกปรก ไม่มีรอยตำหนิ เอกสารจะมีลักษณะดีดังกล่าวได้ ไม่เพียงแต่จะเกิดจากผู้ใช้และผู้... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ปราณี   สร้าง: 08 พฤษภาคม 2557 15:50 แก้ไข: 08 พฤษภาคม 2557 15:51 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ขั้นตอนการจัดเก็บเอกสาร

การจัดเก็บเอกสารจะมีขั้นตอนการดำเนินงาน 6 ขั้นตอน ดังนี้ 1. การตรวจ หมายถึง การพิจารณาเอกสารว่าเป็นเอกสารที่ให้จัดเก็บในตู้เก็บเอกสารหรือไม่ 2. การบำรุงรักษา หมายถึง การซ่อมแซมบำรุงรักษาให้เอกสารอยู่ในสภาพดี เท่าที่จะเป็นได้ก่อนนำเข้าจ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ปราณี   สร้าง: 07 พฤษภาคม 2557 14:25 แก้ไข: 07 พฤษภาคม 2557 14:36 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) หนังสือประชาสัมพันธ์

ประกาศ คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการประกาศหรือชี้แจงให้ทราบ หรือแนะแนวทางปฏิบัติ ใช้กระดาษตราครุฑ และให้จัดทำตามแบบที่ ๗ ท้ายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ ๑. ประกาศ ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกประกาศ ๒. เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องที่ประกาศ ๓. ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ปราณี   สร้าง: 04 เมษายน 2557 14:49 แก้ไข: 08 เมษายน 2557 12:36 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) วิธีจดรายงานการประชุม

* ตามระเบียบข้อ 25 ได้ให้ความหมายของคำว่า “รายงานการประชุม” ไว้ว่า การบันทึกความคิดเห็นของผู้มาประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม และมติของที่ประชุมไว้เป็นหลักฐาน ดังนั้น เมื่อมีการประชุมจึงเป็นหน้าที่ของฝ่ายเลขานุการที่จะต้องรับผิดชอบจัดทำรายง... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ปราณี   สร้าง: 07 มีนาคม 2557 14:06 แก้ไข: 07 มีนาคม 2557 14:28 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(4) การพิมพ์ชื่อตำแหน่งในหนังสือราชการ

การลงตำแหน่งของเจ้าของหนังสือ ถ้าเป็นการลงชื่อแทน กรณีรักษาราชการแทน รักษาการแทน รักษาการในตำแหน่ง หรือปฏิบัติราชการแทน ทำการแทน ดังนี้ 1. กรณีรักษาราชการแทน รักษาการแทน รักษาการในตำแหน่งให้พิมพ์ชื่อและตำแหน่งของผู้ที่ลงชื่อแทนตามด้วยคำว่า ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ปราณี   สร้าง: 21 กุมภาพันธ์ 2557 09:32 แก้ไข: 24 กุมภาพันธ์ 2557 09:33 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ผลการสนับสนุนกิจกรรม

ตามที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมของคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยเป็นประจำนั้น ในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 คณะฯ ได้สนับสนุนกิจกรรมการกุศล 2 ราย ดังนี้ 1. สนับสนุนการซื้อบัตรเข้าชมคอนเสิร์ตการกุศล “The Great Anniversary Party Night&... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ปราณี   สร้าง: 13 กุมภาพันธ์ 2557 10:18 แก้ไข: 24 กุมภาพันธ์ 2557 09:42 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]