นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1443
ความเห็น: 0

การเสนอหนังสือ

 

                การเสนอหนังสือราชการผู้บันทึกเสนอเรื่องจะต้องพิจารณาให้ข้อเสนอตามหน้าที่รับผิดชอบและถูกต้องตามระเบียบ  ชี้แจงข้อมูล  สรุปให้ชัดเจนพอที่ผู้บังคับบัญชาจะพิจารณาตกลงใจสั่งการได้


                1. หากเป็นเรื่องรับทราบ  เมื่อสรุปเรื่องเสนอและผู้บังคับบัญชาลงนามรับทราบก็เก็บได้เลย  หากผู้บังคับบัญชาสั่งให้เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานอื่นทราบ ต้องส่งให้บุคคลผู้นั้นหรือหน่วยงานนั้น ๆ ลงนามรับทราบในหนังสือ กรณีที่ผู้รับทราบมีหลายคนหรือหลายหน่วยงาน  เพื่อความรวดเร็วก็สำเนาให้ทราบ และลงนามรับทราบไว้เป็นหลักฐานในใบแจ้งเวียนที่หน่วยงานกำหนดขึ้นไว้


                2. หากเป็นเรื่องต้องพิจารณาเสนอ  ก็ส่งให้ผู้เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบันทึกข้อมูล หรือข้อเสนอแล้วสรุปเรื่องเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการ  เมื่อผู้บังคับบัญชาสั่งการอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว จึงดำเนินการต่อไป


                3. หากเป็นเรื่องนโยบายหรือเป็นเรื่องสำคัญให้เสนอผู้บังคับบัญชาสั่งการโดยตรง


                4. หากเป็นเรื่องที่มีข้อมูล  หลักฐานพร้อมที่จะตอบ  หน่วยงานที่มีหนังสือแจ้งมาและมิใช่เรื่องสำคัญหรือเป็นนโยบาย  ให้ทำหนังสือตอบเสนอพร้อมกับต้นเรื่อง  เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลงนามในหนังสือตอบได้เลย


                5. การเสนอหนังสือยกร่างให้ลงนาม มีวิธีปฏิบัติดังนี้

                    ก. การยกร่างหนังสือให้อธิการบดีพิจารณาลงนาม จะต้องปฏิบัติดังนี้

                        1.  จัดพิมพ์หนังสือที่ยกร่างให้อธิการบดีพิจารณาลงนาม โดยใช้แบบฟอร์มหนังสือที่ลงนามโดยอธิการบดี  พร้อมสำเนา 4 ชุด และจะต้องผ่านการตรวจทานจากธุรการภาควิชา โดยเซ็นชื่อพร้อมวันที่  ที่มุมล่างด้านซ้ายมือของสำเนาหนังสือ

                        2.  จัดพิมพ์บันทึกที่หัวหน้าภาควิชาลงนามถึงคณบดี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและคณบดีจะเสนออธิการบดีพิจารณาลงนามต่อไป

                        3.  จัดพิมพ์ซองให้เรียบร้อย และแนบไปพร้อมหนังสือที่ยกร่าง

                        4.  เมื่ออธิการบดีลงนามเรียบร้อยแล้ว  กองกลางจะดำเนินการจัดส่งไปให้  หากเจ้าของหนังสือประสงค์จะจัดส่งไปเอง จะต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 01 August 2013 16:07 Modified: 01 August 2013 16:11 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Baby, Ico24 Our Shangri-La, and 7 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.239.51.78
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ