นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2389
ความเห็น: 0

ลักษณะของบันทึกเสนอ

  บันทึกเสนอผู้บังคับบัญชา

       บันทึกเสนอผู้บังคับบัญชา  อาจแบ่งได้เป็น 4 ชนิด คือ

       1. บันทึกย่อเรื่อง

       2. บันทึกรายงาน

       3. บันทึกขออนุญาตขออนุมัติ

       4. บันทึกความเห็น

บันทึกแต่ละชนิดดังกล่าว มีลักษณะ ดังนี้

1.  บันทึกย่อเรื่อง

         บันทึกย่อเรื่อง  คือข้อความซึ่งผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาเขียนเสนอต่อผู้บังคับบัญชา  โดยเก็บข้อความย่อจากต้นเรื่องที่มีมา  สรุปสาระสำคัญเสนอให้ผู้บังคับบัญชาทราบ  โดยไม่มีความเห็นของเจ้าหน้าที่ผู้ทำบันทึก

         เรื่องที่เจ้าหน้าที่จะต้องทำบันทึกย่อเรื่องเสนอผู้บังคับบัญชานั้น โดยปกติจะเป็นเรื่องที่ยาวหรือสับสน  เจ้าหน้าที่จึงต้องทำบันทึกย่อเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาอ่านได้ง่าย ๆ สั้น ๆ โดยผู้บังคับบัญชาไม่ต้องเสียเวลาศึกษาเรื่อง  หรือไม่ต้องอ่านโดยละเอียดทั้งเรื่อง

2. บันทึกรายงาน

         บันทึกรายงาน  คือ ข้อความซึ่งผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเขียนเสนอต่อผู้บังคับบัญชา  โดยรายงานเรื่องที่ได้ปฏิบัติมา  หรือประสบพบเห็นมา หรือศึกษาสำรวจ สืบสวน สอบสวนได้ความมา  เสนอให้ผู้บังคับบัญชาทราบหรือพิจารณาสั่งการ

         เรื่องที่เจ้าหน้าที่จะต้องทำบันทึกรายงาน  อาจเป็นเรื่องในหน้าที่ หรือเรื่องที่ได้รับมอบหมายโดยเฉพาะ  หรืออาจเป็นเรื่องนอกหน้าที่ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ราชการ จึงรายงานด้วยความหวังดี

3. บันทึกขออนุญาต   ขออนุมัติ

         บันทึกขออนุญาต  ขออนุมัติ  คือข้อความซึ่งผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเขียนเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อขออนุญาตหรือขออนุมัติทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือขอเงิน หรือขอวัสดุสิ่งใด ๆ

         เช่น

         - ขออนุญาตเดินทางไปราชการต่างท้องที่

         - ขออนุมัติโครงการฝึกอบรม

         - ขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

         - ขอใช้ยานพาหนะและสถานที่ราชการ

4. บันทึกความเห็น

        บันทึกความเห็น  คือ ข้อความซึ่งผู้ใต้บังคับบัญชาเขียนเสนอต่อผู้บังคับบัญชา  โดยแสดงความเห็นเสนอแนะแนวทางพิจารณาวินิจฉัย  หรือ ดำเนินการในเรื่องที่เสนอนั้น  เพื่อผู้บังคับบัญชาจะได้พิจารณาสั่งการต่อไป

        กรณีที่จะต้องทำบันทึกความเห็นอาจเป็น

        - กรณีที่ผู้ทำบันทึกเองริเริ่มตั้งเรื่องเสนอขึ้นมาเอง  เช่น  เสนอแผนงานโครงการหรือเสนอข้อคิดเห็นอย่างใดอย่างหนึ่ง  ทั้งนี้อาจนึกตั้งเรื่องขึ้นมาเอง หรือมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นจึงเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องนั้น

        - กรณีที่ผู้อื่นมีหนังสือมาหรือมีบันทึกเสนอขึ้นมา  ซึ่งผู้บังคับบัญชาจะต้องพิจารณาสั่งการ  หรือดำเนินการในเรื่องนั้น  และผู้เป็นเจ้าหน้าที่เบื้องต้น  หรือเลขานุการของผู้บังคับบัญชานั้นจะต้องทำบันทึกความเห็นเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาว่าควรสั่งการหรือดำเนินการเรื่องนั้นอย่างไร

  

 

ที่มา :  บทเรียนด้วยตนเองสำหรับข้าราชการทุกระดับ “การทำบันทึกเสนอ  การจดรายงานการประชุม  การเขียนคำกล่าวในพิธี” 

          โดย ประวีณ ณ นคร

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 08 มีนาคม 2555 15:42 แก้ไข: 08 มีนาคม 2555 15:46 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Kittima, Ico24 pai, และ Ico24 บิวตี้.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 100.24.113.182
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ