เชิญชวนร่วมเขียนเรื่องราวความสุขของท่าน ผ่าน Share.psu.ac.th โดยใส่คำสำคัญ PSU.QWL
Page Visits: 1752
comment: 0

การใช้เครื่องหมายในการเขียน

เรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่บางครั้งจำเป็นต้องรู้ไว้ใช่ว่า

               

                เครื่องหมายที่ใช้ในการเขียนภาษาไทยมีหลายอย่าง บางอย่างมีความจำเป็นหรือมีที่ใช้มาก เช่น  นขลิขิต เป็นต้น แต่เครื่องหมายบางอย่างไม่นิยมใช้หรือมีที่ใช้น้อย เช่น อัฒภาค  อัศเจรีย์  เป็นต้น  กำชัย  ทองหล่อ ได้ให้หลักในการใช้เครื่องหมายในการเขียนที่สำคัญไว้ ดังนี้                

              การใช้ไม้ยมก ( ๆ ) ใช้เขียนไว้ข้างหลังคำหรือความ เพื่อให้อ่านคำหรือความนั้นซ้ำกันสองหน   แต่ต้องเป็นคำหรือความชนิดเดียวกัน ถ้าเป็นคำหรือความต่างชนิดกัน แม้จะมีรูปเหมือนกันก็ใช้ไม้ยมกไม่ได้  ต้องเขียนด้วยตัวอักษร เช่น               

              ต้องทำดี ๆ จึงจะมีคนชอบ   คำว่า ดี ๆ  เป็นคำเดียวกัน   จึงใช้ไม้ยมกได้               

              เขาชอบที่ที่บ้าน  คำว่า  ที่  คำแรกเป็นคำนาม  คำที่ 2 เป็นคำประพันธสรรพนาม ไม่ใช่คำเดียวกัน จึงใช้ไม้ยมกไม่ได้          

           การใช้อัศเจรีย์  ( ! )    อัศเจรีย์ หรือเครื่องหมายตกใจ ใช้เขียนไว้ข้างหลังคำอุทาน หรือหลังข้อความที่มีลักษณะคล้ายกับคำอุทาน เพื่อให้ผู้อ่านออกเสียงแสดงความอัศจรรย์ได้ถูกต้องกับความเป็นจริง และเหมาะสมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนที่อ่านถึง  เช่น  ดีใจ  เสียใจ  ตกใจ  สลดใจ  แปลกใจ เป็นต้น ได้แก่               

                  แหม!     โอ้โอ๋!   อุ๊ย!  อนิจจา!          

            การใช้ยัติภังค์  (-)   ยัติภังค์หรือขีดเส้น ให้เขียนไว้ระหว่างคำที่เขียนแยกพยางค์กันพอเป็นเครื่องหมายให้รู้ว่าพยางค์หน้ากับพยางค์หลังนั้นติดกัน  หรือเป็นคำเดียวกัน  คำที่เขียนแยกนั้นจะอยู่บรรทัดเดียวกันหรือต่างบรรทัดก็ได้            

               การใช้ปรัศนีย์  ( ? )   ปรัศนีย์ใช้ในข้อความที่เป็นคำถาม  แต่ในภาษาไทยไม่นิยมใช้          

          การใช้จุลภาค  ( , )  และอัฒภาค  ( ; )  ใช้แยกหรือคั่นคำ  วลีหรือข้อความ  เนื่องจากในภาษาไทยมีการเว้นวรรคตอนอยู่แล้วจึงไม่นิยมใช้เครื่องหมายนี้  แต่ก็มีใช้อยู่บ้าง  เช่น พจนานุกรม  ตำรา ฯลฯ                

             การใช้มหัพภาค  ( .  )  มหัพภาคใช้บอกจบประโยคหรือข้อความในภาษาไทยใช้เป็นเครื่องหมายกำกับคำย่อ                

             การใช้นขลิขิต  (   )  คือเครื่องหมายวงเล็บ ใช้คร่อมข้อความที่ผู้เขียนไม่ต้องการให้อ่านติดต่อกับข้อความนอกวงเล็บ  คล้ายกับเป็นคำอธิบายนอกเรื่องเพื่อให้ผู้อ่านผู้ฟังเข้าใจ 

 

ที่มา  :  เอกสารการฝึกอบรมการเขียนหนังสือราชการ    หลักสูตรการเขียน

               หนังสือราชการ        สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 

               สำนักงาน  ก.พ.                          

             

created: 28 January 2011 16:14 Modified: 31 January 2011 12:32 [ Report Abuse ]
Flowers
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 54.159.190.90
Message:  
Load Editor
   
Cancel or