นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

1,000
Ico64
นางสาว พรพรรณ วงศ์แหลมสิงห์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
หน่วยคลัง สำนักงานเลขานุการคณะทรัพยากรธรรมชาติ
Network
Members · Following: 1 · Followed: 0

Page Visits: 2690
comment: 0

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

เรามาเริ่มออกเดินทางกันเถอะ

 

 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (๑)

ขออนุมัติเดินทางไปราชการ

          ผู้ที่มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการได้ต้องเป็นผู้ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการจากผู้มีอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดประชุมของทางราชการ ซึ่งส่วนราชการสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปให้แก่บุคคลภายนอกผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติราชการให้แก่ส่วนราชการนั้น ๆ ได้ด้วย

          สิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติให้เดินทาง ผู้ที่ออกเดินทางล่วงหน้าเนื่องจากได้รับอนุญาตให้ลากิจหรือลาพักผ่อนล่วงหน้าหรือยังไม่เดินทางกลับเมื่อเสร็จสิ้นปฏิบัติราชการ  กรณีได้รับอนุญาตให้ลากิจหรือลาพักผ่อนแล้วนั้นให้ขออนุมัติระยะเวลาที่ลากิจหรือลาพักผ่อนนั้นในการขออนุมัติเดินทางด้วย

กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.๒๕๒๖ และ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ.๒๕๕๓

  • ระเบียบกระทรวงว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.๒๕๕๐ และ(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔

  • หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๔/ว ๕ ลว ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔

โปรดติดตามการเดินทางตอนต่อไป

Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 27 March 2012 22:33 Modified: 27 March 2012 22:45 [ Report Abuse ]
Flowers
People who like this: Ico24 Monly, Ico24 Our Shangri-La, and 4 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 54.224.44.168
Message:  
Load Editor
   
Cancel or