นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

1,000
Ico64
นางสาว พรพรรณ วงศ์แหลมสิงห์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
หน่วยคลัง สำนักงานเลขานุการคณะทรัพยากรธรรมชาติ
Network
Members · Following: 1 · Followed: 0

อ่าน: 5410
ความเห็น: 1

การนับเวลาเดินทางไปราชการเพื่อคำนวณค่าเบี้ยเลี้ยงและที่พัก (ตอนที่ ๒)

การนับเวลาในการเดินทางไปราชการ

การนับเวลาเดินทางไปราชการเพื่อคำนวณเบี้ยเลี้ยงเดินทางและค่าเช่าที่พัก (ตอนที่ 2)             

พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 มาตรา 8/1 ถ้าผู้เดินทางไปราชการมีความจำเป็นต้องออกเดินทางล่วงหน้าหรือไม่สามารถเดินทางกลับท้องที่ตั้งสำนักงานปกติเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ เพราะมีเหตุส่วนตัว โดยได้รับอนุมัติให้ลากิจหรือลาพักผ่อนตามระเบียบว่าด้วยการนั้น และได้รับอนุมัติระยะเวลาดังกล่าวจากผู้มีอำนาจอนุมัติการเดินทางตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดด้วยแล้ว ให้มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามที่พระราชกฤษฎีกานี้กำหนดไว้ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติราชการตามคำสั่งของทางราชการแล้ว

มาตรา 16 ในกรณีที่ผู้เดินทางไปราชการมีความจำเป็นต้องออกเดินทางล่วงหน้าหรือไม่สามารถเดินทางกลับท้องที่ตั้งสำนักงานปกติเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ เพราะมีเหตุส่วนตัวตามมาตรา 8/1 การนับเวลาเดินทางไปราชการเพื่อคำนวณเบี้ยเลี้ยงเดินทาง กรณีลากิจหรือลาพักผ่อนก่อนปฏิบัติราชการ ให้นับเวลาตั้งแต่เริ่มปฏิบัติราชการเป็นต้นไป และกรณีลากิจหรือลาพักผ่อนหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ ให้ถือว่า สิทธิการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงเดินทางสิ้นสุดลงเมื่อสิ้นสุดเวลาการปฏิบัติราชการตามระเบียบข้อกำหนดดังกล่าว สามารถนับเวลาเดินทางไปราชการเพื่อคำนวณเบี้ยเลี้ยงเดินทางและค่าเช่าที่พักได้ดังนี้ 

ตัวอย่างที่ 1  นาย ก ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการจากจังหวัดสงขลาไปกรุงเทพ ระหว่างวันที่ 4 ตุลาคม 5 ตุลาคม 2552 เพื่อเข้าร่วมประชุมที่กรุงเทพ ในวันที่ 5 ตุลาคม 2552 เวลา 9.00 น. นาย ก เดินทางโดยเครื่องบินในวันที่ 3 ตุลาคม 2552 เวลา 9.00 น. โดยไม่ได้ขออนุมัติลากิจส่วนตัว หรือลาพักผ่อน เนื่องจากวันที่ 3 ตุลาคม 2552 เป็นวันหยุดราชการ (วันเสาร์)

             การเดินทางในวันที่ 3 ตุลาคม 2552 โดยมิได้ลากิจหรือลาพักผ่อนและมิได้เป็นการเดินทางไปราชการตามที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ ดังนั้น การนับเวลาเพื่อคำนวณเบี้ยเลี้ยงเดินทาง และการเบิกค่าเช่าที่พักจึงต้องนับตั้งแต่เริ่มปฏิบัติราชการในวันที่ 5 ตุลาคม 2552 จนถึงเดินทางกลับ

 ตัวอย่างที่ 2  นาย ข ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการจากจังหวัดสงขลาไปกรุงเทพ ระหว่างวันที่ 7 - 8 ตุลาคม 2552  เพื่อเข้าร่วมประชุมที่กรุงเทพ ในวันที่ 8 ตุลาคม 2552 เวลา 9.00 12.00 น. และได้รับอนุมัติให้ลาพักผ่อนระหว่างวันที่ 5 6 ตุลาคม 2552 จึงเดินทางล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2552            การเดินทางในวันที่ 5 ตุลาคม 2552 เป็นการเดินทางล่วงหน้าตามที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักผ่อนก่อนปฏิบัติราชการ ดังนั้นการนับเวลาเพื่อคำนวณเบี้ยเลี้ยงเดินทางและการเบิกค่าเช่าที่พัก ตามาตรา 8/1 และมาตรา 16 จึงให้นับเวลาตั้งแต่เริ่มปฏิบัติราชการ ในวันที่ 8 ตุลาคม 2552 จนถึงเดินทางกลับ

 ตัวอย่างที่ 3 นาย ค  ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการจากจังหวัดสงขลาไปกรุงเทพ ระหว่างวันที่ 6 7 ตุลาคม 2552 เพื่อเข้าร่วมประชุมที่กรุงเทพ ในวันที่ 7 ตุลาคม 2552 เวลา 9.00 16.00 น. และได้รับอนุมัติให้ลาพักผ่อนระหว่างวันที่ 8 9 ตุลาคม 2552

            การนับเวลาเดินทางไปราชการเพื่อคำนวณเบี้ยเลี้ยงเดินทางและการเบิกค่าเช่าที่พัก กรณีนี้ ให้นับตั้งแต่เวลาเดินทางออกจากที่พักหรือสำนักงานปฏิบัติราชการปกติของวันที่ 6 ตุลาคม 2552 จนถึงสิ้นสุดเวลาการปฏิบัติราชการของ วันที่ 7 ตุลาคม 2552 เวลา 16.00 น.

             ทั้งนี้ตามมาตรา 8/1 การขออนุมัติเดินทางไปราชการจะต้องขออนุมัติครอบคลุมวันที่ได้รับอนุมัติลากิจหรือลาพักผ่อนด้วย

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 25 พฤษภาคม 2554 21:11 แก้ไข: 25 พฤษภาคม 2554 21:41 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.198.78.121
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ