นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 1828
ความเห็น: 0

Scenario Planning Plus (SP+) (กลุ่ม)

Center for Strategic Future (CSF) ประเทศสิงคโปร์ ได้พัฒนาเครื่องมือในการวิเคราะห์อนาคต (foresight tools) เป็นของตนเอง ซึ่งเหนือไปกว่าการทำ Scenario Planning ที่ใช้จัดการกับเหตุการณ์ฉุกเฉินและแนวโน้มที่เกิดขึ้นแบบไม่ต่อเนื่อง ซึ่งเรียกว่า “Scenario Planning Plus” (SP+) โดยเครื่องมือนี้ยังคงมีการทำ Scenario Planning เป็นหลัก แต่เพิ่มเติมในส่วนของการวิเคราะห์หาสัญญาณที่บ่งบอกถึงภาวะอ่อนแอ และมีการคิดเกี่ยวกับ black swans และ wild cards หรือแรงขับเคลื่อนที่มีโอกาสเกิดได้น้อยแต่หากเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบที่รุนแรงมาก

อ้างอิงจากบทความ: นันทพร อังอติชาติ

ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เมื่อ 2 มกราคม 2561

โดย SP+ จะประกอบด้วย 6 ขั้นตอนหลักดังนี้

Defining Focus – เพื่อหาลักษณะของปัญหา เครื่องมือที่ใช้ เช่น Dave Snowden’s Cynefin Framework Problem Definition ซึ่งกรอบแนวคิดนี้จะแบ่งปัญหาของเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ง่าย, ซับซ้อนเล็กน้อย, ซับซ้อนปานกลาง, ซับซ้อนมาก และมีความผิดปกติ เพื่อใช้ในการจัดหมวดหมู่ของปัญหาและหาแนวทางแก้ไขที่เหมาะสม

 

Environmental Scanning – เป็นระบบตรวจสอบสภาพแวดล้อมภายนอก เพื่อให้เข้าใจถึงสภาวะที่เป็นปกติ และสิ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลง เพื่อนำมากำหนดความท้าทายและโอกาสที่จะเกิดขึ้น เครื่องมือนี้จะรวมถึงการวิเคราะห์หาประเด็นใหม่ที่เกิดขึ้น และการรวบรวมความคิดเห็นของผู้นำที่หลากหลายในแต่ละสาขา เพื่อนำมากำหนดเป็นหัวข้อหรือประเด็นสำคัญต่อไป

 

Sense Making – ใช้ข้อมูลดิบแต่ละชิ้นมาประกอบกันเพื่อให้เกิดความครอบคลุมและทำให้เห็นภาพของปัญหา เช่น เราใช้ Driving Forces Analysis และการจัดลำดับความสำคัญ ซึ่งเป็นเครื่องมือตรวจสอบว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์สำคัญจะกระตุ้นให้แนวโน้มเกิดการเปลี่ยนแปลง จากนั้นการให้ความสำคัญจะขึ้นอยู่กับผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นอกจากนี้ยังมีอีกเครื่องมือหนึ่งคือ การวิเคราะห์ SWOT ซึ่งใช้ในการวิเคราะห์ปัญหา เพื่อระบุว่าเราต้องให้ความสนใจกับเรื่องอะไรมากที่สุด

 

Developing Possible Futures – สร้างเรื่องเล่าและรูปแบบที่ทำให้เข้าใจถึงสิ่งที่เป็นไปได้ว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต เครื่องมือที่ใช้คือ Scenario Planning ซึ่งเป็นการเล่าถึงภาพเหตุการณ์ที่เป็นไปได้ว่าจะเกิดในอนาคต ซึ่งจะทำให้เราเห็นโอกาสและความท้าทาย อีกทั้งยังทำให้สามารถกำหนดแนวทางในการจัดทำแผนกลยุทธ์ระยะยาวได้ ช่วยให้เรากำหนดทิศทางที่จะก้าวต่อไปในอนาคตได้

 

Designing Strategies – การจัดทำกลยุทธ์ โดยการใช้ข้อมูลเชิงลึกในอนาคต มีลักษณะเช่นเดียวกับการเล่น War-Gaming ที่มีการกำหนดกลยุทธ์และความขัดแย้งภายใต้สถานการณ์สมมุติ แล้วต้องสร้างภาพจำลองในการเล่นเกมส์

 

Monitoring – การติดตามตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับอนาคตหรือคาดว่าจะนำมาใช้ในจัดทำกลยุทธ์ ซึ่งเครื่องมือที่ใช้คือ Early Warning Systems โดยจะใช้วิเคราะห์ความเสี่ยง ติดตาม และเตือนภัยคุกคามสำคัญที่อาจเกิดขึ้น และเตรียมความพร้อมที่จะตอบสนองภัยคุกคามที่เกิดขึ้น

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 07 มกราคม 2561 20:13 แก้ไข: 07 มกราคม 2561 20:13 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 ดำขำ และ Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น
บันทึกนี้ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็นชั่วคราว