นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 825
ความเห็น: 0

จริยธรรม 6 ระดับ

Corporate Governance (CG) เป็นเรื่องของการกำกับดูแลองค์กรให้ดำเนินการไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีจริยธรรมอันดี เป็นที่ยอมรับของสังคม ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรหรือ CSR นั้นเอง ปัจจุบันปัญหาด้านจริยธรรมในสังคมไทยกลายเป็นปัญหาที่รุนแรงไม่น้อยไปกว่าด้านสิ่งแวดล้อมเลย  และกลายเป็นความขัดแย้งในความต่างระดับของจริยธรรมในสถาบันต่างๆ ของสังคม ส่งผลกระทบไปถึงเศรษฐกิจของประเทศด้วย จากการศึกษาของนักวิจัย TDRI (Thailand Development Research Institute) พบว่า การคอร์รัปชั่นส่งผลลบโดยตรงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การคอร์รัปชั่นผ่านโครงสร้างพื้นฐาน ลดอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจลงถึง 43.7% ส่วนการคอร์รัปชั่นผ่านความไร้เสถียรภาพทางการเมือง และการลงทุนภาคเอกชนลดอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็น 8.2% และ 7.7% ตามลำดับ

 

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ แม้เป็นหน่วยงานเล็กๆ แต่ให้ความสำคัญและตระหนักถึงปัญหาด้านจริยธรรมมาโดยตลอด ตั้งแต่ท่าน ผอ.คนธรรมดา มาจนถึง ท่านผอ. LUX มีการกำหนดระบบการกำกับดูแลองค์กรและคู่มือจริยธรรม สื่อสาร ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานและปรับปรุงพัฒนาประเด็นความเสี่ยงด้านจริยธรรมทุกๆด้าน ในปีนี้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแนวทางการกำกับดูแลใหม่ ด้านการประพฤติปฏิบัติตามจริยธรรม โดยกำหนดระบบการส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตามจริยธรรม 12 ด้าน ประกอบด้วย HONESTY, INTEGRITY, PROMISE-KEEPING, LOYALTY, FAIRNESS, CARING, RESPECT FOR OTHERS, LAW ABIDING, COMMITMENT TO EXCELLENCE, LEADERSHIP, REPUTATION AND MORALE และ ACCOUNTABILITY

 

หลังจากการประเมินผลการดำเนินงานด้านจริยธรรมทั้ง 12 ด้าน จะนำข้อมูลผลการประเมินมาจัดทำแผนการปรับปรุงส่งเสริมและยกระดับการประพฤติปฏิบัติตามจริยธรรมต่อในปีถัดไปตอนการวางแผนกลยุทธ์ โดยอาจพิจารณานำผลการประเมินจริยธรรมด้านที่คะแนนต่ำก่อน

เมื่อเล่ามาถึง การยกระดับการประพฤติปฏิบัติตามจริยธรรม คำถาม…แล้วองค์กรจะทราบได้อย่างไร ว่าปัจจุบันบุคลากรและองค์กรได้รับการพัฒนาจริยธรรมไปถึงระดับใดแล้ว และจริงๆแล้ว คนเรานั้นประพฤติปฏิบัติตามจริยธรรมไปเพราะสาเหตุใด ซึ่งประเด็นนี้ Lawrence Kohlberg นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน ได้กล่าวถึงการพัฒนาจริยธรรม 6 ระดับไว้อย่างน่าสนใจ ประกอบไปด้วย 

 

ระดับที่ 1 ทำตามกฎเพราะไม่อยากมีปัญหา โดยที่อาจไม่เข้าใจด้วยซ้ำว่าทำไมถึงต้องทำ ซึ่งเมื่อมีแรงจูงใจอย่างอื่นเข้ามาก็มักจะลืมกฎได้ง่ายที่สุด

ระดับที่ 2 ทำเพราะอยากได้รางวัล หลายองค์กรส่งเสริมการทำความดี ด้วยรางวัลล่อใจ ซึ่งก็ดีในระยะเริ่มต้น แต่ต้องให้สิ่งนั้นฝังลึกเข้าไปในทัศนคติให้ได้ อย่าให้กลายเป็นไม่มีรางวัลก็ไม่มีคนทำดี

ระดับที่ 3 ทำเพราะอยากได้รับการยกย่อง หรือเอาหน้า วิธีการยกย่องเชิดชูคนทำดี มักเป็นดาบสองคม ด้านหนึ่งก็คือเชิดชูแบบอย่างที่ดีให้มีคนทำตาม แต่อีกด้านหนึ่งคือทำดีเพราะอยากได้รับการยอมรับ หากทำดีแล้ว ไม่มีคนยอมรับหรือมองเห็น ความผิดหวังอาจทำให้กลับไปด้านตรงกันข้ามได้ ซึ่งมักจะมีคำพูดที่ว่า “ทำดีแล้วไม่ได้ดี” แท้จริงแล้ว การทำดี ไม่จำเป็นต้องได้อะไรจากใคร แต่ได้ความภูมิใจในตัวเองก็พอแล้ว

ระดับที่ 4 ทำเพราะมันเป็นกฎ บางครั้งคนที่ทำจะเกิดความขัดแย้ง แต่ทำไปด้วยความกลัว ไม่ใช่จิตสำนึกและในความคิดของนักปรัชญาที่เชื่อในความเป็นอิสระของมนุษย์ อย่าง William James เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนเมื่อทำผิดแล้วจะรู้สึกเสียใจ แต่ถ้าอยู่ภายใต้การบงการของกฎเกณฑ์ใดๆ เมื่อทำผิดจะไม่รู้สึกเสียใจเลย

ระดับที่ 5 ทำเพราะเข้าใจถึงบทบาทการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม เป็นระดับที่เข้าถึงจิตสำนึกต่อสังคม เคารพต่อสิทธิของผู้อื่น องค์กรที่มีคนในระดับนี้ CSR ย่อมไปในทิศทางที่ถูกต้องชัดเจน

ระดับที่ 6 คือ มีกรอบจริยธรรมที่ตนเองยึดถือ ก็นับว่าองค์กรนั้น หรือสังคมนั้นจะเป็นสังคมที่สันติสุขอย่างยั่งยืน

การประพฤติปฏิบัติด้านจริยธรรมจนก่อเกิดเป็นกรอบจริยธรรมที่ตนเองยึดถือได้นั้นจะเป็นเป้าหมายสูงสุด ไม่ต้องมีใครมาบังคับ มากำหนดกฎเกณฑ์ให้เราปฏิบัติ เราสามารถรู้ดีรู้ชั่วได้ด้วยตัวของเรา ซึ่งสุดท้ายเรายังจำเป็นต้องยึดถือปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคมที่แตกต่างกัน และสร้างสมดุลระหว่างจริยธรรมที่ตนเองยึดถือและที่สังคมต้องการ เพราะคนเรานั้นแตกต่างกัน

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 20 มิถุนายน 2559 08:45 แก้ไข: 20 มิถุนายน 2559 08:45 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 LUX, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.208.202.194
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ