นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 1060
ความเห็น: 0

TQA กับความท้าทายเชิงกลยุทธ์ของเอเชีย 5 ด้าน

หลังจากได้รายงาน Feedback Report 2015 กลับมาแล้ว แผนงานถัดไปจึงเป็นการนำโอกาสในการปรับปรุง (OFI) มาจัดทำแผนการแก้ไขปรับปรุงวิธีการดำเนินงานใหม่ โดยสามารถค้นหาจุดอ่อน ปิดช่องโว่และเสริมจุดแข็งให้กับทุกกระบวนการ รวมทั้งเพิ่มเติมประเด็นการเปลี่ยนแปลงของเกณฑ์ใหม่ให้สอดคล้องครบถ้วน ซึ่งในปีนี้เริ่มต้นด้วยการทบทวนโครงร่างองค์กรอีกครั้ง โดยปรับเพิ่มเติมเล็กน้อยแต่ประเด็นหลักเน้นตรวจเช็คหัวข้อต่างๆ ที่เขียนไว้จะต้องถูกกล่าวถึงและรายงานผลลัพธ์ไว้อย่างครบถ้วน ซึ่งหัวข้อสำคัญหนึ่งที่ต้องทบทวนทุกปีก็คือ ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ แต่ความท้าทายขององค์กรต่างๆ ธุรกิจประเภทอื่นๆ หรือมองขึ้นไปถึงระดับประเทศและเอเชีย จะเป็นอย่างไร ผมมีมาเล่าให้ฟัง ตามชื่อบันทึกในวันนี้ ซึ่งอ้างอิงจากบทความวิชาการของ ดร.อูริช ซาเกา นักวิชาการของ World Bank ไว้ดังนี้

การสร้างนวัตกรรม องค์กรต้องแสวงหาบุคลากรที่เป็นดาวเด่นในการสร้างนวัตกรรมขององค์กรให้ได้ เมื่อค้นพบแล้วก็ต้องทำให้พนักงานกลุ่มนี้มีความผูกพันต่องค์กร และสร้างแรงจูงใจให้คนกลุ่มนี้สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อองค์กร แต่ไม่ได้หมายความว่าองค์กรจะฝากเรื่องนวัตกรรมไว้ที่คนกลุ่มนี้เท่านั้น ต้องมีแนวทางในการสร้างให้ทุกองค์ประกอบขององค์กรมีแนวคิดในเรื่องนวัตกรรม ซึ่งรวมไปถึงลูกค้า ผู้ส่งมอบ และพันธมิตรทางธุรกิจด้วย

 

การพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ ความสามารถในการขับเคลื่อนความสำเร็จให้กับองค์กร และประเทศชาตินั้นต้องมีวิธีการบริหารจัดการที่ดี เพราะเรื่องของคนเป็นประเด็นที่มีความอ่อนไหว ตั้งแต่การคัดเลือก การฝึกอบรม การจัดโครงสร้างองค์กรให้เอื้อต่อความก้าวหน้า ไปจนถึงการสร้างความผูกพัน เพื่อให้คนทุ่มเท และอุทิศตนให้กับการทำงานเพื่อขับเคลื่อนความสำเร็จร่วมกัน

 

การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ก็คือการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการให้ตรงใจลูกค้าเป้าหมาย ศึกษาแนวโน้มความต้องการในอนาคตเพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์และบริการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เสมอแม้สถานการณ์จะเปลี่ยนไป การปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็ว

 

การออกแบบกระบวนการหลัก และกระบวนการสนับสนุน ที่มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน มีความคล่องตัว มีความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์ เป้าหมายและสมรรถนะขององค์กร ให้ความสำคัญในการปรับปรุงผลการดำเนินงาน โดยมีแนวคิดในเรื่อง Productivity เป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญ

 

การสร้างความยั่งยืน ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องวางรากฐานแนวคิดในเรื่องความยั่งยืนตั้งแต่วัฒนธรรมองค์กร การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ดังนั้น การออกแบบระบบงานต่างๆ ต้องคำนึงถึงความยั่งยืนเป็นเป้าหมาย ผลิตภัณฑ์และบริการก็จะมีความยั่งยืนเช่นกัน ทั้งนี้จึงต้องให้ความสนใจในเรื่องการวิจัยและพัฒนาทั้งในด้านองค์ความรู้และเทคโนโลยีไปพร้อมกับการบริหารความเสี่ยง เพื่อการมุ่งไปสู่อนาคตในฐานะผู้นำไม่ใช่ผู้ตาม

จากความท้าทายเชิงกลยุทธ์ของเอเชียทั้ง 5 ด้าน ที่กล่าวมานั้น สามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการค้นหาและกำหนดความท้าทายเชิงกลยุทธ์ในรูปแบบที่ตรงกับบริบทขององค์กรได้ คิดอย่างไร วาดภาพความสำเร็จไว้ไกลเพียงใด ทุกคนในองค์กรต้องร่วมมือกัน และวิ่งไปด้วยกันสู่เป้าหมายที่ทุกคนต้องการ

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 16 เมษายน 2559 23:22 แก้ไข: 16 เมษายน 2559 23:22 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 LUX, Ico24 คนธรรมดา, และ Ico24 ดำขำ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.237.183.249
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ