นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 767
ความเห็น: 0

Riding Model องค์ประกอบความสำเร็จที่ยั่งยืน 2

จากบันทึก Riding Model องค์ประกอบความสำเร็จที่ยั่งยืน 1 (อ้างอิงจากวารสาร Productivity world Vol. 115 (Mar-Apr, 2015)) ได้สรุปถึงปัจจัยที่องค์ใช้พัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืนเอาไว้ 3 เรื่องด้วยกัน โดยการพัฒนาองค์กรให้มีผลดำเนินงานที่เป็นเลิศ สามารถแข่งขัน เป็นที่ยอมรับและเป็นต้นแบบแก่องค์กรอื่นได้ และที่สำคัญต้องรักษาความสำเร็จเอาไว้ได้อย่างยั่งยืน ต้องประกอบด้วย

1.เป็นองค์กรที่เก่ง Performance Excellence

2.เป็นองค์กรที่ดี Sustainable Development และ

3.เป็นองค์กรที่มีสติ Sufficiency Economy

องค์กรที่ดี คือ องค์กรที่ให้ความสนใจและส่งเสริมให้เกิดการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การดูแลและรับผิดชอบต่อสังคม และความกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งต้องมีความสมดุลกับผลการดำเนินงานขององค์กรด้วย

ด้านการกำกับดูแล นอกจากจะให้ความสำคัญกับการดำเนินงานอย่างโปร่งใสแล้ว ยังต้องให้ความสำคัญและเอาจริงเอาจังกับการต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น อีกด้วย

ด้านสิ่งแวดล้อม โดยการใช้ทรัพยากรต่างๆ ขององค์กร สถานที่ดำเนินกิจกรรมการขององค์กร การสร้างมลพิษและของเสียรูปแบบต่างๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อชุมชน ดังนั้น องค์กรต้องใช้แนวทางเชิงบูรณาการที่มีการคำนึงถึงผลกระทบทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม มาประกอบในการตัดสินใจ และดำเนินการเพื่อลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น

ด้านสังคม จะครอบคลุมทั้งในส่วนของการดูแลบุคลากรในองค์กร ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ และคลอบคลุมไปถึงการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งในระดับกลยุทธ์และระดับปฏิบัติการ มีการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนที่สำคัญขององค์กรให้มีความเข้มแข็ง

 

มองกลับมาดูองค์กรอีกครั้ง SEC ได้ดำเนินงานตามแนวทางดังกล่าวเช่นกัน ตั้งแต่ SEC มีระบบการกำกับดูแลองค์กร โดยจัดทำเป็นคู่มือหลักการกำกับดูแลองค์กร และทบทวนให้บุคลากรเป็นประจำทุกปี SEC นำ ISO 14000 มาใช้เป็นแนวทางการดูแลด้านสิ่งแวดล้อม และประกาศใช้นโยบายสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นทางการ และด้านสังคม ตอนนี้ SEC กำลังกำหนดชุมชนใหม่ เพื่อนำความรู้ความสามารถของ SEC มาใช้ในการพัฒนาชุมชน ดังนั้นหากยังคงยึดแนวทางนี้ปฏิบัติต่อไป เชื่อว่าความยั่งยืนที่ SEC ต้องการนั่นอยู่ไม่ไกล

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 28 กุมภาพันธ์ 2559 22:13 แก้ไข: 28 กุมภาพันธ์ 2559 22:14 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 ดำขำ, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.208.202.194
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ