นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 1329
ความเห็น: 0

TQA Criteria 2016-2017: เกณฑ์ใหม่ เป็นอย่างไร

ข่าวคราวการเปลี่ยนแปลงในแวดวง TQA นั้นมีมาให้ได้ update กันตลอดครับ ล่าสุดเมื่อธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา ทางสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โดยสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ได้จัดเสวนาในหัวข้อ “TQA Journey: Change in Criteria 2016-2017” เส้นทางการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งวัตถุประสงค์หลักของการเสวนานั้น นอกจากการเผยแพร่และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์และคุณค่าของการบริหารจัดการตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติแล้ว ยังถือโอกาสแนะนำเนื้อหาเกณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงของปี 2559-2560 รวมทั้งแนวทางการดำเนินการในประเด็นสำคัญของเกณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาองค์กรต่อไป แล้วเกณฑ์ใหม่มีอะไรเพิ่มเติมขึ้นบ้าง ตามผมมาดูกันครับ

อภิธานศัพท์สำคัญ ที่เกณฑ์บอกไว้และเน้นถึงความสำคัญของแนวทางที่องค์กรต้องสร้างและรักษาไว้ คือ 1. ความยั่งยืน (Sustainability) และ 2. ความสำเร็จ (Success) ซึ่งสอดคล้องพอดีกับแนวทางที่ SEC กำหนดไว้ตามผังการนำองค์กร ที่มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงและยั่งยืน ส่วนเรื่องของ Success นั่น เกณฑ์ต้องการให้องค์กรมองไกลไปถึงความสำเร็จในอนาคตที่ต้องการด้วย

ถัดไปเป็นเรื่อง Core values and Concepts ซึ่งเกณฑ์ได้เพิ่มค่านิยมหลักและแนวคิดขึ้นมาอีก 1 ข้อ คือ จริยธรรมและความโปร่งใส (Ethics and Transparency) แต่รวมแล้วยังคงมี 11 ข้อ เหมือนเดิม โดยควบรวมค่านิยมบ้างข้อไว้ด้วยกัน

สำหรับหัวข้อของเกณฑ์ ยังคงประกอบด้วย 2 ส่วนเช่นเดิม คือ 1.โครงร่างองค์กร และ 2.หมวด 1 -7 โดยมีจำนวนหัวข้อย่อยในแต่ละหมวดเท่าเดิม ยกเว้นสัดส่วนของคะแนนประจำหมวด 7 เท่านั้น ที่เปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อย ซึ่งปรับลดสัดส่วนคะแนนลงมาเฉพาะหัวข้อ 7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า และ 7.3 ผลลัพธ์ด้านมุ่งเน้นบุคลากร หัวข้อละ 5 คะแนน แล้วนำคะแนนส่วนนี้ไปเพิ่มให้หัวข้อ 7.5 ผลลัพธ์ด้านการเงินและการตลาด ซึ่งเรื่องดังกล่าวส่งผลและสะท้อนภาพให้เห็นถึงความสำเร็จและยั่งยืนขององค์กรในภาวะที่มีการแข่งขันสูงต่อไปได้ดีเพียงใด

ด้านเนื้อหาของเกณฑ์ มีประเด็นสำคัญ 3 เรื่อง ที่เพิ่มเติมขึ้นมา ได้แก่

Change Management: เกี่ยวข้องกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง องค์กรมีวิธีการจัดเตรียมบุคลากรอย่างไรสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในโครงสร้างองค์กร ผมขอยกตัวอย่าง 2 เรื่อง คือ SEC ปรับเปลี่ยนแปลงผังองค์กรใหม่ในส่วนฝ่ายบริการฯ โดยเพิ่ม งานยางและวัสดุ (Rubber and Materials) ขึ้นมา SEC มีวิธีการเตรียมความพร้อมบุคลากรในส่วนงานใหม่ไว้อย่างไร และอีกเรื่อง ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับข้อกำหนด และระเบียบต่างๆ ก็คือ มาตรฐาน ESPReL ที่หลายๆ หน่วยงานกำลังเตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการ

 

Big Data: เกณฑ์ได้ถามถึงแนวทางการนำ Big Data ซึ่งอาจเป็นข้อมูลทั้งที่องค์กรสร้างขึ้นและนำเข้าจากภายนอก มาใช้ประโยชน์ในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ และการวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ ในการผสานและหาความสัมพันธ์ของชุดข้อมูลขนาดใหญ่และข้อมูลที่มาจากหลายๆ แหล่ง เพื่อสร้างองค์ความรู้

 

และประเด็นสุดท้าย ก็คือ Climate Change ซึ่งเรื่องดังกล่าวไม่เพียงจะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของคนในยุคโซเชียลเท่านั้น ยังมีผลกระทบวงกว้างต่อการดำเนินธุรกิจต่างๆ อีกด้วย เกณฑ์จึงปรับและบรรจุเอาเรื่องนี้เข้าไป เพื่อให้องค์กรได้ตระหนักถึงความสำคัญของภัยพิบัติทางธรรมชาติและภาวะฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น แล้วส่งผลให้เกิดการหยุดชะงักของธุรกิจ ซึ่ง SEC มีโชคอยู่บ้างที่ได้เริ่มดำเนินการเรื่องการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ BCM ไว้บ้างแล้ว

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 31 มกราคม 2559 14:51 แก้ไข: 31 มกราคม 2559 14:54 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 LUX, Ico24 คนธรรมดา, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.214.184.223
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ