นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 1255
ความเห็น: 0

ฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ ครั้งที่ 1 ผลเป็นอย่างไร

หลายบันทึกก่อนนี้ ผมเคยนำวิธีการและขั้นตอนการจัดทำระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) ในแบบฉบับของ ทำไปเรียนรู้ไปด้วย PDCA ตั้งแต่ขั้นตอนแรกกันไปแล้วนั้น จนมาถึงการจัดกิจกรรมการฝึกซ้อมแผนที่องค์กรได้จัดทำไว้ ด้วยการจัดกิจกรรมการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ "อัคคีภัย" ขึ้น เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมาน้้น วันนี้ผมนำผลการประเมินการฝึกซ้อมมาเล่าสู่กันฟังครับ

 

การฝึกซ้อมครั้งนี้เป็นการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะครั้งแรกของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ซึ่งจัดขึ้นภายหลังการจัดทำแผนและการประกาศใช้แผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) ของศูนย์เครื่องมือฯ การฝึกซ้อมดังกล่าวเกิดขึ้นโดยวัตถุประสงค์การฝึกซ้อมดังนี้

 1. เพื่อสร้างความตระหนักและให้ความสำคัญต่อการรับมือภัยพิบัติ
 2. เพื่อทบทวนบทบาทของบุคลากรตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในสถานการณ์ฉุกเฉิน
 3. เพื่อทดสอบการปฏิบัติตามแผนการจัดการอุบัติการณ์ “อัคคีภัย”

การประเมินผลการฝึกซ้อมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.สมพร คุณวิชิต อาจารย์ประจำภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ม.อ. และท่านยังเป็นผู้ตรวจประเมินระบบ BCM ตามมาตรฐาน ISO 22301 ด้วยและผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุฬาลักษณ์ พัฒนศักดิ์ภิญโญ รองผู้อำนวยการ เป็นผู้ตรวจประเมินการฝึกซ้อมครั้งนี้ โดยทำการประเมินผลด้านต่อไปนี้

 1. ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
 2. ความเข้าใจในการเชื่อมโยงบทบาทหน้าที่ของตนกับฝ่ายอื่น ๆ

 

ผลการประเมินสามารถสรุปในภาพรวมว่า บุคลากรสามารถปฏิบัติการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะได้ตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในแผนการจัดการอุบัติการณ์ (Incident Management Plan: IMP) และแผนฟื้นฟูธุรกิจ (Business Recovery Plan: BRP) อยู่ในระดับ ดี ทั้งด้านความเข้าใจหน้าที่ของตนเองและด้านความเชื่อมโยงกับฝ่ายอื่น ๆ

สิ่งที่พบระหว่างการฝึกซ้อมแผน 

 1. จากการฝึกซ้อมแผนตามขั้นตอนการปฏิบัติและแผนภาพ Workflow พบว่า Workflow กับการปฏิบัติจริงยังไม่สอดคล้องตรงกัน จึงทำให้บางขั้นตอนของการฝึกซ้อมบุคคลปฏิบัติไม่ตรงตาม Workflow ดังนั้นต้องปรับแก้ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติจริง
 2. บุคลากรบางส่วนไม่เข้าใจความหมายและการใช้ Code ต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานตามแผนได้แก่ รหัส 007  และ 009 ซึ่งอาจทำให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
 3. สรุปโดยภาพรวมแล้วบุคลากรที่รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนสามารถปฏิบัติงานได้ตาม Workflow สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์จำลองที่กำหนดขึ้นได้ดี  

แนวทางการปรับปรุง

 1. ดำเนินการทบทวนแผน BCP และขั้นตอนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้เหมาะสม
 2. นำระบบ Visual control มาใช้ในการปรับปรุงระบบ Code เพื่อสื่อสารความหมายที่เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น
 3. จัดกิจกรรม Walk Through Exercise ขึ้น เพื่อสำรวจและค้นหาจุดเสี่ยงภัย
 4. ปรับปรุงแผนผังหนีไฟ โดยเพิ่มส่วนอาคารห้องปฏิบัติการอุทยานวิทยาศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และห้องปฏิบัติการทดสอบด้านยาง
 5. ดำเนินการจัดหาและติดตั้งเครื่องมือพร้อมด้วยอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย ได้แก่ ถังดับเพลิง สายน้ำฉีดดับเพลิง หน้ากาก
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 10 กันยายน 2558 11:56 แก้ไข: 10 กันยายน 2558 11:56 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 pompom, และ 5 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.85.214.125
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ