นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 944
ความเห็น: 1

99% ก็น่าจะดีพอแล้วนะ

การรายงานผลการดำเนินการขององค์กร จะเป็นผลลัพธ์ หรือความก้าวหน้าของกิจกรรม โครงการต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้นนั้น เรามักจะเทียบกับเป้าหมายที่วางไว้ หากเป้าหมายตั้งไว้สูง มองดูเป็นความท้าทาย แต่หากวางไว้ต่ำไป ย่อมไม่สร้างแรงผลักดันกระตุ้นให้เกิดการปรับปรุงพัฒนา ส่วนใหญ่แล้วเป้าหมายกำหนดขึ้นโดยการพิจารณาของผู้บริหาร บนพื้นฐานการตัดสินใจด้วยข้อมูลผลการดำเนินงานองค์กรที่ผ่านมา ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เป็นไปตามเป้า หรือสูงกว่า ย่อมแสดงถึงผลสัมฤทธิ์ของแผนเชิงกลยุทธ์ แต่ใน TQA นั้น มองความสำเร็จจากผลการดำเนินงานนั้นไกลออกไปกว่า การบรรลุผลสำเร็จตามแผนอาจดีในระดับหนึ่ง แต่หากต้องแข่งขันกับองค์กรอื่นแล้ว ผลลัพธ์ดังกล่าวดีเพียงพอแล้วหรือไม่

 

การรายงานผลลัพธ์จากการดำเนินงานขององค์กรตามแนวทาง TQA นั้น นอกจากผลลัพธ์ขององค์กร เทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้แล้ว ต้องมีรายงานผลการดำเนินการของผู้แข่ง หรือคู่เทียบด้วย แต่การสืบค้นหาข้อมูลผลการดำเนินการดังกล่าวไม่ง่ายเลย มีข้อมูลเพียงบางส่วนเท่านั้น เช่น ความพึงพอใจลูกค้า เป็นต้น เพราะข้อมูลส่วนอื่นค่อนข้างเป็นความลับทางธุรกิจ ไม่เปิดเผย และบางองค์กรก็มีบริบทที่ต่างกัน นำข้อมูลมาเทียบกันไม่ได้ รวมถึงตัววัดที่กำหนดนั้น เป็นตัววัดเฉพาะเรื่องเฉพาะกิจกรรมขององค์กร จึงยิ่งหาข้อมูลยากมากขึ้น…ทางออกหนึ่ง ที่ท่าน ผอ.คนธรรมดา แนะนำ คือ นำกลวิธีทางสถิติ มาช่วยในการนำเสนอรายงานผล

 

Sigma หรือก็คือ Standard deviation ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน นั่นเอง ค่าดังกล่าวเป็นตัวเลขที่ใช้ในการบ่งบอกถึงการกระจายของข้อมูล ซึ่งในปัจจุบันเจ้า Sigma เข้ามามีบทบาทสำคัญในกระบวนการปรับปรุงรักษาคุณภาพ โดยนำมาใช้ในการทบทวนพิจารณาตัดสินใจแก้ไขปรับปรุงกระบวนการ Walter A. Shewhar (1931) ระบุว่า หากพบว่ากระบวนการผลิตหรือบริการใด ๆ มีค่าเฉลี่ยของคุณภาพของผลผลิต หรือของผลลัพธ์ที่ได้ห่างจากค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ สูงกว่า 3 เท่า ของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกระบวนการนั้น องค์กรควรดำเนินการแก้ไขปรับปรุง ดังนั้น 3 Sigma จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการนำมาใช้นำเสนอข้อมูลผลลัพธ์ในส่วนที่ยังขาดข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ เพื่อเปรียบเทียบแสดงให้เห็นถึงระดับคุณภาพของผลการดำเนินการให้ชัดเจนมากขึ้น

 

เมื่อพูดถึง Sigma หากไม่กล่าวถึง Six Sigma แล้ว ก็ดูจะ Out ไปหน่อยนะครับ แต่จริง ๆ แล้ว ผมก็ยังรู้เรื่องเจ้า 6Sigma ไม่เท่าไหร่เลย out เหมือนกัน แต่เคยเห็นผ่านตามาบ้างจากข่าวสารด้านระบบคุณภาพต่าง ๆ ซึ่งพูดถึงไว้น่าสนใจทีเดียว Six Sigma เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงคุณภาพในองค์กรเพื่อลดความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในกระบวนการต่างๆ ให้เหลือน้อยที่สุดโดยใช้หลักการทางสถิติ และมุ่นเน้นลูกค้าเป็นหัวใจสำคัญในการแก้ไขปัญหาเพื่อการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการรวมทั้งลดผลกระทบและค่าใช้จ่าย ซึ่งคุณภาพตามแนวคิด Six Sigma จะเกิดขึ้นได้ เมื่อมีการลดข้อบกพร่องหรือลดต้นทุนโดยอาศัยวิธีการทางสถิติ ในรูปแบบการกระจายแนวโน้มออกจากมาตรฐานกลาง

 

Sigma ถูกนำมาใช้ในการวัดสมรรถนะขององค์กร ซึ่งองค์กรส่วนใหญ่นั้นจะใช้อยู่ที่ระดับ 2 Sigma และ 3 Sigma เท่านั้น นั่นหมายถึง ในกระบวนการผลิตจะมีจำนวน Defect ในหนึ่งล้านชิ้นเกิดขึ้นถึง 308,700 และ 66,810 ชิ้น ตามลำดับ ซึ่งหากคิดเป็นเปอร์เซ็นของผลผลิตที่ดีจะอยู่ที่ 69.13% และ 93.32% ตามลำดับ ขณะที่ 6 Sigma จำนวน defect มีโอกาสที่เกิดขึ้น 3.4 ชิ้นต่อการผลิต 1 ล้าน คิดเป็น 99.999660% ผลผลิตที่ดี…อะไรจะต่ำปานนั้น แต่เมื่อทิศทางของการปรับปรุงพัฒนาในอนาคตเป็นอย่างนั้น องค์กรต้องปรับตัวให้ทัน ถึงตอนนี้ SEC ได้กำหนดผลลัพธ์สำคัญหลายตัว ถึงระดับความผิดพลาดเป็นศูนย์ ได้แก่ ผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับผลการทดสอบ เช่น ความถูกต้อง ความครบถ้วน การรักษาความลับ และมาตรฐานคุณภาพการทดสอบ เป็นต้น ซึ่งเป็นการเริ่มต้นที่ดี แต่ตอนนี้ผลลัพธ์บางส่วน จัด 3 Sigma ไปก่อนนะครับ…

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 12 กรกฎาคม 2558 16:57 แก้ไข: 12 กรกฎาคม 2558 17:04 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 ทดแทน, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

For the normal distribution, the values less than one standard deviation away from the mean account for 68.27% of the set; while two standard deviations from the mean account for 95.45%; and three standard deviations account for 99.73%.

จาก Wikipedia ที่ผม copy มามีค่าที่แตกต่างจากในบันทึกนะครับ ถ้าตามนี้ 99.73% ก็โอเคแล้วครับ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.226.245.48
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ