นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 984
ความเห็น: 0

SEC กับการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ ครั้งที่ 1

ภายหลังการจัดทำเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) เสร็จสิ้นไปแล้วนั้น แม้จะยังไม่สมบูรณ์ก็ตาม แต่ SEC ยึดถือตามแนวทางการลงมือปฏิบัติ เรียนรู้ไป และปรับปรุงไปด้วย ดังนั้นแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) ต่าง ๆ จึงถูกถ่ายทอดไปยังบุคลากรและนำไปปฏิบัติอย่างจริงจังผ่านกระบวนการฝึกซ้อมแผน และแล้วแผนการรับมืออุบัติภัยกรณีอัคคีภัย จึงได้จัดขึ้นด้วยการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ (Table Top Exercise: TTX) ไปเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมาเรียบร้อยไปแล้ว

 

การฝึกซ้อมเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา 13.30 น. โดย TTX ที่จัดขึ้นครั้งนี้ กำหนด scenario ไว้ 2 สถานการณ์ด้วยกัน ประกอบด้วย

  1. Scenario  1: สถานการณ์เกิดเหตุเพลิงไหม้ ณ ห้องเก็บสารเคมี
  2. Scenario 2: สถานการณ์การย้ายสถานที่ปฏิบัติงาน

 

แต่ละ scenario ใช้เวลาประมาณ 30 นาที และประชุมสรุปผลการฝึกซ้อมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะปรับปรุงจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม การฝึกซ้อมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกคนเป็นอย่างดี แม้ว่าจะเป็นครั้งแรกก็ตาม มีหลาย ๆ อย่างยังไม่เข้าใจ พวกเรายังใหม่แต่เราก็ร่วมกันทำกิจกรรมครั้งนี้ไปจนเสร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์การฝึกซ้อมครั้งนี้ที่ต้องการ 3 ข้อหลักก็คือ

  1. เพื่อสร้างความตระหนักและให้ความสำคัญต่อการรับมือภัยพิบัติ
  2. เพื่อทบทวนบทบาทของบุคลากรตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในสถานการณ์ฉุกเฉิน
  3. เพื่อทดสอบการปฏิบัติตามแผนการจัดการอุบัติการณ์ “อัคคีภัย

ใน scenario 1 นั้น จะนำแผนการอพยพหนีไฟ ซึ่งประกอบด้วยแผนการจัดการอุบัติการณ์ (Incident Management Plan: IMP) กรณีอัคคีภัย และแผนการฝึกซ้อมหนีไฟ มาใช้ฝึกซ้อมร่วมกัน เพียงแต่ครั้งนี้ไม่ต้องซ้อมการวิ่งหนีอย่างที่ผ่านมา ส่วนใน scenario 2 เป็นการฝึกซ้อมแผนการฟื้นฟูธุรกิจ (Business Recovery Plan: BRP) เฉพาะแผนการรองรับด้านอาคาร โดยกำหนดให้ต้องย้ายสถานที่ปฏิบัติงานไปยังอาคาร LRC ชั้นที่ 12 อุทยานวิทยาศาสตร์

 

การฝึกซ้อมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.สมพร คุณวิชิต ที่ปรึกษาคณะทำงานบริหารความต่อเนื่อง อาจารย์ประจำภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ม.อ.และ ผศ.จุฬาลักษณ์ พัฒนศักดิ์ภิญโญ รองผู้อำนวยการ เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังเกตการณ์และร่วมประเมินผลการฝึกซ้อมในครั้งนี้ด้วย ซึ่งผลจากการฝึกซ้อมในครั้งแรกนี้ อาจารย์ทั้งสองท่านได้สรุปโดยรวมไว้ว่า บุคลากรทุกคนสามารถปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่รับผิดชอบมอบหมายได้ดีตามที่ระบุไว้ในแผน แต่ส่วนหนึ่งพบว่า การปฏิบัติตามขั้นตอนการแจ้งเตือนอพยพหนีไฟยังไม่แม่นยำ มีความสับสนในรายละเอียดที่สำคัญของการแจ้งรหัสอยู่บ้าง พบข้อบกพร่องและจุดที่ต้องปรับปรุงพัฒนา เช่น การปรับปรุงแผนที่เส้นทางหนีไฟ และการเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการดับเพลิงให้ครบถ้วน เพียงพอ เป็นต้น

หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 22 มิถุนายน 2558 02:13 แก้ไข: 22 มิถุนายน 2558 02:13 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 LUX, Ico24 MK, และ 6 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.204.185.54
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ