นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 1130
ความเห็น: 0

ทำอย่างไร ทั้งเราและองค์กรจึงไปถึงค่านิยมที่ต้องการ

ทุกๆองค์กร ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ ล้วนแล้วแต่ต้องการประสบความสำเร็จด้วยการทั้งสิ้น โดยมีรูปแบบของการเติบโตที่แตกต่างกัน บางองค์กรปล่อยให้เติบโตเป็นไปตามธรรมชาติ ไม่รีบเร่ง แต่บางองค์กรกลับมองว่า มันเป็นโอกาส หากมีวิธีที่สามารถทำให้องค์กรเติบโตได้มากกว่า และเร็วกว่า ต้องรีบดำเนินการ และบางองค์กรคิดไปไกลกว่านั้น มีวิธี กลยุทธ์ใดบ้างจะทำให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดและยั่งยืน

 

จาก วิสัยทัศน์ ที่องค์กรได้กำหนดขึ้น จะถูกแปรเปลี่ยนให้เป็นพันธกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ เพื่อใช้เป็นแนวทางนำไปสู่วิสัยทัศน์ที่มุ่งหวัง แล้วใช้สมรรถนะหลักขององค์กรเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญทำให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยมีค่านิยมองค์กรเป็นกรอบแนวทางให้บุคลากรได้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับแผนกลยุทธ์ที่กำหนดไว้เหล่านั้น ซึ่งหลายๆองค์กรเห็นร่วมกันว่า หากบุคลากรทุกคนประพฤติปฏิบัติตามค่านิยมที่องค์กรกำหนดไว้ จะเป็นแรงผลักดันให้องค์กรมีระบบการบริหารงานที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ และบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจได้

 

สำหรับศูนย์เครื่องมือฯ ค่านิยม ถูกกำหนดขึ้นร่วมกันจากบุคลากรทุกคน จนเกิดเป็นค่านิยม SHIP อย่างในปัจจุบัน และยึดถือเป็นแนวปฏิบัติร่วมกันมากว่า 5 ปีแล้ว โดยค่านิยมแต่ละด้าน ถูกผลักดันให้เกิดขึ้นผ่านนโยบายและกิจกรรม/โครงการต่างๆในแต่ละปีมาโดยตลอด และติดตามผลการดำเนินการของแต่ละค่านิยม ไม่ว่าจะเป็น การประเมิน TOR ในมิติของค่านิยมแต่ละด้านเป็นประจำทุกปี รวมถึง การประเมินค่านิยม ของบุคลากรและศูนย์เครื่องมือฯ ด้วยการสำรวจความคิดเห็นจากบุคลากรทุกคน ซึ่งทำการประเมินมาแล้ว 1 ครั้ง เมื่อปีงบประมาณ 2555 และปัจจุบันก็เวียนมาครบรอบต้องประเมินกันอีกครั้ง (ทุกๆ 2 ปี)

 

ซึ่งจากผลการประเมินปี 2557 พบว่า ค่านิยมทุกด้าน ทั้งบุคลากรและองค์กร มีระดับคะแนนเพิ่มสูงขึ้น ยกเว้น ค่านิยมด้าน สร้างสรรค์นวัตกรรม เฉพาะของบุคลากร ที่ลดลงเมื่อเทียบกับการประเมินครั้งแรก แต่ขณะที่ค่านิยมดังกล่าวขององค์กรกลับมีค่าเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งตลอดระยะเวลา 2 ปี ที่ผ่านมา ศูนย์เครื่องมือฯได้ส่งเสริมค่านิยมดังกล่าวหนักมากขึ้น ทั้งการจัดกิจกรรม 1 Person 1 Innovative idea และการส่งผลงานประกวด Thailand Kaizen Award จนสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ เหล่านี้ทำให้บุคลากรเข้าใจนวัตกรรมมากยิ่งขึ้น และเห็นว่าตนเองยังต้องพัฒนาค่านิยมด้านนี้เพิ่มมากขึ้น

 

ภาพสะท้อนจากผลการประเมินค่านิยม เป็นข้อมูลสำคัญส่วนหนึ่งสำหรับใช้ในการปรับปรุงพัฒนาและคิดหาแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนรูปแบบอื่นๆ โดยมุ่งหวังให้ค่านิยมทุกด้านเหล่านั้น ค่อยๆแทรกซึมและหลอมรวมกับการดำเนินชีวิตและการทำงาน จนเกิดเป็นวัฒนธรรมอย่างที่บุคลากรศูนย์เครื่องมือฯทุกคนต้องการ

 

ค่านิยม เป็นเรื่องระดับชาติ ดังเห็นได้จากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีนโยบายสร้างคนในชาติให้มีค่านิยมไทย 12 ประการ ซึ่งหากคนไทยสามารถปฏิบัติได้ตามค่านิยมทั้ง 12 ประการ ทุกคนในประเทศก็จะอยู่กันอย่างมีความสุข แต่ปัญหาสำคัญอยู่ที่ว่า จะทำอย่างไรให้ทุกคนมีความเชื่อ และศรัทธาในสิ่งเดียวกัน นั่นคือ ค่านิยมไทย 12 ประการ ซึ่งจำเป็นต้องสร้างและส่งเสริมให้เกิดความเชื่อและศรัทธา ต้องเริ่มปลูกฝังกันตั้งแต่ระดับครอบครัว แล้วจึงค่อยขยับสูงขึ้นมาจนถึงระดับชุมชนและสังคม โดยสิ่งสำคัญกว่าวิธีการใดๆ ก็คือ "ความร่วมมือ" หากขาดซึ่งความร่วมมือร่วมใจของทุกคนแล้ว ไม่ว่าจะเป็นค่านิยมชาติ หรือค่านิยมองค์กร ก็ยากที่จะบรรลุเป้าหมายได้

Sections: บริหารทรัพยากรมนุษย์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 28 December 2014 15:51 Modified: 28 December 2014 15:51 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 MK, Ico24 คนธรรมดา, and 6 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.208.202.194
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ