นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 981
ความเห็น: 0

จากก้าวแรกไปสู่อนาคต กับ TQA หน่วยงานสนับสนุน PSU

หากลองมองย้อนกลับไป ถึงเรื่องราวของ TQA ซึ่งเกิดขึ้นและดำเนินเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ก็ล่วงเลยผ่านไป 4 ปีแล้ว นับตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นมา โดยทางมหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นความสำคัญของการนำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) มาใช้ในการพัฒนาหน่วยงานสนับสนุนเทียบเท่าคณะ ซึ่งในช่วงแรกนั้นมีหน่วยงานสนับสนุนรวมทุกวิทยาเขตที่เข้าข่ายเป็นหน่วยงานนำร่องมีด้วยกันทั้งสิ้น 11 หน่วยงาน ได้แก่

วิทยาเขตหาดใหญ่: บัณฑิตวิทยาลัย, ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์, สำนักวิจัยและพัฒนา, สำนักงานทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร, ศูนย์คอมพิวเตอร์ และสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง

วิทยาเขตปัตตานี: สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา, สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง และสำนักวิทยบริการ

วิทยาเขตภูเก็ต: วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี: วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี

ปัจจุบันทุกหน่วยงานยังคงดำเนินงานตาม TQA มาอย่างต่อเนื่อง ยกเว้นเพียง ศูนย์คอมพิวเตอร์และสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง โดยทุกหน่วยงานที่ทำ TQA จะได้รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑ์ TQA และได้รับรายงานป้อนกลับและคะแนนผลการตรวจประเมินจากทางคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินของมหาวิทยาลัย ซึ่งคะแนนทั้งหลายเหล่านั้นถูกรวบรวมเก็บไว้โดยสำนักงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย เพื่อนำมาใช้ในการติดตามความก้าวหน้าของแต่ละหน่วยงาน จากรายงานการสรุปคะแนนผลการตรวจประเมินของหน่วยงานต่างๆ พบว่า ตลอดช่วงระยะเวลา 4 ปี ที่ผ่านมา โดยค่าเฉลี่ยของคะแนนรวมและรายหมวด ไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่มีลดบ้างหรือเพิ่มบ้างเล็กน้อย ปะปนกันไป

 

เมื่อวันพฤหัสฯ ที่ 18 ธ.ค. 2557 สำนักงานประกันคุณภาพได้จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพสู่ความเป็นเลิศ (TQA) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการตามเกณฑ์จากหน่วยงานสนับสนุนต่างๆ และนำข้อมูลที่ได้ไปใช้จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรตามเกณฑ์ TQA / EdPEx ผมมีโอกาสติดสอยห้อยตาม ผอ.คนธรรมดา ไปด้วย ตลอดเวลาการประชุมฟังด้วยความตั้งใจ เพราะอยากรู้เช่นกัน ว่าหน่วยงานอื่นๆเขามีปัญหาและอุปสรรคอย่างไรบ้าง พอได้รับฟังจนครบทุกหน่วยงาน จึงพอสรุปเป็นประเด็นสำคัญหลักของปัญหาและอุปสรรคได้ดังนี้

1. บุคลากรขาดทักษะและประสบการณ์: โดยบุคลากรส่วนใหญ่จากทุกหน่วยงาน ไม่ใช่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์ TQA หากแต่ขาดทักษะและประสบการณ์ในการตีความเจตนารมณ์ของเกณฑ์ที่ระบุไว้ จนทำให้เข้าใจความหมายและตอบคำถามไม่ชัดเจน ไม่ตรงประเด็น เกิดเป็น OFI ให้ต้องแก้แล้วแก้อีก วกไปวนมา

 

2. ขาดผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษา ให้คำแนะนำ: ข้อนี้เป็นปัญหาต่อเนื่องจากข้อแรก ปัญหายังคงเกิดขึ้นแม้ว่าจะเข้าอบรมพัฒนาความรู้ หรือการหาตัวอย่างจากองค์กรอื่นมาอ่านเพิ่มเติมก็ตาม ยังคงไม่ชัดเจนและหลงทาง ติดกับดักที่เขียนขึ้นมาเอง จึงต้องการผู้รู้สำหรับให้คำแนะนำชี้แนะแนวทางที่ถูกต้อง

ปัญหาและอุปสรรคทั้ง 2 ข้อ เป็นปัญหาของทุกหน่วยงานที่พบเหมือนกัน และนอกจากปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ ยังพบปัญหาที่เกิดขึ้นจากผู้นำสูงสุดอีกด้วย ได้แก่ ปัญหาขาดความต่อเนื่องในการบริหารงานของผู้นำสูงสุด ด้วยเหตุจำเป็นบางอย่างทำให้ตลอด 4 ปี บางหน่วยงาน มีผู้บริหารเข้าออกบ่อย ทำให้งานต้องชะงัก รวมทั้งประเด็นสำคัญอีกเรื่องก็คือ ทัศนคติ (Attitude) ของผู้บริหาร โดยผู้บริหารจะต้องลงมือปฏิบัติด้วยตนเองอย่างจริงจัง ไม่ปล่อยให้เป็นเรื่องของฝ่ายปฏิบัติเท่านั้น TQA จึงจะดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ในช่วงสุดท้ายของการประชุม หลังจากได้รับทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน TQA จากทุกหน่วยงานแล้ว ก่อนการปิดประชุม ท่านศาสตราจารย์ นายแพทย์สงวนสิน รัตนเลิศ ได้กล่าวถึงแนวคิดของการทำ TQA ที่ควรปรับเปลี่ยน ไว้แก่หน่วยงานต่างๆ ที่ต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติในการทำ TQA จากเดิมที่ “เอะอะเอะอะก็จะอบรมก่อน ขอให้รู้ก่อน อย่างอื่นค่อยมาว่ากัน” เปลี่ยนมาเป็น “ให้ลงมือปฏิบัติไปก่อน ศึกษาและเรียนรู้ด้วยตนเองไปพร้อมๆกับการปฏิบัติ แล้วค่อยมาดูกันอีกทีว่า ต้องการความรู้และความช่วยเหลืออย่างไรเพิ่มเติม”

 

จากแนวคิดนี้ของคุณหมอ ทำให้รูปแบบและแผนการพัฒนาบุคลากรตามเกณฑ์ TQA / EdPEx ในปีหน้าเปลี่ยนไป น่าสนใจมากขึ้น และที่สำคัญได้ประโยชน์กลับไปทั้งผู้ปฏิบัติงานโดยตรงและผู้สนใจที่เข้ามานั่งสังเกตการณ์ ซึ่งจะมีรูปแบบอย่างไรนั้น ทางสำนักงานประกันคุณภาพจะนำเสนอให้ทราบในลำดับต่อไปครับ      

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 21 ธันวาคม 2557 23:03 แก้ไข: 21 ธันวาคม 2557 23:03 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 โอ๋-อโณ, และ Ico24 ใยมะพร้าวน้องใยไหม.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.214.184.223
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ