นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 829
ความเห็น: 0

Happy และ Engage

บุคลากรเป็นทรัพยากรสำคัญของหน่วยงานและองค์กร โดยเรื่องของความสุขและความผูกพันเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่ง ที่มีผลโดยตรงและเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานขององค์กร หลายๆองค์กรพบว่า หากส่งเสริมและสนับให้บุคลากรมีความสุขในการทำงาน บุคลากรจะทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จนเมื่อความสุขที่ได้รับจากองค์กร ค่อยๆฝังลึกลงในจิตใจจนกลายเป็นความรักและความผูกพันที่มีต่อองค์กร องค์กรก็จะเติบโตได้อย่างยั่งยืน

ตามความหมายที่อธิบายไว้ในอภิธานศัพท์ของเกณฑ์ TQA ปี 2014 ได้ระบุความหมายของ “ความผูกพันของบุคลากร (Workforce engagement) ไว้ว่า “ระดับความมุ่งมั่นของบุคลากรทั้งในด้านความรู้สึกและสติปัญญาเพื่อทำให้งาน วิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กรบรรลุผล

แล้วองค์กรจะทราบได้อย่างไรว่า ณ ปัจจบัน บุคลากรในองค์กรมีความผูกพันต่อองค์กรอย่างไร มีระดับความผูกพันสูงหรือต่ำ ซึ่งองค์กรจะต้องทำการวัดและประเมินความผูกพันดังกล่าว โดย SEC กำหนดให้มีการประเมินปีละ 2 ครั้ง ทำการประเมินทั้งหมด 8 ด้าน ได้แก่

Work, Reward, Intermediate supervisor, Recreational activities, Quality of life, Communication, Opportunities และ Teamwork  

หลังจากการประเมิน Engagement จะทำการสรุปผลการประเมินเพื่อระบุปัจจัยแห่งความสำเร็จที่จะนำมาซึ่งความผูกพัน แยกตามฝ่ายและประเภทของบุคลากร เพื่อนำผลสรุปมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป นอกจากนี้ พึ่งจะผ่านไปไม่นานนี้เอง กับการประเมิน Happinometer เพื่อวัดความสุขและความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร โดยแบบประเมินดังกล่าวประกอบด้วยการวัดความสุขทั้งหมด 9 ด้าน ได้แก่

สุขภาพดี (Happy Body) ผ่อนคลายดี (Happy Relax) น้ำใจดี (Happy Heart) จิตวิญญาณดี (Happy Soul) ครอบครัวดี (Happy Family) สังคมดี (Happy Society) ใฝ่รู้ดี (Happy Brain) สุขภาพเงินดี (Happy Money) และ การงานดี (Happy Work Life)

เอาล่ะครับทีนี้ เหมือนอย่างที่กล่าวไว้ตั้งแต่ตอนต้นครับ องค์กรให้ความสำคัญกับบุคลากรทุกคนอย่างจริงจัง ซึ่งจากเครื่องมือที่นำมาใช้วัดและประเมินผลนี้ เปรียบเสมือนเกจวัดความเร็ว ความร้อน ความดัน แล้วแต่จะวัดอะไร ที่บอก เตือนให้องค์กรทราบถึงความต้องการ สุขภาพจิตใจ และความเป็นอยู่ต่างๆ ของบุคลากรที่องค์กรกำลังเผชิญ โดยหากองค์กรให้การสนับสนุนปัจจัยเหล่านั้นแล้ว บุคลากรก็พร้อมที่จะทุ่มเทพลังกาย พลังสมองและพลังใจ ในการทำงานให้องค์กรเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจที่วางไว้

 

ผลลัพธ์ดังกล่าวถูกนำไปรายงานไว้ในหมวดผลลัพธ์ ข้อ 7.3 ก ผลลัพธ์ด้านบุคลากร โดยผลลัพธ์ทั้งคู่ต้องนำไปวิเคราะห์หาความเชื่อมโยงระหว่างค่าดัชนีความสุขและดัชนีความผูกพันของบุคลากร กับผลการดำเนินการขององค์กร โดยหากค่าดัชนีดังกล่าวเพิ่มขึ้น ผลิตภาพขององค์กรก็ควรเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน แต่จะสอดคล้องกันหรือไม่ ผลจะเป็นอย่างไร ติดตามในรายงาน TQA ต่อไปครับผม

หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 21 มิถุนายน 2557 13:48 แก้ไข: 21 มิถุนายน 2557 13:48 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 ดำขำ, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.232.188.89
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ