นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 1181
ความเห็น: 0

กระบวนการค้นหาความสุขในการทำงานด้วย AHP

พนักงาน ถือเป็นทรัพยากรสำคัญอันมีค่ายิ่ง เป็นพื้นฐานสำคัญของความสำเร็จและยั่งยืนขององค์กร หลายองค์กรมุ่งมั่น ทุ่มเททั้งเงินและเวลาในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้พนักงานเหล่านั้นใช้สมรรถนะทั้งหมด ขับเคลื่อนองค์กรสู่วิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ร่วมกัน แต่เป้าหมายที่วางไว้บางครั้งอาจต้องสะดุดบ้าง ล่าช้าบ้าง เมื่อพนักงานเหล่านั้นเกิดงอแง้ขึ้นมา ขาดความกระตือรือร้น ไม่ใส่ใจในการทำงาน ทำงานผิดพลาดซ้ำซาก ขาดแรงจูงใจ จนเกิดพฤติกรรมขาด ลา มาสาย และลาออกไปในที่สุด ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นตามมาแน่นอน ก็คือ การแบกรับต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น จากการที่องค์กรต้องสรรหาและพัฒนาบุคลากรใหม่ขึ้นมา หรือทดแทน และนั่นอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการไปด้วย

 

การสำรวจทัศนคติของพนักงานด้วย กระบวนการ Analytical Hierarchy Process (AHP) เป็นกระบวนการวิเคราะห์และประเมินผลจากการสำรวจทัศนคติที่มีความน่าเชื่อถือสูงวิธีหนึ่ง โดยมีการเปรียบเทียบเชิงคู่ในการตัดสินใจก่อนตอบคำถาม เป็นเทคนิคที่สามารถสอบกลับได้ถึง ค่าอคติ หรือข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือ” ของพนักงานในการตอบคำถาม และยังแสดงผลการสำรวจออกมาเป็นตัวเลขเพื่อนำไป benchmarking กับข้อมูลของหน่วยงานอื่นๆ เพื่อบอกถึงความสุขในการทำงาน และแนวโน้มการลาออกของพนักงาน

 

ศูนย์เครื่องมือฯดำเนินการวัดความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรเป็นประจำทุกปี โดยให้บุคลากรทุกคนทำ การประเมิน Engagement แบบออนไลน์ เพื่อรวบรวมข้อมูลจากการประเมินแยกตามฝ่ายและประเภทการจ้างงาน มาใช้พัฒนาและปรับปรุงองค์กร ซึ่งจากผลการประเมินที่ผ่านมา มีร้อยละความผูกพันอยู่ในระดับที่สูงกว่า 70% แต่พบว่าร้อยละของความผูกพันแยกตามฝ่ายและประเภทการจ้างงานไม่แตกต่างกันมากนัก ทำให้อาจสรุปได้ว่าปัจจัยที่สร้างความผูกพันของบุคลากรแต่ละกลุ่มที่แบ่งไว้นั้นเป็นปัจจัยเดียวกัน

 

ขั้นตอนการสำรวจทัศนคติด้วยกระบวนการ AHP (อ้างอิงจาก คุณวชิรพงษ์ สาลีสิงห์, Productivity Talk, 27 ม.ค.57)

 

1.เลือกทุษฎีที่เกี่ยวข้อง พิจารณาจากความต้องการพื้นฐานของมนุษย์

2.การกำหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการสำรวจ เช่น วิธีการบริหารงาน สัมพันธภาพในงาน สวัสดิการ ลักษณะงาน และสภาพแวดล้อม เพื่อออกแบบ และจัดทำชุดแบบสอบถาม

3.การจัดกลุ่มพนักงานที่จะดำเนินการสำรวจ และให้พนักงานทำแบบสอบถามพร้อมกัน

4.คัดกรองผลแบบสอบถามที่มีค่าอคติน้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนด และคำนวณระดับความพอใจของพนักงาน โดยสรุปแยกตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้

 

แบบสำรวจตามกระบวนการ AHP แบ่งเป็น 2 ส่วนด้วยกันคือ

 

1.เป็นการวัดระดับความสำคัญของเกณฑ์ที่ใช้ในการสำรวจ เพื่อตรวจสอบว่าพนักงานให้ความสำคัญกับเกณฑ์ใดมากที่สุด ซึ่งแต่ละองค์กรมีระดับค่าความสำคัญแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมองค์กร

2.เป็นการวัดระดับความพอใจของพนักงานตามเกณฑ์ต่างในแต่ละหัวข้อว่า พนักงานมีระดับความพอใจในระดับใด (มาก ปานกลาง ปรับปรุง)

 

การสำรวจทัศนคติด้วยกระบวนการ AHP สามารถนำผลการประเมินที่ได้มาใช้กำหนดแนวทาง เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่พนักงาน และก่อให้เกิดความผูกพันกับองค์กร ดังนั้นหากองค์กรสามารถวิเคราะห์ได้ถึงสาเหตุที่แท้จริง ที่ทำให้บุคลากรไม่พึงพอใจ และไม่เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเท่านั้น เช่น การออกกฎระเบียบ บทลงโทษ และควบคุมพนักงาน เป็นต้น ผลลัพธ์สุดท้าย พนักงานซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญขององค์กร ก็จะกลับมากระตือรือร้น เอาใจใส่ในการทำงาน มีขวัญและกำลังใจที่ดี ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการที่ส่งมอบให้ลูกค้า                         

Sections: PSU.Quality Work Life
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 17 April 2014 00:22 Modified: 17 April 2014 00:22 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 LeeO, Ico24 MK, and 6 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.236.216.93
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ