นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 9566
ความเห็น: 0

ความปลอดภัยสารเคมีตามระบบ GHS

หากพูดถึง การจัดเก็บสารเคมีในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และทดสอบตัวอย่างทางด้านวิทยาศาสตร์แล้วนั้น เกี่ยวข้องโดยตรงกับด้านความปลอดภัย โดยสารเคมีจัดเป็นวัตถุดิบสำคัญที่จะขาดไปไม่ได้ ห้อง Lab ต้องดำเนินการจัดหาให้เพียงพอกับความต้องการ และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ มีระบบการบริหารจัดการสารเคมีอย่างถูกต้อง อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและฉุกเฉินที่พร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งต้องจัดเตรียมพื้นที่ในการจัดเก็บให้ถูกต้องเหมาะสมกับประเภทของสารเคมี และมีการจัดการของเสียอันตรายอย่างถูกต้อง

 

ระบบการจัดการสารเคมีที่มีประสิทธิภาพ ต้องสามารถระบุความเป็นอันตรายของสารเคมี และสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนสามารถป้องกัน ควบคุม และแก้ไขอันตรายที่เกิดขึ้นจากสารเคมีในลักษณะต่างๆได้ ดังนั้นการสื่อสารข้อมูลสารเคมีจึงมีส่วนสำคัญ อันนำไปสู่การจัดการสารเคมีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเครื่องมือสำคัญที่ใช้สื่อสารข้อมูลสารเคมี คือ ฉลาก (Label) และเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet, SDS)

ระบบ GHS (The Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals) หรือ ระบบจำแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก โดยระบบดังกล่าวมีหลักการจำแนกประเภทความเป็นอันตรายออกเป็น 3 ข้อ คือ ทางกายภาพ ทางสุขภาพ และทางสิ่งแวดล้อม แล้วสื่อสารความเป็นอันตรายผ่านฉลากและ SDS ดังรูป

สำหรับศูนย์เครื่องมือฯ มีการจัดการสารเคมีตามระบบ GHS ด้วยเช่นกัน ซึ่งเริ่มกันตั้งแต่ การจัดหาสารเคมีที่ได้คุณภาพ ราคาเหมาะสม และจัดส่งตรงตามเวลา แล้วนำมาจัดเก็บแยกตามประเภทสารเคมี แต่ก็ยังพบปัญหาอยู่บ้าง เนื่องจากข้อจำกัดของพื้นที่จัดเก็บ จึงไม่ง่ายเลยในการจัดสรรพื้นที่ เพื่อแยกสารเคมีที่ไม่ควรวางเก็บไว้ใกล้กัน

ส่วนในพื้นที่ห้องปฏิบัติการ ได้จัดเก็บและแยกประเภทสารเคมีที่เบิกไปใช้ไว้เป็นสัดส่วน พร้อมทั้งติดฉลากชี้บ่งประเภทสารเคมี และแสดงภาพสัญลักษณ์สื่อสารให้ทราบถึงความเป็นอันตรายของสารเคมีนั้นๆตามระบบ GHS รวมถึงกากของเสียสารเคมีต่างๆได้ระบุประเภทของเสียไว้ชัดเจน เพื่อให้ง่ายต่อการจัดเก็บไปทำลายอย่างเหมาะสม

เรื่องของความปลอดภัยการใช้สารเคมีเป็นเรื่องที่สำคัญ ที่เราต้องเรียนรู้ เพราะเราต้องทำงานและคลุกคลีใกล้ชิดเป็นประจำทุกวัน จึงต้องรู้จักวิธีที่จะจัดการกับสิ่งที่เป็นอันตรายเหล่านี้อย่างชาญฉลาด แม้ว่าองค์กรจะมีระบบดูแลและจัดการความปลอดภัย ซึ่งช่วยสร้างความอุ่นใจและมั่นใจในการทำงาน แต่สิ่งสำคัญกว่านั้นก็คือ ตัวเราเอง ต้องมีสติ ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท แล้วเราก็จะมี Happy Body และมีความสุขในการทำงานได้อย่างยั่งยืน

 

Sections: PSU.Quality Work Life
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 19 April 2014 19:08 Modified: 19 April 2014 19:08 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 คนธรรมดา, and 3 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 35.173.48.53
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ