นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 4940
ความเห็น: 4

การเสียสิทธิกรณีไม่ไปใช้สิทธิ

เมื่อพลเมืองมีสิทธิ พลเมืองก็ย่อมมีหน้าที่ด้วย และเมื่อได้สิทธิก็ต้องทำหน้าที่ด้วย

ใกล้การเลือกตั้งเข้ามาทุกขณะแล้ว ในฐานะพลเมืองคนหนึ่ง ผมก็อยากรณรงค์ให้ทุกคนไปใช้สิทธิของตัวเองกัน สิทธิคืออะไรหรือครับ?

ผู้รู้ได้ให้คำจำกัดความว่า สิทธิ หมายถึง สิ่งที่บุคคลพึงมีพึงได้หรือควรจะทำได้ตามที่เขาต้องการ โดยที่เขามีอำนาจอันชอบธรรมที่จะอ้างหรือเรียกร้องเอาได้

สิทธินั้นมาคู่กันกับหน้าที่ครับ ในเมื่อสิทธิหมายถึงสิ่งที่จะได้จะเอา ในกรณีของการเลือกตั้งก็คือสิทธิในการตัดสินใจที่จะได้จะเอา  (เอาคนดีๆ พรรคดีๆ มาเป็นตัวแทนเรา) หน้าที่ก็ย่อมหมายถึงสิ่งที่จะต้องเสียสละออกไป เช่น การจ่ายภาษี การเกณฑ์ทหาร เป็นต้น

แน่นอนครับว่า เมื่อพลเมืองมีสิทธิ พลเมืองก็ย่อมมีหน้าที่ด้วย และเมื่อได้สิทธิก็ต้องทำหน้าที่ให้ดีด้วย ไม่ใช้เรียกร้องแต่สิทธิ เรียกร้องให้ราคาน้ำมันลดลง เรียกร้องจะเอาไข่ไก่ราคาถูกๆ เรียกร้องจะเอาค่าก๊าซหุงต้มถูกๆ แต่ตัวเองไม่เคยทำหน้าที่อะไรเลย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ซึ่งเป็น รธน.ฉบับที่ 18 ของไทย มาตรา 72 ระบุว่า

"บุคคลมีหน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง" ขณะที่วรรคสองระบุด้วยว่า

"บุคคลซึ่งไปใช้สิทธิหรือไม่ไปใช้สิทธิโดยไม่แจ้งเหตุอันสมควรที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิได้ ย่อมได้รับสิทธิหรือเสียสิทธิตามที่กฎหมายบัญญัติ"  

ใครไม่ไปใช้สิทธิจะเสียสิทธิอะไรบ้าง? คำถามนี้ต้องเปิด พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 มาตรา 26 ระบุไว้ครับ

"ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และมิได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งแล้ว แต่เหตุนั้นมิใช่เหตุอันสมควร หรือเป็นผู้ที่มีรายชื่อในประกาศตามมาตรา 25 ให้ถือว่าผู้นั้นเสียสิทธิดังต่อไปนี้

(1) สิทธิยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา

(2) สิทธิสมัครรับเลือกตั้งและสิทธิได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น

(3) สิทธิสมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่"

ในการจะให้ได้สิทธิที่เสียไปกลับคืนมามีระบุไว้ใน มาตรา 27 ว่า

"การเสียสิทธิตามมาตรา 26 ให้มีกำหนดเวลาตั้งแต่วันเลือกตั้งครั้งที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง จนถึงวันเลือกตั้งครั้งที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนั้นไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น"

ยังไงก็ไปเลือกตั้งกันนะครับ

หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 21 ธันวาคม 2550 10:26 แก้ไข: 21 ธันวาคม 2550 10:32 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

เชิญชวนไปใช้สิทธิครับ

     นู๋ตาลไปใช้สิทธิแน่ แต่จะเลือกใครยังตัดสินไม่ได้เลย 

     ขอบคุณคะอาจารย์ เป็นความรู้ที่คนไม่ค่อนรู้ @^_^@

ไปใช้สิทธิ์แน่นอนค่ะ ไม่ได้กลัวเสียสิทธิ์แต่อยากทำหน้าที่ของพลเมืองที่รักชาติ

เข้ามาให้กำลังใจเพื่อนบ้านใกล้เรื่อนเคียงคะ

ขยันเขียนอย่างนี้ เสื้อแสนสวยคงไม่ไปไหนไกลคะ

 

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.158.30.219
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ