นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
Network
Members · Following: 0 · Followed: 1

อ่าน: 2406
ความเห็น: 0

งาน.....กองการเจ้าหน้าที่

ในการประชุมกองการเจ้าหน้าที่ ประจำปีเมื่อหลายวันก่อนผมคุยกับทีมงานถึงความกังวล ห่วงใย รวมถึงความคาดหวังกับทีมงานของผม

ระยะหลังงานของกองการเจ้าหน้าที่หรืองานบริหารบุคลากร(Human Resoure Management) เปลี่ยนไปมาก

เป็นผลของพ.ร.บ.ใหม่ ส่งผลให้งานการเจ้าหน้าที่มีเส้นทางกระบวนงานยาวขึ้น การทำงานต้องเผื่อเวลาในการวางแผนทำงานเพิ่มขึ้น

การคิดสร้างระบบบุคลากรของมหาวิทยาลัยเองทำได้มากขึ้น แต่เดิมที่ทำงานภายใต้กรอบของ ก.ม.ที่คอยดูแลคิดเกณฑ์ ระเบียบ วิธีปฏิบัติต่างๆให้ ซึ่งทำให้เราชินกับการทำงานแบบธุรการคอยดูแลให้เป็นไปตามสิ่งเขาคิดให้เสร็จสรรพ

บทบาทของ HR ที่ต้องมาทำหน้าที่มีบทบาทเป็น Stertegic partner ของผู้บริหาร วางแผนพัฒนาระบบบุคคลและนำเสนอยุทธศาสตร์การดูแลกำลังคนเสนอแนวคิด รูปแบบของระบบบุคคลที่คล่องตัว   

ที่ต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องที่ไม่ใช่ทีมงานบริหารมหาวิทยาลัยทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นระเบียบ หลักเกณฑ์ เจตนารมณ์ของกติกาที่กำหนด การเสนองานที่ต้องให้เห็นความเชื่อมโยงให้ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นภาพ ชัดเจน กว่าการเสนองานต่อผู้บริหารที่รู้ เห็นภาพและเข้าใจงานมหาวิทยาลัยดี     

สิ่งที่สำคัญที่จะทำให้เราไม่เครียด คือการพัฒนาตนเองอยู่เสมอพร้อมที่จะนำเสนองานที่ผ่านการคิดลึกๆ ประมวลความเชื่อมโยงสู่การปฏิบัติได้จริง ตั้งเป้าหมายอยู่ที่ระบบบุคลากรที่สามารถดึงดูดและรักษาคนให้อยู่กับเราได้ตั้งแต่การได้มาของคนใหม่ที่ตรงตามความต้องการ พัฒนาบุคลากรเดิม ให้พร้อมทำหน้าที่ต่างๆ ให้ ม.อ. บรรลุวิสัยทัศน์ ที่จะไปเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยได้

เมื่อบทบาทของงานปลี่ยนไปงานยากขึ้นเส้นทางเดินของงานขั้นตอนความสำเร็จของงานยาวขึ้น รวมถึงความคาดหวังความต้องการจากผู้ที่เกี่ยวข้องมากขึ้น...การทำงานที่ต้องมีระบบ มีวิธีคิด มีหลักการและเข้าใกล้มาตรฐานที่เป็นสากล 

สิ่งที่จะช่วยให้เราทันกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจนับได้ว่าเป็นทั้งปัจจัยคุกคาม(ความเคยชินที่เป็นอย่างเดิม)และเป็นโอกาสในขณะเดียวกันคือการขวนขวายที่จะพัฒนาสมรรถนะความสามารถของตนเอง การเรียนรู้ ทุ่มเท ใส่ใจ ลงแรง ใส่สมาธิ ให้ทันกับความยากของงาน อย่าท้อถอย ไม่มองเป็นความเครียดจากการเปลี่ยนแปลง 

 เราหยุดการเปลี่ยนแปลงไม่ได้ สิ่งที่จะมาชดเชยได้คือการสร้างบรรยากาศในการทำงานที่เอื้อเกื้อหนุนเชื่อมโยงกัน สร้างความสุขในการทำงาน รับการเปลี่ยนแปลงไปด้วยกัน

ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น
บันทึกนี้ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็นชั่วคราว