นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(4) การประเมินของ ก.พ.ร.

เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ มีการประเมินมหาวิทยาลัยตามข้อตกลง ของ กพรประเด็นที่กรรมการคือขอตรวจสอบข้อมูลหลักฐาน ที่ ม.อ.เราประเมินตัวเองไป ประเด็นที่เป็น การกำหนดการดำเนินการในประเด็นตัวชี้วัดต่าง ในส่วนที่กองการเจ้าหน้าที่รับผิดชอบอยู่ จำนวน ๔... มีต่อ »
โดย เที่ยง   สร้าง: 06 มีนาคม 2551 12:16 แก้ไข: 06 มีนาคม 2551 12:16 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(5) มาตราฐานภาระงาน

เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๑ อธิการบดี รองอธิการบดีรองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนาบุคลากร ได้เชิญ ทีมงานของกองการเจ้าหน้าที่หารือ ในประเด็น การนำมติที่คบม. ให้มีผลทางปฏิบัติในเรื่อง ๑.การปฏิบัติตามมาตราฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ... มีต่อ »
โดย เที่ยง   สร้าง: 02 กุมภาพันธ์ 2551 12:52 แก้ไข: 02 กุมภาพันธ์ 2551 12:52 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(3) การแต่งตั้งผู้มีประสบการณ์

การแต่งตั้งผู้มีประสบการณ์ตำแหน่งปฏิบัติการระดับต้นที่มีประสบการณ์ ตามโครงสร้างตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตามหนังสือ เวียน ว. 1 ลงวันที่ 29 มกราคม 2550 ได้กำหนดโครงสร้างตำแหน่งระดับต้นหมายถึงผู้ ที่มีวุฒิ ปวช. เลื่อนระดับ 1-3 วุฒิ ปว... มีต่อ »
โดย เที่ยง   สร้าง: 19 ธันวาคม 2550 08:00 แก้ไข: 19 ธันวาคม 2550 08:03 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(5) ตำแหน่งชำนาญการ

ในการประชุม ค.บ.ม. เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2550 ที่ประชุมได้มติเห็นชอบในประกาศเรื่องการขอกำหนดตำแหน่งทางชำนาญการ เนื้อหาสาระพอสรุปความแตกต่างจากเดิมได้ดังนี้เดิมการกำหนดให้การขอตำแหน่งชำนาญการเดิมที่ใช้กรรมการชุด A (จากมหาวิทยาลัย) ชุด B (จากคณะ/หน... มีต่อ »
โดย เที่ยง   สร้าง: 14 ธันวาคม 2550 16:11 แก้ไข: 14 ธันวาคม 2550 16:11 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(5) สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานเงินรายได้

อ่านข่าวจาก mail จากการที่บุคลากรของเราได้เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ จึงได้ตรวจสอบว่า การเสียชีวิต ของพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานเงินรายได้นั้น ทายาทจะได้รับอะไรบ้าง พบว่าจะได้รับจากประกันสังคมดังนี้ ๑.ค่าทำศพ ๓๐,๐๐๐บาท (กำลังจะเพิ่มเ... มีต่อ »
โดย เที่ยง   สร้าง: 30 พฤศจิกายน 2550 16:06 แก้ไข: 03 ธันวาคม 2550 14:34 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(34) โครงการเกษียณราชการก่อนกำหนด ๒

จากบันทึกนี้โครงการเกษียณราชการก่อนกำหนด ได้ผ่านความเห็นชอบ จากที่ประชุมค.บ.ม.ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๐เมื่อวันที่ ๒ พ.ย. ๕๐ โดยมีมติเห็นชอบเข้าร่วมในโครงการโดยเลือกเข้าในกรณีที่ ๕ จำนวนผู้เข้าร่วมได้ร้อยละ๕ ของผู้ที่อายุ ๕๐ ปีขึ้นไป ประมาณ ๗๓ ค... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
คำสำคัญ (keywords): กองการเจ้าหน้าที่
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย เที่ยง   สร้าง: 07 พฤศจิกายน 2550 09:30 แก้ไข: 07 พฤศจิกายน 2550 09:37 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(6) การประชุมประสานงานการเจ้าหน้าที่

การประชุมประสานงานการเจ้าหน้าที่เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2550มีสมาชิกงานการเจ้าหน้าที่จาก ทุกเขตการศึกษา จำนวน 42 คนเข้าร่วม ประเด็นหนึ่งที่ประชุมได้มีข้อตกลงในการที่นำไปสู่การปฏิบัตินั้น ทางกองการเจ้าหน้าที่ควรทำบันทึกสรุปเสนอรองอธิการที่รับผิดชอบแล้... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย เที่ยง   สร้าง: 17 ตุลาคม 2550 17:43 แก้ไข: 20 ตุลาคม 2550 23:19 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(301) โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด

โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ได้ดำเนินการมาแล้ว 4 ครั้ง รุ่นที่ 1 ในปีงบประมาณ 2543 มีบุคลากรม.อ.เข้าร่วม 23 ราย เป็นสาย ผู้สอน(สายก.) 7 ราย สาย ข.ค จำนวน 16 รายรุ่นที่ 2 ในปีงบประมาณ 2544 มีบุคลากรม.อ.เข้าร่วม 22 ราย เป็นสาย ผู้สอน(สายก.) 14 ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย เที่ยง   สร้าง: 09 ตุลาคม 2550 17:47 แก้ไข: 05 กันยายน 2553 20:56 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]