นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(0) คบมครั้งที่2/2555

การประชุม ค.บ.ม. เมื่อศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 มีเรื่องที่น่าสนใจสรุปได้ ดังนี้ 1. เรื่องการปรับวุฒิของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย นั้น ค.บ.ม. ยืนยันจะปรับวุฒิ (การปรับวุฒิหมายถึงการได้รับเงินเดือนตามวุฒิด้วย) เมื่อจบการศึกษาจากการลาศึกษา... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
คำสำคัญ (keywords): การปรับวุฒิ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เที่ยง   สร้าง: 14 กุมภาพันธ์ 2555 16:30 แก้ไข: 14 กุมภาพันธ์ 2555 16:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) มติจากที่ประชุม ค.บ.ม ครั้งที่1/2555

จากการประชุม ค.บ.ม. ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2555 ที่ประชุมได้มีมติที่น่าสนใจดังนี้ 1. การอนุมัติเพิ่มค่าจ้างพนักงานเงินรายได้ ปีละ 2 ครั้ง เหมือนบุคลากรประเภทอื่น ๆ ซึ่งต้องดำเนินการเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อแก้ไข ระเบียบต่อไป 2. ตา... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เที่ยง   สร้าง: 17 มกราคม 2555 16:21 แก้ไข: 17 มกราคม 2555 16:21 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(8) ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร ในการประชุม ค.บ.ม. เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2554 กองการเจ้าหน้าที่ได้สรุปข้อมูลสถานะของบุคลากร ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 มีจำนวนบุคลากรรวมกันทั้งสิ้น 10,748 คน เมื่อเทียบกับปี 2553 จำนวน 10,404 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3 มีประเภทบุคลากรด... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
คำสำคัญ (keywords): ข้อมูลบุคลากร
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เที่ยง   สร้าง: 19 พฤศจิกายน 2554 22:46 แก้ไข: 19 พฤศจิกายน 2554 22:46 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) การดูงานสาธารณรัฐเกาหลี

การดูงานสาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันที่ 16-21 ตุลาคม 2554 ตามหลักสูตร การอบรมหัวหน้าภาควิชา/ผู้อำนวยการกอง ตามกำหนดการ ได้เข้าดูงานที่มหาวิทยาลัย Yeungnam University เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน มี 2 วิทยาเขต ที่เราไปเป็นวิทยาเขตที่ตั้งอยู่ที่เมืองแทกู ซึ่งอย... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
คำสำคัญ (keywords): Yeungnam University
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เที่ยง   สร้าง: 09 พฤศจิกายน 2554 23:05 แก้ไข: 09 พฤศจิกายน 2554 23:05 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) การประเมินค่างาน 3( จบ)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้มีประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการกำหนด ระดับตำแหน่ง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ชำนาญงานพิเศษ ประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ ลงวันที่ 1 เม... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
คำสำคัญ (keywords): ประเมินค่างาน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เที่ยง   สร้าง: 03 พฤศจิกายน 2554 15:40 แก้ไข: 03 พฤศจิกายน 2554 15:40 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) ประเมินค่างานต่อ(2)

หลักการในการประเมินค่างาน 1. ต้องเข้าใจงาน ผู้ประเมินต้องมีความเข้าใจลักษณะงานที่ปฏิบัติ โดยจะต้อง มีการวิเคราะห์งาน (Job Analysis) พิจารณาหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งที่จะประเมิน ว่าจำเป็นต้องใช้ผู้มีความสามารถอย่างไรมาดำรงตำแหน่ง หากไม่เข้าใ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
คำสำคัญ (keywords): ประเมินค่างาน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เที่ยง   สร้าง: 03 พฤศจิกายน 2554 09:58 แก้ไข: 03 พฤศจิกายน 2554 09:58 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) การประเมินค่างาน

การประเมินค่างาน(Job Evaluation) การขอตำแหน่งชำนาญงาน ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษฯ ในปัจจุบัน ต้องมีการประเมินค่างานก่อนทุกครั้ง สำนักงาน ก.พ. ได้ ทำคู่มือการประเมินค่างาน ซึ่งสรุปโดยย่อๆ การประเมินค่างานเป็นเทคนิคหรือวิธีการที่ใช้ในการกำหนดระดับต... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
คำสำคัญ (keywords): การประเมินค่างาน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เที่ยง   สร้าง: 02 พฤศจิกายน 2554 23:58 แก้ไข: 02 พฤศจิกายน 2554 23:58 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(11) การขอตำแหน่งชำนาญการเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง

การขอตำแหน่งชำนาญการเพื่อรับตำแหน่งชำนาญการ ตามที่ ก.พ.อ. ได้ปรับระบบงานบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา จากระบบจำแนกตำแหน่งตามมาตรฐานกลางสิบเอ็ดระดับเป็นระบบจำแนกตำแหน่งตามกลุ่มลักษณะงาน และได้ปรับปรุงมาตรฐานกำหนดระดับตำแหน... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เที่ยง   สร้าง: 07 กรกฎาคม 2554 13:36 แก้ไข: 07 กรกฎาคม 2554 13:36 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ความก้าวหน้าของข้าราชการในระบบบริหารงานบุคคลที่เปลี่ยนแปลงตอนที่4

ความก้าวหน้าของข้าราชการในระบบบริหารงานบุคคลที่เปลี่ยนแปลงตอนที่4การกำหนดระดับตำแหน่งสูงขึ้น ของตำแหน่งที่ครองอยู่นั้น ต้อง มีความเปลี่ยนแปลงของหน้าที่ ความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุ่งยากของงานเพิ่มขึ้นในสาระสำคัญและการวิเคราะห์ภารกิจของหน่วยงานและ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย เที่ยง   สร้าง: 15 มกราคม 2554 23:32 แก้ไข: 15 มกราคม 2554 23:32 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ความก้าวหน้าของข้าราชการในระบบบริหารงานบุคคลที่เปลี่ยนแปลง ตอนที 3

การเลื่อนระดับหัวหน้าหน่วยงาน สำหรับตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่ใช้วิชาชีพและไม่ใช้วิชาชีพ เนื่องจากในระบบใหม่ ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน ถูกจัด อยู่ในประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชียวชาญเฉพาะ การเลือนระดับหัวหน้าหน่วยงาน ระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย เที่ยง   สร้าง: 08 มกราคม 2554 22:38 แก้ไข: 08 มกราคม 2554 22:38 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]