นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(9) การลาออกจากสมาชิก กบข.

การลาออกจากสามาชิก กบข. ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่๒๓ เมษายน ๒๕๕๖ ได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ สาระสำคัญ การให้ สมาชิก กบข.(เป็นข้าราชการ และผู้ที่รับบำนาญ) สามารถ ลาออกจาการเป็นสมาชิก กบข.ได้ เพื่อเลือกการคำน... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
คำสำคัญ (keywords): กบข.
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เที่ยง   สร้าง: 28 เมษายน 2556 23:05 แก้ไข: 28 เมษายน 2556 23:05 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) การบรรยายเรื่องจรรยาบรรณกับการปฏิบัติหน้าที

สภามหาวิทยาลัยได้ดำเนินการแต่งตั้งกรรมการจรรยาบรรณ โดยมีศาสตราจารย์ดร.สนิท อักษรแก้ว เป็นประธาน มีรศ พญ.สายบัวชี้เจริญ อาจารย์อะห์มัดยี่สุ่นทรง คุณอวยพร ภัทรภักดีกุล คุณรวีวรรณ ขำพล สองท่านแรกกรรมการจากสภาอาจารย์สองท่านหลังจาก สภาข้าราชการและชมรมร... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
คำสำคัญ (keywords): จรรยาบรรณ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เที่ยง   สร้าง: 02 มีนาคม 2556 11:48 แก้ไข: 02 มีนาคม 2556 11:48 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) การประเมินcompetency online

สัปดาห์ที่ผ่านมา ได้เข้าไปประเมิน competencyonline .ในฐานะกรรมการพบว่าการประเมิน ในระบบ เป็นไปด้วยดี สามารถดูว่าการจะให้ ระดับ 1 ,2,3, 4, 5 จากสมรรถนะที่กำ หนด ทำได้ง่าย แต่ถ้าลืมไม่ให้ คะแนนสมรรถะ ข้อใดข้อหนึ่งแล้วบันทึก ระบบ จะเตือน ให้ ทำให้ครบ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
คำสำคัญ (keywords): การประเมิน competency online
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เที่ยง   สร้าง: 02 มีนาคม 2556 11:05 แก้ไข: 02 มีนาคม 2556 11:05 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ผลของประกาศ ก.พ.อ ฉบับที่6,7,8

การขอกำหนดตำแหน่งวิชาการตามประกาศฉบับที่6 ,7, 8 ตามที่ก.พ.อ. ได้ออกประกาศฉบับที่ 6 ผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2555ประกาศฉบับที่ 7 ลงวันที่ 26 กันยาน 2555 ประกาศฉบับที่ 8 ลงวันที่ 25ธันวาคม2555 ผลของออกประกาศทั้งสามฉบับมีผลต่อการการขอกำห... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
คำสำคัญ (keywords): ตำแหน่งทางวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เที่ยง   สร้าง: 13 กุมภาพันธ์ 2556 14:25 แก้ไข: 13 กุมภาพันธ์ 2556 14:25 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) โครงการจัดทำ ก.พ.อ.03

โครงการกิจกรรมการจัดทำก.พ.อ.03 การดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็นตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพของทางมหาวิทยาลัยที่สำคัญซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ยังมีผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่ต่ำกว่าเป้าหมายสมศ.ผู้ดำรงตำแหน่งผศ./รศ./ศ ร้อยละ 35(เป้าหมายถ้าได้คะแนนระดับ5 ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
คำสำคัญ (keywords): ตำแหน่งทางวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เที่ยง   สร้าง: 11 กุมภาพันธ์ 2556 22:16 แก้ไข: 11 กุมภาพันธ์ 2556 22:16 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(3) ประกาศก.พ.อ.เรื่อง การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการใหม่

ประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง การขอตำแหน่งทางวิชาการใหม่ ตำแหน่งทางวิชาการเป็นตัวชี้วัดเชิงปริมาณและคุณภาพซึ่งเป็นองค์ประกอบในการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัย ในปี การศึกษา 2554 เมื่อเทียบกับปีการศึกษา2553 ผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ มีสัดส่วนที่ลดลง ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
คำสำคัญ (keywords): ตำแหน่งทางวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เที่ยง   สร้าง: 12 พฤศจิกายน 2555 15:05 แก้ไข: 12 พฤศจิกายน 2555 15:05 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(138) การปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 2

การปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 2 ในการประชุม ค.บ.ม. ครั้งที่ 9/2555เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2555 ได้มีมติเห็นชอบในการปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้น ภายในวงเงินที่ได้ รับงบประมาณที่ได้รับจำนวน 64 ล้านบา... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เที่ยง   สร้าง: 09 กันยายน 2555 20:45 แก้ไข: 09 กันยายน 2555 20:45 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(5) การปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย

การปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ตามนโยบายของรัฐบาลในการปรับเงินเดือนผู้ที่จบ ปริญญาตรี ให้ได้รับเงินเดือน 15,000บาท นั้น สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินการปรับเงินผู้ที่จบคุณวุฒิต่างๆ ในระเวลาต่างดังนี้ ตุลาคม 2553 ป.ตรี 8,700 บาท ป.โท 12,200 บาท ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
คำสำคัญ (keywords): พนักงานมหาวิทยาลัย
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เที่ยง   สร้าง: 26 สิงหาคม 2555 15:40 แก้ไข: 26 สิงหาคม 2555 15:40 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) การขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น(ชำนาญการ.ชำนาญการพิเศษฯ)

ตามที่ก.พ.อ. ได้เคยมีมติ ว่าการขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น(ชำนาญการ,ชำนาญการพิเศษฯ) ให้ใช้ประเภทผลงานและจำนวนผลงานเดิมที่มหาวิทยาลัยเคยใช้มาก่อนที่จะออกระเบียบใหม่ โดยอนุโลมให้ ใช้ ถึงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ นั้น(รายละเอียดตามหนังสือที่ศธ๐๕๐๙(๒)/ว๓ ลงวัน... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เที่ยง   สร้าง: 21 มิถุนายน 2555 22:54 แก้ไข: 21 มิถุนายน 2555 22:54 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) การแต่งตั้งกรรมการและการพ้นจากการเป็นกรรมการ

การแต่งตั้งคณะกรรมการและการพ้นจากการเป็นกรรมการ การบริหารงานของมหาวิทยาลัย นั้น มีการตั้งกรรมการ เพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ตามภารกิจ และการที่ผู้บริหารส่วนใหญ่ของมหาวิทยาลัยมีวาระ 3 ปี 4 ปี บ้างแล้วแต่ตำแหน่ง เช่น ผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี รองคณบดี มีวาร... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เที่ยง   สร้าง: 30 พฤษภาคม 2555 13:28 แก้ไข: 30 พฤษภาคม 2555 13:28 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]