นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 48 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
คะแนน ภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ มอ. 2061 0
การจัดทำมาตรฐานตัวชี้วัดการประเมินสมรรถนะ 2509 0
การปรับปรุงโครงการมาตรการจูงใจ ผู้วุฒิปริญญาเอก สายวิชาการ 2182 0
กำหนดการออกคำสั่งปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย มกราคม55,มกราคม 56 23543 6
การปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ตามคุณวุฒิ 6762 11
ประเมินสมรรถนะ (competency ) 1723 0
การแก้ไขประกาศ เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงาน 1498 1
ค่าตอบแทนวุฒิปริญญาเอก 1635 0
การประเมินผลการปฏิบัติงาน 1788 3
ประชุมเครื่อข่ายพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล 1848 0
การลาออกจากสมาชิก กบข. 7768 9
การบรรยายเรื่องจรรยาบรรณกับการปฏิบัติหน้าที 1360 0
การประเมินcompetency online 1228 0
ผลของประกาศ ก.พ.อ ฉบับที่6,7,8 1578 0
โครงการจัดทำ ก.พ.อ.03 1314 0
ประกาศก.พ.อ.เรื่อง การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการใหม่ 1862 3
การปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 2 34072 138
การปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 4529 5
การขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น(ชำนาญการ.ชำนาญการพิเศษฯ) 2149 0
การแต่งตั้งกรรมการและการพ้นจากการเป็นกรรมการ 2148 0
คบมครั้งที่2/2555 2549 0
มติจากที่ประชุม ค.บ.ม ครั้งที่1/2555 1976 0
ข้อมูลบุคลากร 2093 8
การดูงานสาธารณรัฐเกาหลี 1801 0
การประเมินค่างาน 3( จบ) 2342 0
ประเมินค่างานต่อ(2) 1636 1
การประเมินค่างาน 3308 0
การขอตำแหน่งชำนาญการเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง 4333 11
ความก้าวหน้าของข้าราชการในระบบบริหารงานบุคคลที่เปลี่ยนแปลงตอนที่4 1867 0
ความก้าวหน้าของข้าราชการในระบบบริหารงานบุคคลที่เปลี่ยนแปลง ตอนที 3 1899 0
ความก้าวหน้าของข้าราชการในระบบบริหารงานบุคคลที่เปลี่ยนแปลงตอนที่2 3008 1
ความก้าวหน้าของข้าราชการในระบบบริหารงานบุคคลที่เปลี่ยนแปลง 2250 0
ตำแหน่งทางวิชาการ 2185 0
ความคืบหน้าระบบแท่ง 2262 7
การปรับระบบการบริหารงานบุคคล(ระบบแท่ง) 3039 3
ความคืบหน้าระบบแท่ง 2 3288 5
ความคืบหน้าระบบแท่ง 3255 1
ระบบ"กลุ่มตำแหน่ง”หรือ"ระบบแท่ง" 23146 33
ข้อมูลบุคลากร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 1757 0
งบประมาณบุคคลากร 2015 2
การประเมินของ ก.พ.ร. 2016 4
มาตราฐานภาระงาน 2906 5
การแต่งตั้งผู้มีประสบการณ์ 2207 3
ตำแหน่งชำนาญการ 2150 5
สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานเงินรายได้ 4646 5
โครงการเกษียณราชการก่อนกำหนด ๒ 18641 34
การประชุมประสานงานการเจ้าหน้าที่ 4860 6
โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด 147287 301