นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 48 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
คะแนน ภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ มอ. 1845 0
การจัดทำมาตรฐานตัวชี้วัดการประเมินสมรรถนะ 2278 0
การปรับปรุงโครงการมาตรการจูงใจ ผู้วุฒิปริญญาเอก สายวิชาการ 2003 0
กำหนดการออกคำสั่งปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย มกราคม55,มกราคม 56 23347 6
การปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ตามคุณวุฒิ 6490 11
ประเมินสมรรถนะ (competency ) 1496 0
การแก้ไขประกาศ เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงาน 1324 1
ค่าตอบแทนวุฒิปริญญาเอก 1469 0
การประเมินผลการปฏิบัติงาน 1619 3
ประชุมเครื่อข่ายพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล 1681 0
การลาออกจากสมาชิก กบข. 7569 9
การบรรยายเรื่องจรรยาบรรณกับการปฏิบัติหน้าที 1209 0
การประเมินcompetency online 1070 0
ผลของประกาศ ก.พ.อ ฉบับที่6,7,8 1439 0
โครงการจัดทำ ก.พ.อ.03 1116 0
ประกาศก.พ.อ.เรื่อง การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการใหม่ 1752 3
การปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 2 33545 138
การปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 4410 5
การขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น(ชำนาญการ.ชำนาญการพิเศษฯ) 2029 0
การแต่งตั้งกรรมการและการพ้นจากการเป็นกรรมการ 2010 0
คบมครั้งที่2/2555 2429 0
มติจากที่ประชุม ค.บ.ม ครั้งที่1/2555 1833 0
ข้อมูลบุคลากร 1964 8
การดูงานสาธารณรัฐเกาหลี 1648 0
การประเมินค่างาน 3( จบ) 2228 0
ประเมินค่างานต่อ(2) 1487 1
การประเมินค่างาน 3174 0
การขอตำแหน่งชำนาญการเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง 4138 11
ความก้าวหน้าของข้าราชการในระบบบริหารงานบุคคลที่เปลี่ยนแปลงตอนที่4 1713 0
ความก้าวหน้าของข้าราชการในระบบบริหารงานบุคคลที่เปลี่ยนแปลง ตอนที 3 1782 0
ความก้าวหน้าของข้าราชการในระบบบริหารงานบุคคลที่เปลี่ยนแปลงตอนที่2 2878 1
ความก้าวหน้าของข้าราชการในระบบบริหารงานบุคคลที่เปลี่ยนแปลง 2116 0
ตำแหน่งทางวิชาการ 2044 0
ความคืบหน้าระบบแท่ง 2135 7
การปรับระบบการบริหารงานบุคคล(ระบบแท่ง) 2898 3
ความคืบหน้าระบบแท่ง 2 3168 5
ความคืบหน้าระบบแท่ง 3115 1
ระบบ"กลุ่มตำแหน่ง”หรือ"ระบบแท่ง" 22828 33
ข้อมูลบุคลากร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 1638 0
งบประมาณบุคคลากร 1867 2
การประเมินของ ก.พ.ร. 1916 4
มาตราฐานภาระงาน 2804 5
การแต่งตั้งผู้มีประสบการณ์ 2070 3
ตำแหน่งชำนาญการ 2023 5
สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานเงินรายได้ 4480 5
โครงการเกษียณราชการก่อนกำหนด ๒ 18389 34
การประชุมประสานงานการเจ้าหน้าที่ 4724 6
โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด 145911 301