นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 48 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
คะแนน ภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ มอ. 2169 0
การจัดทำมาตรฐานตัวชี้วัดการประเมินสมรรถนะ 2612 0
การปรับปรุงโครงการมาตรการจูงใจ ผู้วุฒิปริญญาเอก สายวิชาการ 2264 0
กำหนดการออกคำสั่งปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย มกราคม55,มกราคม 56 23632 6
การปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ตามคุณวุฒิ 6852 11
ประเมินสมรรถนะ (competency ) 1816 0
การแก้ไขประกาศ เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงาน 1579 1
ค่าตอบแทนวุฒิปริญญาเอก 1725 0
การประเมินผลการปฏิบัติงาน 1872 3
ประชุมเครื่อข่ายพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล 1917 0
การลาออกจากสมาชิก กบข. 7867 9
การบรรยายเรื่องจรรยาบรรณกับการปฏิบัติหน้าที 1437 0
การประเมินcompetency online 1301 0
ผลของประกาศ ก.พ.อ ฉบับที่6,7,8 1641 0
โครงการจัดทำ ก.พ.อ.03 1387 0
ประกาศก.พ.อ.เรื่อง การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการใหม่ 1921 3
การปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 2 34359 138
การปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 4599 5
การขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น(ชำนาญการ.ชำนาญการพิเศษฯ) 2236 0
การแต่งตั้งกรรมการและการพ้นจากการเป็นกรรมการ 2234 0
คบมครั้งที่2/2555 2636 0
มติจากที่ประชุม ค.บ.ม ครั้งที่1/2555 2051 0
ข้อมูลบุคลากร 2163 8
การดูงานสาธารณรัฐเกาหลี 1882 0
การประเมินค่างาน 3( จบ) 2408 0
ประเมินค่างานต่อ(2) 1698 1
การประเมินค่างาน 3380 0
การขอตำแหน่งชำนาญการเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง 4427 11
ความก้าวหน้าของข้าราชการในระบบบริหารงานบุคคลที่เปลี่ยนแปลงตอนที่4 1933 0
ความก้าวหน้าของข้าราชการในระบบบริหารงานบุคคลที่เปลี่ยนแปลง ตอนที 3 1973 0
ความก้าวหน้าของข้าราชการในระบบบริหารงานบุคคลที่เปลี่ยนแปลงตอนที่2 3076 1
ความก้าวหน้าของข้าราชการในระบบบริหารงานบุคคลที่เปลี่ยนแปลง 2324 0
ตำแหน่งทางวิชาการ 2253 0
ความคืบหน้าระบบแท่ง 2325 7
การปรับระบบการบริหารงานบุคคล(ระบบแท่ง) 3119 3
ความคืบหน้าระบบแท่ง 2 3356 5
ความคืบหน้าระบบแท่ง 3324 1
ระบบ"กลุ่มตำแหน่ง”หรือ"ระบบแท่ง" 23328 33
ข้อมูลบุคลากร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 1837 0
งบประมาณบุคคลากร 2084 2
การประเมินของ ก.พ.ร. 2082 4
มาตราฐานภาระงาน 2968 5
การแต่งตั้งผู้มีประสบการณ์ 2275 3
ตำแหน่งชำนาญการ 2211 5
สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานเงินรายได้ 4712 5
โครงการเกษียณราชการก่อนกำหนด ๒ 18755 34
การประชุมประสานงานการเจ้าหน้าที่ 4927 6
โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด 147938 301