นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 48 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
คะแนน ภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ มอ. 1736 0
การจัดทำมาตรฐานตัวชี้วัดการประเมินสมรรถนะ 2173 0
การปรับปรุงโครงการมาตรการจูงใจ ผู้วุฒิปริญญาเอก สายวิชาการ 1906 0
กำหนดการออกคำสั่งปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย มกราคม55,มกราคม 56 23256 6
การปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ตามคุณวุฒิ 6346 11
ประเมินสมรรถนะ (competency ) 1404 0
การแก้ไขประกาศ เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงาน 1239 1
ค่าตอบแทนวุฒิปริญญาเอก 1374 0
การประเมินผลการปฏิบัติงาน 1533 3
ประชุมเครื่อข่ายพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล 1613 0
การลาออกจากสมาชิก กบข. 7479 9
การบรรยายเรื่องจรรยาบรรณกับการปฏิบัติหน้าที 1171 0
การประเมินcompetency online 1040 0
ผลของประกาศ ก.พ.อ ฉบับที่6,7,8 1409 0
โครงการจัดทำ ก.พ.อ.03 1088 0
ประกาศก.พ.อ.เรื่อง การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการใหม่ 1719 3
การปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 2 33367 138
การปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 4373 5
การขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น(ชำนาญการ.ชำนาญการพิเศษฯ) 1999 0
การแต่งตั้งกรรมการและการพ้นจากการเป็นกรรมการ 1968 0
คบมครั้งที่2/2555 2402 0
มติจากที่ประชุม ค.บ.ม ครั้งที่1/2555 1808 0
ข้อมูลบุคลากร 1924 8
การดูงานสาธารณรัฐเกาหลี 1620 0
การประเมินค่างาน 3( จบ) 2194 0
ประเมินค่างานต่อ(2) 1467 1
การประเมินค่างาน 3135 0
การขอตำแหน่งชำนาญการเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง 4071 11
ความก้าวหน้าของข้าราชการในระบบบริหารงานบุคคลที่เปลี่ยนแปลงตอนที่4 1689 0
ความก้าวหน้าของข้าราชการในระบบบริหารงานบุคคลที่เปลี่ยนแปลง ตอนที 3 1753 0
ความก้าวหน้าของข้าราชการในระบบบริหารงานบุคคลที่เปลี่ยนแปลงตอนที่2 2852 1
ความก้าวหน้าของข้าราชการในระบบบริหารงานบุคคลที่เปลี่ยนแปลง 2089 0
ตำแหน่งทางวิชาการ 2010 0
ความคืบหน้าระบบแท่ง 2118 7
การปรับระบบการบริหารงานบุคคล(ระบบแท่ง) 2871 3
ความคืบหน้าระบบแท่ง 2 3147 5
ความคืบหน้าระบบแท่ง 3084 1
ระบบ"กลุ่มตำแหน่ง”หรือ"ระบบแท่ง" 22760 33
ข้อมูลบุคลากร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 1615 0
งบประมาณบุคคลากร 1833 2
การประเมินของ ก.พ.ร. 1897 4
มาตราฐานภาระงาน 2783 5
การแต่งตั้งผู้มีประสบการณ์ 2040 3
ตำแหน่งชำนาญการ 2003 5
สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานเงินรายได้ 4433 5
โครงการเกษียณราชการก่อนกำหนด ๒ 18300 34
การประชุมประสานงานการเจ้าหน้าที่ 4664 6
โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด 145280 301