นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 48 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
คะแนน ภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ มอ. 1933 0
การจัดทำมาตรฐานตัวชี้วัดการประเมินสมรรถนะ 2375 0
การปรับปรุงโครงการมาตรการจูงใจ ผู้วุฒิปริญญาเอก สายวิชาการ 2085 0
กำหนดการออกคำสั่งปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย มกราคม55,มกราคม 56 23419 6
การปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ตามคุณวุฒิ 6625 11
ประเมินสมรรถนะ (competency ) 1599 0
การแก้ไขประกาศ เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงาน 1404 1
ค่าตอบแทนวุฒิปริญญาเอก 1536 0
การประเมินผลการปฏิบัติงาน 1700 3
ประชุมเครื่อข่ายพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล 1773 0
การลาออกจากสมาชิก กบข. 7667 9
การบรรยายเรื่องจรรยาบรรณกับการปฏิบัติหน้าที 1261 0
การประเมินcompetency online 1118 0
ผลของประกาศ ก.พ.อ ฉบับที่6,7,8 1480 0
โครงการจัดทำ ก.พ.อ.03 1164 0
ประกาศก.พ.อ.เรื่อง การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการใหม่ 1794 3
การปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 2 33779 138
การปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 4458 5
การขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น(ชำนาญการ.ชำนาญการพิเศษฯ) 2065 0
การแต่งตั้งกรรมการและการพ้นจากการเป็นกรรมการ 2057 0
คบมครั้งที่2/2555 2464 0
มติจากที่ประชุม ค.บ.ม ครั้งที่1/2555 1872 0
ข้อมูลบุคลากร 2006 8
การดูงานสาธารณรัฐเกาหลี 1685 0
การประเมินค่างาน 3( จบ) 2266 0
ประเมินค่างานต่อ(2) 1521 1
การประเมินค่างาน 3220 0
การขอตำแหน่งชำนาญการเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง 4208 11
ความก้าวหน้าของข้าราชการในระบบบริหารงานบุคคลที่เปลี่ยนแปลงตอนที่4 1753 0
ความก้าวหน้าของข้าราชการในระบบบริหารงานบุคคลที่เปลี่ยนแปลง ตอนที 3 1816 0
ความก้าวหน้าของข้าราชการในระบบบริหารงานบุคคลที่เปลี่ยนแปลงตอนที่2 2918 1
ความก้าวหน้าของข้าราชการในระบบบริหารงานบุคคลที่เปลี่ยนแปลง 2157 0
ตำแหน่งทางวิชาการ 2086 0
ความคืบหน้าระบบแท่ง 2170 7
การปรับระบบการบริหารงานบุคคล(ระบบแท่ง) 2949 3
ความคืบหน้าระบบแท่ง 2 3203 5
ความคืบหน้าระบบแท่ง 3163 1
ระบบ"กลุ่มตำแหน่ง”หรือ"ระบบแท่ง" 22918 33
ข้อมูลบุคลากร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 1680 0
งบประมาณบุคคลากร 1915 2
การประเมินของ ก.พ.ร. 1947 4
มาตราฐานภาระงาน 2834 5
การแต่งตั้งผู้มีประสบการณ์ 2109 3
ตำแหน่งชำนาญการ 2056 5
สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานเงินรายได้ 4529 5
โครงการเกษียณราชการก่อนกำหนด ๒ 18510 34
การประชุมประสานงานการเจ้าหน้าที่ 4794 6
โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด 146495 301