นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 48 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
คะแนน ภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ มอ. 2294 0
การจัดทำมาตรฐานตัวชี้วัดการประเมินสมรรถนะ 2715 0
การปรับปรุงโครงการมาตรการจูงใจ ผู้วุฒิปริญญาเอก สายวิชาการ 2357 0
กำหนดการออกคำสั่งปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย มกราคม55,มกราคม 56 23731 6
การปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ตามคุณวุฒิ 6950 11
ประเมินสมรรถนะ (competency ) 1909 0
การแก้ไขประกาศ เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงาน 1671 1
ค่าตอบแทนวุฒิปริญญาเอก 1811 0
การประเมินผลการปฏิบัติงาน 1960 3
ประชุมเครื่อข่ายพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล 2003 0
การลาออกจากสมาชิก กบข. 7965 9
การบรรยายเรื่องจรรยาบรรณกับการปฏิบัติหน้าที 1514 0
การประเมินcompetency online 1393 0
ผลของประกาศ ก.พ.อ ฉบับที่6,7,8 1712 0
โครงการจัดทำ ก.พ.อ.03 1469 0
ประกาศก.พ.อ.เรื่อง การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการใหม่ 1995 3
การปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 2 34712 138
การปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 4669 5
การขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น(ชำนาญการ.ชำนาญการพิเศษฯ) 2308 0
การแต่งตั้งกรรมการและการพ้นจากการเป็นกรรมการ 2303 0
คบมครั้งที่2/2555 2706 0
มติจากที่ประชุม ค.บ.ม ครั้งที่1/2555 2126 0
ข้อมูลบุคลากร 2265 8
การดูงานสาธารณรัฐเกาหลี 1975 0
การประเมินค่างาน 3( จบ) 2487 0
ประเมินค่างานต่อ(2) 1783 1
การประเมินค่างาน 3458 0
การขอตำแหน่งชำนาญการเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง 4531 11
ความก้าวหน้าของข้าราชการในระบบบริหารงานบุคคลที่เปลี่ยนแปลงตอนที่4 2009 0
ความก้าวหน้าของข้าราชการในระบบบริหารงานบุคคลที่เปลี่ยนแปลง ตอนที 3 2039 0
ความก้าวหน้าของข้าราชการในระบบบริหารงานบุคคลที่เปลี่ยนแปลงตอนที่2 3149 1
ความก้าวหน้าของข้าราชการในระบบบริหารงานบุคคลที่เปลี่ยนแปลง 2381 0
ตำแหน่งทางวิชาการ 2330 0
ความคืบหน้าระบบแท่ง 2397 7
การปรับระบบการบริหารงานบุคคล(ระบบแท่ง) 3192 3
ความคืบหน้าระบบแท่ง 2 3417 5
ความคืบหน้าระบบแท่ง 3395 1
ระบบ"กลุ่มตำแหน่ง”หรือ"ระบบแท่ง" 23505 33
ข้อมูลบุคลากร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 1898 0
งบประมาณบุคคลากร 2171 2
การประเมินของ ก.พ.ร. 2142 4
มาตราฐานภาระงาน 3037 5
การแต่งตั้งผู้มีประสบการณ์ 2345 3
ตำแหน่งชำนาญการ 2281 5
สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานเงินรายได้ 4797 5
โครงการเกษียณราชการก่อนกำหนด ๒ 18912 34
การประชุมประสานงานการเจ้าหน้าที่ 5019 6
โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด 148881 301