นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2017
ความเห็น: 4

การประเมินของ ก.พ.ร.

องค์ความรู้อะไรบ้างที่ได้ดำเนินการครบถ้วน ทั้ง ๕ ข้อ โดยขอดูหลักฐาน
เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ มีการประเมินมหาวิทยาลัยตามข้อตกลง ของ กพรประเด็นที่กรรมการคือขอตรวจสอบข้อมูลหลักฐาน ที่ ม.อ.เราประเมินตัวเองไป ประเด็นที่เป็น การกำหนดการดำเนินการในประเด็นตัวชี้วัดต่าง ในส่วนที่กองการเจ้าหน้าที่รับผิดชอบอยู่ จำนวน   ๔ ตัว มี ตัวดัชนีที่ขอตรวจสอบ จำนวน ๒ ตัว คือ การจัดการความรู้ การดำเนินการเกี่ยวกับจรรยาบรรณในเรื่องการจัดการความรู้นั้น มีmile stone อยู่ดังนี้สำหรับเกณฑ์การให้คะแนนเป็นตัวชี้วัดเชิงคุณภาพแบ่งเป็น 5 ระดับ
1.ทบทวนและจัดทำแผนการจัดการความรู้ประจำปี
2.มีการดำเนินการตามแผนและเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายของแผน
   งานไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
3.มีการดำเนินการตามแผนและเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายของแผน
   งานไม่น้อยกว่าร้อยละ 100
4.มีการติดตามประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินการตามแผน
5.มีการนำผลการประเมินไปปรับใช้ในการพัฒนากระบวนการจัดการ
    ความรู้ให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนงานปกติ และปรับปรุงแผนการจัดการความรู้
 โดยกรรมการขอตรวจสอบว่ามี องค์ความรู้อะไรบ้างที่ได้ดำเนินการครบถ้วน ทั้ง ๕ ข้อ โดยขอดูหลักฐาน  ในการชี้แจงข้อมูลที่ต้องดำเนินการโดยค้นคว้าจาก web site km คณะแพทยศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งได้ ความรู้เรื่องลดการรอคอยของ คณะแพทย์ มีการทำที่ครบถ้วน แต่เป็นการทำในปี ๒๕๔๖  ก็เลยนำองค์ความรู้เรื่องการเงิน และการพัฒนางาน ที่ทำเป็นเอกสาร มาให้กรรมการดู  ซึ่งกรรมการ ก็ยอมรับการประเมินของเรา คือได้ ๕ ก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ร่วมชี้แจง คุณเจิดจรรย์ คุณอชิดา คุณเมตตา ทำข้อเตรียมไว้( แต่เจ้าตัวไปราชการ )และผู้ทำ km ทุกท่าน ร่วมทั้ง website share psu
สร้าง: 06 มีนาคม 2551 12:16 แก้ไข: 06 มีนาคม 2551 12:16 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
mandala (Recent Activities)
06 March 2008 13:27
#23595

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ที่วัดระดับขั้นของความสำเร็จ (milestone)
มีหลายตัวชี้วัดที่ถูกปรับลดคะแนน เนื่องจากไม่มีการดำเนินงานครบทั้ง  5 ขั้นตอน

แต่ตัวชี้วัดด้านการจัดการความรู้ สามารถชี้แจงแสดงหลักฐานอ้างอิงได้ชัดเจนว่า
มีการดำเนินการได้ครบทั้ง 5 ขั้นตอน มีผลการดำเนินงานที่ระดับ 5 คะแนน  (ปรบมือให้ดัง)

แต่ทั้งนี้ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ก็คงต้องมีการพัฒนารูปแบบการทำงาน
ให้มีการประเมินการจัดการความรู้ และนำผลการประเมินไปปรับใช้ในการทำงาน
และพัฒนาให้เกิดการจัดการเรียนรู้ทั่วทั้งองค์กร

มาปรบมือให้....ม.อ. ด้วยค่ะ....ปีหน้าจะทำให้ได้ 6 คะแนนค่ะ....

คราวนี้ละคุณเมตตาจะได้มีความสุขกับการประเมินซะที...ฮิฮิ ดีใจด้วคนค่ะกับความสำเร็จ 

แก้ไขคำผิดค่ะ จาก "ดีใจดัวคนค่ะกับความสำเร็จ" มาเป็น "ดีใจด้วยคนค่ะกับความสำเร็จ"

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.89.87.12
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ