นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1865
ความเห็น: 3

ประกาศก.พ.อ.เรื่อง การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการใหม่

การขอตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ใช้ผลงานวิจัย อย่างเดียว ได้

ประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง การขอตำแหน่งทางวิชาการใหม่

 

                        ตำแหน่งทางวิชาการเป็นตัวชี้วัดเชิงปริมาณและคุณภาพซึ่งเป็นองค์ประกอบในการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัย ในปี การศึกษา 2554 เมื่อเทียบกับปีการศึกษา2553 ผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ มีสัดส่วนที่ลดลง

 

ปีการศึกษา

จำนวนคณาจารย์ทั้งหมด

ศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อาจารย์

2554

2,127

25

268

504

1,330

2553

1,989

24

265

505

1,195

 

 สัดส่วน ศาสตราจารย์:รองศาสตราจารย์:ผู้ช่วยศาสตราจารย์:อาจารย์ ปีการศึกษา2553 1.21:13.31:25.41:60.07 ปีการศึกษา2554 1.17:12.60:23.09:62.54

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตระหนักใน แนวโน้มดังกล่าว จึงได้มีการ กำหนด ให้ อาจารย์ ที่มีวุฒิต่างๆ ต้องเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ตามระยะเวลาที่กำหนด เช่น วุฒิปริญญาเอกต้องเข้าตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภายใน สาม ปี เป็นต้น มหาวิทยาลัยและคณะ/หน่วยก็มีทุนสนับสนุนการผลิตผลงาน ทั้งด้านการวิจัย หนังสือ/บทความ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ ไปพัฒนานักศึกษา พัฒนาประเทศ และนำผลงานนั้นไปขอตำแหน่งทางวิชาการต่อไป

 ประกาศ ก.พ.อ ปี 2550ซึ่งใช้บังคับ อยู่ในปัจจุบัน ได้กำหนด ให้ผู้ขอตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ต้องมีผลงานอย่างน้อย 2 ประเภท คือ งานวิจัย และหนังสือ หรือบทความ ซึ่งก่อนปี 2549 สามารถใช้งานวิจัยหรือหนังสือ หรือบทความ อย่างหนึ่งอย่างใดได้ เช่น งานวิจัย 2 ชิ้น หรือหนังสือ 2 ชิ้นได้ แต่ปี 2550 ไม่ได้

                        แต่บัดนี้ ก.พ.อ. ได้ออกประกาศ ก.พ.อ. ฉบับที 6,7 ซึ่งมีผลให้ผู้ที่ขอตำแหน่งทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์สามารถใช้ ประเภทผลงานวิจัย หรือบทความ หนังสือ ตำรา หรือผลงานประเภทอื่น มาขอตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้ เช่น ใช้ผลงานวิจัย  มาขอได้ ซึ่งแต่ก่อนใช้ไม่ได้ เพราะฉะนั้นเป็นโอกาสดีที่อาจารย์ที่ทำวิจัยสามารถนำผลงานวิจัยมาใช้ โดยไม่ต้องมีบทความหรือหนังสืออีกก็ได้

            ในประกาศฉบับที่ 6 นั้นได้กำหนดองค์ประกอบของผลงานที่นำเสนอต้องมีองค์ประกอบ

                        1.  ก่อให้เกิดความรู้ใหม่

                        2.  มีการวิเคราะห์สังเคราะห์

                        3.  สามารถนำไปใช้ประโยชน์หรือมีผลกระทบต่อการพัฒนาชุมชน สังคม หรือประเทศ

            ส่วนผู้ที่ขอกำหนดตำแหน่ง เป็นรองศาสตราจารย์ ยังต้องใช้ ผลงาน  สองประเภทเหมือนเดิม

                        นอกจากนี้ยังได้กำหนดว่าผลงานที่นำมาขอตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ เป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยดังต่อไปนี้

                        1.  สอดคล้องกับศักยภาพหรือทรัพยากรของแต่ละพื้นที่ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์และการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ

                        2.  เพื่อให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก

                        3.  เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

                        4.  พัฒนาและส่งเสริมชุมชนหรือสังคมให้มีความเข้มแข็ง

                        5.  ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงวิชาการ

ซึ่งประกาศทั้งสองฉบับ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 19 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป และใช้บังคับสำหรับผู้ที่อยู่ระหว่างดำเนินการด้วย

 

 

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
คำสำคัญ (keywords): ตำแหน่งทางวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 12 พฤศจิกายน 2555 15:05 แก้ไข: 12 พฤศจิกายน 2555 15:05 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Monly, Ico24 Our Shangri-La, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
ขอข้อมูลเพิ่ม [IP: 103.10.228.38]
13 พฤศจิกายน 2555 11:56
#81862

เรียน คุณเที่ยงที่นับถือ

ผมอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลงานวิจัย ว่าต้องมีมากน้อยขนาดไหนจึงจะเพียงพอต่อการขอตำแหน่ง ผศ. ครับ

ขอบคุณครับ

จำนวน ผลงาน มหาวิทยาลัย ไม่ได้ กำหนดไว้ ขั้น ตำ่ตามระเบียบ ๑ชิ้น ได้ แต่หลายหน่วยงาน เช่นมหิดล กำหนด ๓ ชิ้น ผลงานที่ีเสนอ ควรอย่างตำ่ ๒ชิ้น น่าจะดี ครับ วารสารที่เผยแพร่งานวิจัย ก็เป็นตัวบ่งชี้ คุณภาพ ของผลงานในเบื้องต้น

Ico48
ปณิตชา [IP: 158.108.76.161]
16 ธันวาคม 2556 15:06
#94849

เมื่อไร สกอ.จะเปลี่ยเกนณ์ฑ์การขอตำแหน่งชำนาญการพิเศษให้เสนอผลงานชิ้นเดียว เพราะงานวิจัย ไม่ใช้เป็นงานหลัก

เกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยังกำหนดให้เสนอผลงาน 1 ชิ้น ยังเลือกได้ แต่สายสนับสนุนช่วยทางวิชาการ

ยังต้องใช้ผลงานในการเสนอขอถึง 2 ชิ้น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.215.62.41
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ