นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2152
ความเห็น: 0

การขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น(ชำนาญการ.ชำนาญการพิเศษฯ)

การขยายเวลาใช้ผลงาน เดิมถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

ตามที่ก.พ.อ. ได้เคยมีมติ ว่าการขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น(ชำนาญการ,ชำนาญการพิเศษฯ) ให้ใช้ประเภทผลงานและจำนวนผลงานเดิมที่มหาวิทยาลัยเคยใช้มาก่อนที่จะออกระเบียบใหม่ โดยอนุโลมให้ ใช้ ถึงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ นั้น(รายละเอียดตามหนังสือที่ศธ๐๕๐๙(๒)/ว๓ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์๒๕๕๔) บัดนี้ ก.พ.อ ได้มีมติ ให้ขยายเวลา การใช้ผลงาน เดิม ออกไป จนถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕( รายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ๐๕๐๙(๒)/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน๒๕๕๕) ดังนั้นผู้ที่จะขอตำแหน่งชำนาญการพิเศษ สามารถนำผลงาน ที่เป็นงานวิจัย ๑ ชึ้น  และงาน วิจัย หรือ คู่มือ(รวมกันอย่างน้อย ๒ชิ้น) มาเป็นผลงานในการขอตำแหน่งชำนาญการพิเศษได้

Sections: บริหารทรัพยากรมนุษย์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 21 June 2012 22:54 Modified: 21 June 2012 22:54 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 anni, Ico24 คนธรรมดา, and Ico24 โอ๋-อโณ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.215.62.41
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ