นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2153
ความเห็น: 0

การแต่งตั้งกรรมการและการพ้นจากการเป็นกรรมการ

การเข้าประชุมแทน

การแต่งตั้งคณะกรรมการและการพ้นจากการเป็นกรรมการ

 

                        การบริหารงานของมหาวิทยาลัย นั้น มีการตั้งกรรมการ เพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ  ตามภารกิจ  และการที่ผู้บริหารส่วนใหญ่ของมหาวิทยาลัยมีวาระ 3 ปี 4 ปี บ้างแล้วแต่ตำแหน่ง เช่น  ผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี รองคณบดี มีวาระ 4 ปี เมื่อคณบดีหมดวาระ รองคณบดีก็หมดวาระด้วย        ส่วนอธิการบดีมีวาระ 3 ปี เมื่ออธิการบดี หมดวาระ รองอธิการบดีก็หมดวาระด้วย ดังนั้น เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการแต่งตั้ง และการพ้นจากการเป็นกรรมการ อันจะเป็นผลทำให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการมีอุปสรรค หรือล่าช้า

 

                        ซึ่งเรื่องนี้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกาได้พิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายเรื่องการพ้นจากการเป็นกรรมการที่แต่งตั้ง โดยระบุชื่อบุคคลและตำแหน่งหรือส่วนราชการ    ตามหนังสือที่ นร 0204/ว 170 ลงวันที่ 17 กันยายน 2544 ซึ่งสรุปได้ดังนี้

                        1.  การแต่งตั้งกรรมการ โดยระบุเพียงตำแหน่งหน้าที่ เช่น คณบดีคณะ....... ย่อมมุ่งหมายที่ต้องการถึงความรับผิดชอบตามตำแหน่งที่ระบุไว้ บุคคลใดที่ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ย่อมเป็นกรรมการในฐานะ คณบดีคณะ.........ได้เสมอ และอาจมอบหมายให้ผู้อื่นมาทำหน้าที่แทนภายใต้บทบัญญัติว่าด้วยการมอบอำนาจให้รักษาราชการแทน หรือการปฏิบัติราชการแทน              ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดิน

                        2.  การแต่งตั้งกรรมการที่ต้องการความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ หรือความเหมาะสม อันเป็นสมบัติเฉพาะตัวของบุคคลให้ระบุชื่อตัวบุคคล เพียงอย่างเดียว ซึ่งในกรณีจะมอบหมายให้ผู้ใดมาทำหน้าที่แทนไม่ได้และจะเป็นกรรมการจนหมดวาระ

                        3.  การแต่งตั้งกรรมการโดยระบุชื่อบุคคลและตำแหน่งของบุคคลนั้น เช่น              นาย......................................... คณบดีคณะ............................................ย่อมมีความมุ่งหมายที่ต้องการคุณสมบัติของบุคคลนั้นและอำนาจหน้าที่ในตำแหน่งนั้น ทั้ง 2 ประการ ประกอบกัน กรณีผู้นั้น          พ้นจากตำแหน่งที่ระบุไว้ในคำสั่ง จึงย่อมพ้นจากการเป็นกรรมการด้วย เพราะไม่ครบองค์ประกอบที่ระบุไว้ในคำสั่ง และจะแต่งตั้งบุคคลใดมาประชุมแทนไม่ได้ รวมถึงการแต่งผู้บริหารให้เป็นหัวหน้าหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นใหม่ การที่ระบุชื่อและตำแหน่งด้วย เมื่อพ้น จากตำแหน่ง ก็ต้องพ้นจากหัวหน้าหน่วยงานนั้นๆ ด้วย

 

                        การวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฏีกาตั้งแต่ ปี 2544 นำมาบอกเล่าอีกครั้งเพื่อทำให้การออกคำสั่งต่าง ๆ มีความชัดเจนเพิ่มขึ้น

 

Sections: บริหารทรัพยากรมนุษย์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 30 May 2012 13:28 Modified: 30 May 2012 13:28 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 มิกกี้, and 2 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.215.62.41
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ